Klimataktion

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Klimataktion 2017  (I pdf-format HÄR )

 

Klimataktions verksamhet utgår från föreningens plattform, stadgar och övriga beslut fattade av

årsmöte. Verksamhetsplanen är i första hand ett styrdokument för föreningens styrelse, men ger

också allmän vägledning åt det självständiga arbetet i föreningens lokala och övriga nätverk.

Verksamhetsplanen beslutas av årsmötet.

Klimataktion är en rörelse med stora ambitioner och med stor tillgång till kunskap och expertis.

Vi rör oss inom flera av de gröna frågorna och söker ständigt bättre samarbeten med andra aktörer.

Den gröna frågan i Sverige har senaste året gjort stora landvinningar, men vi måste samtidigt

ständigt vara aktiva för att undvika kortsiktiga lösningar och framväxandet av polariserande

rörelser som hindrar internationellt samarbete. Här följer vår vision för verksamhetsåret 2017.

 

Utåtriktat arbete

Klimataktions kanaler för kommunikation består i dagsläget främst av Facebooksidan med ca 2000

följare, vår egen hemsida, och våra månatliga mailutskick. Vår verksamhet måste breddas för att

kunna växa och inkludera fler, därför krävs det att vi når ut via nya kanaler, gärna i samverkan med

andra.

Kommunikation

Vi ska fortsätta med regelbundna nyhetsbrev och uppdateringar på hemsidan och på sociala medier

samt skriva artiklar och inlägg i debatter. Utöver detta behöver vi satsa på att under 2017 genomföra

minst en utåtriktad kampanj utanför våra vanliga kanaler, t.ex. genom affischering, tidningsreklam

och youtube-filmer.

 

KlimatSverige

Klimataktions initiativ till en bred men också djup samverkan med andra miljöorganisationer inom

nätverket KlimatSverige har fortsatt under 2016. Arbetet kommer under 2017 bli mer viktigt när vi

satsar på att utöka nätverkets aktiviteter och bli bättre på att få flera organisationer att samverka.

KlimatSverige kan vara en viktig plattform för spridning och samordning av Klimatriksdag2018.

Förslagsvis ser vi över om vi kan ta över någon del av KlimatSveriges löpande aktiviteter på

Klimataktions styrelsegrupper.

Klubb Artivist

Klubb Artivist på Café Magnolia har under 2016 varit väldigt aktiv och lyckats vara en mötesplats för

alla som vill ses och prata klimatfrågor under avslappnade former. Flera föreningar medverkar i

planerandet och utförandet, men Klimataktion har varit finansiell garant under 2017. Vi fortsätter

gärna stå bakom detta arrangemang, men behöver också synas i samband med aktiviteterna. Om

styrgruppen bakom Artivist vill fortsätta på dessa villkor kan vi trycka upp en ny roll-up till eventet

där vår logga finns med som en ”Med stöd från”.

 

Medborgarutredningen

Medborgarutredningens arbete kommer under året att sammanställas till en rapport, med resultatet

från de olika cirklarna. Idén är att ta fram underlag för spridning, genom en film.

Dessutom har Stina Oscarsson gjort en dramatisering på resultatet, som blivit läsdramat ”Att Så Ett Frö

Av Tvivel”. Pjäsen uppförs vid två tillfällen under våran 2017.

 

Klimatinspiratörsutbildningen

Under året planerar vi att utföra ca 4 stycken inspiratörsutbildningar på olika platser i landet. Syftet

är att ge engagerade verktyg för att prata om klimatfrågorna i offentliga sammanhang och skapa

påverkande aktiviteter på lokal nivå.

 

Klimatriksdag2018

Under 2017 kommer arbetet med Klimatriksdag 2018 att sätta fart. Evenemanget är planerat till 4-6

maj 2018. Vi ser projektet som mycket viktigt i opinionsbildningen inför riksdagsvalet samma år och

kommer satsa på att ha en framträdande roll i arbetet. Klimataktion har redan idag en fot i den

ekonomiska biten, och söker bl a finansiärer åt projektet.

 

Klimatuppdragen

Klimatuppdragen startade år 2013 och följs av en växande skara. Alla som anmäler sig får mail med

olika uppdrag, kopplade till 12 olika teman, ett för varje månad under året. För varje tema kan man

välja uppdrag med olika nivåer av engagemang. I samarbete med ABF har en studiehandledning

tagits fram för att människor ska kunna göra uppdragen i studiecirkelform. Vi kommer att arbeta

vidare med att få fler att börja!

 

Bevakning och påverkan av nationell klimatpolitik

Vi följer den nationella klimatpolitiken och fortsätter kommentera och debattera den. Under 2017

kommer vi följa implementeringen av den nya klimatplanen och flygskatten, de nationella utsläppsmålen och den

svenska skogens påverkan på klimatförändringarna. Klimataktion ska också ställa sig bakom initiativet ”End

Ecocide”, samt fortsätta lyfta frågor om demokrati och hållbarhet i relation till klimatfrågan. Vi vill dessutom i våra

aktiviteter lyfta de politiska områden vi varit aktiva i, t.ex. frågor om trafiklederna kring Stockholm, flygskatten och

de nationella utsläppsmålen.

 

Årets kampanj

Samverkan och påverkan i samarbete med KlimatSverige och Klimatriksdagen2018 med sikte på

riksdagsvalet 2018. Tidsplanen för utsläpp måste bli mer i linje med Rockströms riktlinjer om att utsläppen måste

halveras varje sekel. Styrelsen får i uppdrag att skriva en motion till Klimatriksdagen om detta.

 

Organisation

Medlemsvärvning och sponsring

Klimataktion har under 2016 inte uppnått målen med att värva nya medlemmar och få sponsring.

Under 2017 måste vi hitta nya vägar att få medlemmar att hitta oss och bli medlemmar.

Söka bidrag hos Klimataktion

Styrelsen ska uppmuntra lokalavdelningar, arbetsgrupper och enskilda medlemmar att söka bidrag

från riksorganisationen för särskilda aktiviteter. Möjligheten att få verksamhetsbidrag för

lokalavdelningar finns sedan tidigare. Detta ska kommuniceras via hemsidan och medlemsbrev.

Ny lokal

Klimataktion Riks har beslutat att byta lokal från TVS på Telefonplan i Stockholm, till

Solidaritetshuset på Södermalm. Vi hoppas att denna nya lokal, där flera andra organisationer med

klimatinriktning sitter, kan ge möjlighet till bättre samarbeten. Vi behöver också hitta ett nytt

förvaringsutrymme för vårt material och lager.

 

Stockholm den 7 mars 2017

Ninna Gunnarsson Karin Wahlgren Inger Raaby

Peter Fritzon Jonas Bane Ingrid Hallman

Hanna Örnskär Eva Berlin Tomas Lohammar

Paul Eriksson

Comments are closed.