Klimataktion

Verksamhetsplan 2014

Klimataktions verksamhet utgår från föreningens plattform, stadgar och övriga beslut fattade av årsmöte. Verksamhetsplanen är i första hand ett styrdokument föreningens styrelse, men ger också en allmän vägledning åt det självständiga arbetet i föreningens lokala och övriga nätverk.

Utåtriktat arbete

Halvera utsläppen

Klimataktions huvudkampanj under supervalåret 2014 är Halvera utsläppen –  En handlingsplan för halverade utsläpp under nästa mandatperiod (till 2018). Kampanjen är tvådelad.  Vi uppmanar alla privatpersoner att gå med i 5-tonsklubben och minska sin klimatpåverkan på fem år till 5 ton per person från dagens 10 ton. Det blir en utmaning till våra poliriker. Vi uppmanar alla politiska partier att lyfta klimatfrågan inför valet 2014 och ger konkreta förslag på politiska åtgärder som skulle kunna leda till att Sveriges klimatpåverkan halveras redan under nästa mandatperiod. Under  det viktiga valåret kommer Klimataktion att intensifiera arbetet med kampanjen, finslipa försklagen på hemsidan, halvera.nu, göra medlemsskapet mer interaktivt, hitta vägar för människor att lätt kontakta såval lokala som riks-politiker, sprida kampanjen, själva och i samarbete med  GRN (Global rättvisa nu), främst Jordens vänner, samt lyfta fram vårt budskap om halvering inom Klimatval 2014 och som motioner till Klimatriksdag 2014.

Klimatuppdragen

Klimataktion kommer att arbeta vidare med sitt initiativ för lågtröskelaktivism, Klimatuppdragen. Alla som anmäler sig kommer att kunna välja mellan olika uppdrag, kopplade till 12 olika teman, ett för varje månad under året.  För varje tema finns olika nivåer av engagemang. Nytt för i år att det varje månad kommer att finnas ett Halvera-uppdrag för dem som vill göra ett uppdrag som är i linje med Klimataktions huvudkampanj.

 Klimatval2014 – Klimataktion vill bidra till att supervalåret blir ett supermiljöår!

2014  är ett viktigt år för oss som vill påverka klimatpolitiken eftersom det är både val till Europaparlamentet och till Sveriges riksdag, kommuner och landsting. Kampanjen Klimatval2014 samlar alla aktörer som vill skapa opinion för beslut som kan  åstadkomma de nödvändiga minskningarna av växthusgasutsläppen. Klimataktion är initiativtagare till kampanjen och kommer att vara aktiva i utformandet och genomförandet. Vi vill visa att en bred opinion i Sverige är beredd att delta i det omställningsarbete som krävs. Klimataktion kommer att verka för att sprida vårt budskap om halverade utsläpp under nästa mandatperiod. Klimatval2104 kommer även att kopplas till Klimatriksdagen.

Klimatriksdag 2014

Klimataktion kommer under året att medverka vid Klimatriksdag 2014 i Norrköping 6-7-8 juni. Klimatriksdagen är inspirerad av olika framgångsrika folkriksdagar i historien.  Mängder av folkrörelser och nätverk är aktiva på olika sätt inom. Tanken är liksom med kampajen Klimatval 2014 att tillsammans sätta press på politikerna inför valet 2014. Just nu tyder det mesta på att Klimatval 2014 och Klimatriksdag 2014 är kopplade till varandra, i vilket Klimatval2014 är en fortlöpande kampanj, där klimatriksdagen utgör det största publika och mediala evemanget.

Klimatfilmsfestival

Helgen den 29-30-31 augusti planerar Klimataktion en KlimatfilmsfestivalBio Rio i Stockholm med filmer som speglar den globala uppvärmningen i världen: dokumentärer, spelfilmer, sf och tecknat. Vi kommer också att visa utomhusbio driven av solceller i intilliggande Tanto.

GRN-turné inför valet: Välj rättvisa nu!

