Klimataktion

2015 års Jan Carlson-stipendiater

419

Efter Riksföreningens årsmöte i Sundbyberg söndagen den 29 mars så utdelades stipendier från Jan Carlsons minnesfond på sedvanligt vis till en kvinna och en man som verkat för klimat och miljö i Jan Carlsons anda.

Stipendiemotivering Karin Wahlgren – Jan Carlsons minnesfond 2015

Karin Wahlgrens outtröttliga flit och slit i klimatfrågan är ett föredöme för såväl politiker och tjänstepersoner som kollegor och andra aktivister. Vad hon än tar på sig gör hon det med råge: Hon tar inte bara ansvar för sig själv, utan även för andra. Bara en sån sak som att de flesta mötena äger rum i Karins hyresrättföreningslokal och att hon alltid köper fika och mackor till mötena, säger oss vilken omtänksam person Karin är.

Karin sitter både i Klimataktions Riks- och Stockholmsstyrelse och tar ett stort ansvar i bägge, inte minst som kassör. Dessutom är hon en av de tongivande personerna i nätverken Stoppa Förbifarten och KlimatSverige. Karin är en aktivist av klassiskt snitt, ett barn av 68-rörelsen. Men till skillnad från de flesta av den rörelsen så står Karin Wahlgren kvar på barrikaden. Revolutionen sker inte alltid med megafonen i ena och stenen i andra handen!

Det projekt som tagit allra mest tid i anspråk för Karin är förmodligen Klimataktions systerorganisation i Mumbai, Indien. Alltsedan Srushtidnyans grundare Prashant Shinde bodde hemma hos Karin 2011 har hon oförtröttligen verkat/kämpat för att Srushtidnyan ska växa och sprida klimatfrågan i Indien. Tät kontakt med skolor, andra organisationer och inte minst bidragsgivaren Forum syd har gjort att projektet Klimatambassadörer Mumbai-Stockholm vuxit till Klimataktions mest lyckade projekt hittills.

Att finna någon som verkar mer i Jan Carlssons anda blir svårt! Det som sker stort sker tyst!

images-4

Stipendiemotivering Staffan Laestadius – Jan Carlsons minnesfond 2015

Staffan Laestadius, som är professor i industriell utveckling på KTH, har en akademisk bakgrund inom nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap och industriell ekonomi. Han har forskat inom olika områden av betydelse för klimatfrågan, bland annat naturresursbaserade industriers omvandling – med särskilt fokus på papper och biomassa, industrins innovationsprocesser, policypåverkan på regional och global nivå, samt klimatförändringarna och den industriella omvandlingen.

Genom idogt artikelförfattande inom den akademiska världen har Staffan varit med och fört fram klimatfrågan som en viktig del av den industriella omvandlingen i världen. Han har inspirerat sina studenter och doktorander att engagera sig i forskning med koppling till klimatförändringarna och har visat att klimatfrågan inte enbart berör naturvetenskapen utan är något som berör alla.

Vid sidan av den akademiska världen har Staffan skrivit debattartiklar i dagspress rörande vikten av att ta klimatfrågan på allvar. Genom att Staffan har arbetat många år inom Regeringskansliet vet han hur politiken fungerar och efter många års forskning med koppling till industrin vet han hur man talar med företagsledare på bästa sätt. Han har en pragmatisk inställning till hur politiker och industrins företrädare bör agera för att vi skall klara av klimatförändringarna och visar med forskningsbaserade exempel på vikten av att alla samarbetar för att nå bästa möjliga resultat. Staffan påpekar i en artikel att klimatfrågan inte är någon vänster- eller högerfråga, vilket medför att politikerna borde kunna enas om kraftfulla klimatåtgärder oavsett partitillhörighet.

Staffan är rådgivare till tankesmedjan Global Utmaning, har hållit anföranden på Klimataktions visionsseminarier och talat om klimatfrågan i samband med Stormvarnings konsertarrangemang. Genom sitt engagerade sätt att uttrycka sig både muntligt och skriftligt har han givit ny kraft till miljörörelsen. Staffan gav 2013 ut boken ”Klimatet och välfärden – mot en ny svensk modell”, som är en genomgång av miljö- och hållbarhetsfrågor under olika tidsepokers utveckling och visar på olika möjligheter att hantera klimatfrågan i dagens samhälle. Staffan visar att vårt samhälles kolberoende kräver omvandling av industrin, transportsystemen och vårt sätt att leva, och ifrågasätter om välfärden kräver en ständig ekonomisk tillväxt. Han visar hur teknikutveckling kan vara en del av lösningen och hur skattesystemets utformning kan ge incitament till satsningar på hållbara lösningar.

Precis som Jan Carlson gjorde använder sig Staffan av forskning i debatten och är pragmatisk i sitt sätt att hantera klimatfrågan och dess olika intressenter, oavsett om det handlar om politiker, industriföreträdare eller miljörörelsen. Staffan är en värdig stipendiat och vi hoppas att han fortsätter sitt idoga klimatarbete en lång tid framöver.

Like this Article? Share it!

Leave A Response