Klimataktion

DN Debatt. ”Östlig led i Stockholm omöjlig med klimatmål”


Foto Jonas Ekströmer/TT

Foto Jonas Ekströmer/TT

Planerna på en östlig led i Stockholm bygger på trafikökning vi inte ska ha. Det är märkligt och stötande att Trafikverket fortsätter att utreda Östlig förbindelse utan seriös klimatanalys. Som ansvarig politiker i Stockholms stad är jag inte beredd att medfinansiera projektet Östlig förbindelse inom ramen för Sverigeförhandlingen, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) på DN-debatt 26/12

Läs hela artikeln HÄR

Nedan de huvudsakliga gemensamma punkterna i de lokala miljöorganisationernas remissvar till Trafikverket,  sammanfattade av Henrik Waldenström i Förbundet Ekoparken:

Miljöorganisationers 10 argument om varför östlig förbindelse bör skrotas! 

 ·       Östlig förbindelse skulle motverka miljömålet om minskad klimatpåverkan och en nödvändig omställning av transportsystemen. Sveriges ratificering av Parisavtalet kräver att alla krafter snabbt inriktas på en omställning till ett fossilfritt samhälle. Trafiken står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp.

 ·       Östlig förbindelse skulle få andelen bilresenärer att öka och andelen kollektivtrafikresenärer att minska, vilket går stick i stäv med målet att öka andelen kollektivtrafikresenärer i länet.

 ·       Östlig förbindelse motverkar även miljömålen frisk luft och god bebyggd miljö genom sina direkta och indirekta effekter. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar innebär stora hälsoeffekter.

 ·       Trafikverket säger sig vilja se färre bilar i innerstaden – men med Östlig förbindelse skulle köerna in till city förvärras, genom att man underlättar för att köra in i innerstaden, norr-, öster- och söderifrån. Leden kommer ju upp inne i innerstaden.

 ·       Priset på Östlig förbindelse blir orimligt högt, omkring 22 miljarder beräknas vägen kosta nu och summan stiger efter varje ny utredning. Den kostnaden bör istället enbart läggas på kollektivtrafiklösningar.

·       Trafikverket vill ha en samhällsekonomiskt effektiv väg, men alla tidigare kalkyler har visat på förlust. Kostnaderna har sedan dess ökat kraftigt. Östlig förbindelse kräver kraftigt ökad trafik för att trafikleden ska bli lönsam.

 ·       Trafikverket vill värna om Nationalstadsparken, men Östlig förbindelse är det i särklass största hotet mot parkens framtid. Ledens sträckning och trafikplatsen Lindarängen gör det mycket attraktivt att bebygga Ladugårdsgärdets ängar i Nationalstadsparken. Vidare skapar Östlig förbindelse barriärer och ökat buller vid trafikplatser och infarter från leden.

 ·       Östlig förbindelse innebär risk för att planer för bostadsbebyggelse i Norra Djurgårdsstaden hindras och försenas.

 ·       Ytterligare persontransporter över Saltsjö-Mälarsnittet behöver inte alls gå med bil utan kan ske med andra transportslag såsom spårvagn, tunnelbana, elfärjor etc. Vidare kan förstärkningar göras i Nacka/Värmdö i form av dubbelspår på Saltsjöbanan, förlängning av tvärbanan, prioriterade bussfiler, flera matarbussar, cykelbanor mm

 ·       Även miljöfordon som elbilar tar upp mycket plats i stadsrummet och skapar köer så det finns ingen anledning att acceptera Östlig förbindelse med hänvisning till ett i grunden ytineffektivt transportslag som elbilen, vilken dessutom är väldigt resurskrävande att tillverka. En buss motsvarar 92 bilar/elbilar.

 Med vänlig hälsning,

 Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen Stockholm län ,

Anders Tranberg, Stockholms Naturskyddsförening,

Ronny Fors, Nacka Naturskyddsförening,

Karin Wahlgren, Klimataktion Stockholm,

Richard Murray, Förbundet för Ekoparken

Anna Borhagen, Jordens Vänner Stockholm

Henrik Waldenström, Världsnaturfonden WWF

Stig Sjöstedt, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

Per Schönning, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (DLV)

Claes Trygger, ”För Aktionsgruppen Rädda Djurgården – Stoppa Österleden (RDSÖ) i

nära samarbete med Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (DLV)

Like this Article? Share it!

Leave A Response