Under april och maj kommer Nätverket Global rättvisa nu att genomföra en landsomfattande turné för att lyfta våra krav i hela Sverige. Klimataktion deltar aktivt i turnén. Turnén är en del av kampanjen Välj rättvisa nu. Det blir minst två parallella rutter från norr och söder som sammanstrålar i Stockholm veckan innan EU-valet. Turnén inleds i Malmö och Luleå den 26/27 april och avslutas i Stockholm 17/18 maj. De som tagit initiativ till kampanjen är: Attac Sverige, Framtidsjorden, Färnebo folkhögskola, Glokala Folkhögskolan , Jordens Vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, Latinamerikakommittén i Luleå, MST Stödgrupp, Svalorna Indien/Bangladesh, Via Campesina Stödgrupp Sverige, Svensk-Kubanska föreningen, Watch it m fl.

Studier

I samarbete med nätverk och lokala grupper ska Klimataktion arbeta för att ta fram material som kan användas både i den egna verksamheten och i skolor och andra organisationer.

Styrelsen ska fortsätta att ordna studiedagar för hela organisationen. Klimatparty ska också erbjudas om det finns intresse att utveckla verksamheten. I sådana fall kan det vara ett bra sätt att sprida Halvera-kampanjen

Organisation

Medlemmar – vårda, värna, värva!

För att kunna rekrytera medlemmar och ge dem möjligheter att göra meningsfulla insatser behöver organisationen föra en aktiv satsning på medlemmarna. Det handlar både om att värva nya medlemmar, vårda och behålla dem vi har och se till att fler av medlemmar vill aktivera sig.  

 • Hur vi möjliggör en fruktbar kommunikation mellan riksstyrelsen och medlemmarna och mellan medlemmar i olika grupper och på olika platser.
 • Hur vi gör informations- och kampanjmaterial lätt tillgängligt för alla
 • Hur vi skapar goda kontakter inom organisationen, som är en förutsättning för att alla medlemmar ska kunna påverka arbetet och få ta del av det som händer i föreningen
 • Hur vi tar hand om nya medlemmar, genom att tydliggöra på vilka sätt engagemanget kan kanaliseras och skapa enkla kontaktvägar till de olika arbetsgrupperna
 • Hur vi skapar demokratiska och jämställda arbetsformer

Medlemmar ska informeras om aktiviteter, nätverk och arbetsgrupper genom Klimataktions hemsida, Facebooksida och genom regelbundna nyhetsbrev.

Bättre kollektivtrafik i stället för nya motorvägar

2014 är den planerade byggstarten för Sveriges dyraste motorvägsprojekt någonsin, Förbifart Stockholm. Att på olika sätt, genom egen verksamhet och i nätverk med andra, verka för att stoppa Förbifarten och andra planerade motorvägsprojekt är liksom tidigare år en prioriterad fråga under året!

Ekonomi

Som alla ideella organisationer är Klimataktion beroende av att medlemmarna betalar medlemsavgifter och genom dessa och med frivilliga bidrag finansierar verksamheter. Detta kompletteras med ett aktivt sökande efter finansiering via offentliga medel eller ideella källor.

Tidsplan

Under året kommer Klimataktions kampanjer och utåtriktade arbete att relateras till viktiga svenska och internationella händelser som har koppling till klimatet. Här följer några datum som Klimataktion kommer att uppmärksamma och förhålla sig till:

Mars: 29/3 IPCC, FN:s klimatpanel presenterar den andra delrapporten av den 5:e klimatrapporten, det hamdlar om sociala, ekonomiska, hälsomässiga och politiska sårbarhetskonsekvenser av klimatförändringarna.

April: 11/4 IPCC, FN:s klimatpanel, presemterar den tredje delrapporten av den 5:e klimatrapporten. Den handlar om hur klimatförändringarna ska kunna hejdas.

Maj: 22-25/5 Europaparlamentsval

Juni: Bonn: Bonn Climate Change Conference – June 2014

September 2014: FN:s generalsekreterare Ban ki Moon bjuder in till stort FN-toppmöte (Climate Summit 2014) i New York om hur klimatkrisen ska tacklas.

September 2014: 14/9 Riksdagsvalet i Sverige

December: 1/12 – 12/12 COP 20, FN:s klimatförhandlingar i Lima, Peru. Viktigt förberedande möte inför det avgörande COP 21 i Paris 2015.

 

 

1 Comment

 1. Eva Karlsson 19 mars, 2016 at 07:30

  Hej! Ambitiös Verksamhetsplan men behöver uppdateras. Görs på årsmötet imorgon?
  Hälsningar
  Eva, Klimataktion Uppsala

Leave A Response