Klimataktion

Klimaträttvisa på tapeten

Klimaträttvisa på tapeten

Klimaträttvisa var det övergripande temat på KlimatSveriges senaste nätverksmöte på ABF i Stockholm. Syftet med KlimatSverige är att samla och stärka klimatrörelsen. Totalt ett 70-tal organisationer har hittills anslutit sig till klimatnätverket. Av dem var ett 20-tal representerade.

Moderatorn Torbjörn Vennström från Klimataktion öppnade med frågan om hur Parisavtalets skrivning om att ”åtgärder ska ske på rättvisa grunder” egentligen ska tolkas.

– Det är mycket arbete kvar, svarade Anna Axelsson, Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor. Det viktiga för biståndsorganisationen, som deltar i både de internationella förhandlingarna och påverkansarbetet kring detta, är att påverka hur frågan om klimatfinansiering ska definieras.

– Men pengarna måste komma de fattiga till del, sade Anna Axelsson. Diakonia startar nu en folkbildningskampanj kring människor på flykt då, enligt dem, flykting- och klimatfrågan hänger ihop.

LO-utredaren Johan Hall hade främst en nationell vinkling på begreppet klimaträttvisa. Han tryckte på den kostnad för investeringar och strukturomvandlingar som är oundviklig när samhället ska ställa om radikalt.

– Hur gör man det smart och attraktivt, och så att människor upplever åtgärderna som rättvisa? Det måste skapas nya gröna jobb, och det finns beprövade verktyg för att anpassa arbetskraften till det nya, säger Johan Hall. Människor måste också uppleva att de har råd och att alternativen är tillräckligt bra, menade Hall och exemplifierade med att bättre kollektivtrafik leder till att fler slutar köra bil.

Anna Nylander från Latinamerikagrupperna poängterade att föreningen ser sig som en del av en global rörelse med småjordbrukare och urfolk i fokus. Det är grupper som gynnar miljön och hållbara lösningar.

– De utarmar inte jordarna, och det är deras behov och intressen som måste stöttas när begreppet klimaträttvisa ska definieras, säger Anna Nylander. Inte minst för att denna rörelse arbetar för ett globalt, rättvist och hållbart livsmedelssystem under begreppet matsuveränitet. Latinemerikagrupperna försöker ta detta angreppssätt till Sverige och politisera livsmedelsfrågan även här.

Det efterföljande panelsamtalet handlade mycket om omfördelningspolitik – hur skapas rättvisa? Anna Axelsson pekade på ett aktuellt problem.

– Klimaträttvisa handlar i grunden om internationell solidaritet. Både bistånds- och klimatfinansiering är otillräcklig och bör öka, men just nu konkurrerar de med varandra, sade hon.

Anna Nylander å sin sida menade att det finns många falska lösningar. Ett exempel är när man bevarar skogen som koldioxidsänka eller bygger nya vattenkraftverk, åtgärder som samtidigt fördriver eller begränsar de människor som traditionellt lever i dessa områden.

En brännhet fråga blev LO:s inställning till pensionsfonderna och dess hållbara eller ohållbara investeringar. Johan Hall hävdar att LO inte har tagit ställning än.

 

– Det är viktigt att inte bara tänka att pengarna ska placeras etiskt, utan att de också ska vara trygga för pensionsspararna, förklarade han LO:s inställning.

Samtalet avslutade med synpunkter på vad som kan vara en rättvis klimatpolitik i Sverige i dag. För Latinamerikagrupperna är det viktigt med ekonomiska styrmedel, för exempelvis ekologisk mat.

– Man måste våga prata både om produktion och konsumtion av kött. Det behövs en livsmedelsstrategi, menade Anna Nylander.

Anna Axelsson från Diakonia underströk vikten av att visa vilja till omställning och att verkligen påverka politiken. Johan Hall menade att de tre stora utmaningarna i Sverige när det gäller klimatomställningen handlar om personbils- och lastbilstrafiken, stål- och cementindustrin, samt jordbruket. Där måste utsläppen minska mest.

 

Samarbeten inom KlimatSverige

Resten av nätverksmötet ägnades åt att informera om och diskutera respektive organisationers aktuella organisationer och kampanjer och hur själva nätverket fungerar och kan förbättras. Samarbetsfrågor som diskuterades var bl a kommunikation, utbildning av klimatinformatörer, nationell mobilisering, finansiering och resurser.

Aktuella aktioner och kampanjer:

– Den globala mobiliseringen mot kolbrytning och -drift första halvan av maj, med bl a kampanjen mot kolgruvebrytningen i Tyskland dit flera hundra aktivister från Sverige kommer att bege sig (Ende Gelände). Och förstås Vattenfalls planerade försäljning där folk regelbundet demonstrerar utanför huvudkontoret i Solna.

– Upprop från föreningarna Klimataktion och Klimatriksdag om lokala kampanjer om fossilfritt Sverige 2030 och en andra klimatriksdag 2018, innan nästa val. Där bildas nu en kommitté som börjar jobba.

– Trafikfrågor i Stockholmsregionen kom som alltid också upp, som Förbifart Stockholm, och den planerade Östliga förbindelsen (ny stadsmotorväg in i stan österifrån)P.

– Gruppen Klimatsamling Göteborg anordnar en klimatdemonstration i månaden och ska fortsätta med det. Frågan om något liknande kan göras i Stockholm ställdes.

– Organisationen Män för jämställdhet rapporterade om ett internationellt upprop ”Masculinity and Climate Change”. Eftersom maskulinitetsnormen bidrar till klimatförändringarna så behöver pojkar och män engageras som en del av lösningen.

Karin Wahlgren, 2016.04.26


Se även rapport på KlimatSverige.se: http://klimatsverige.se/klimatsverige/klimatsveriges-mote-22-april/

Like this Article? Share it!

Leave A Response