Srushtidnyan i Indien – ett samarbete med Klimataktion i Sverige

Indiska flickor

Klimataktion Stockholm genomför inom ramen för Framtidsjordens verksamhet och med huvudsaklig finansiering från Forum Syd ett projekt tillsammans med den indiska miljöorganisationen Srushtidnyan i Mumbai, huvudstad i den indiska delstaten Maharastra. Projektets namn är Climate Ambassadors Mumbai – Stockholm.

Srushtidnyan är en NGO som grundades av socialarbetaren Prashant Shinde för drygt 15 år sedan. Miljöengagemang ses som en kraft för att arbeta mot orättvisor i samhället. Arbetet för mänskliga och demokratiska rättigheter går hand i hand med arbetet för en bättre miljö och hållbara levnadssätt. Man vill öka medvetenheten om klimatförändringarna och andra hot mot natur och hållbarhet genom att arbeta med skolor och lokalsamhällen. Den främsta målgruppen är skolelever och skolledningar i Mumbais slumområden och byar på landsbygden i provinsen Rathnaghiri kring staden Devrukh, cirka 20 mil söder om Mumbai. Srushtidnyan arbetar med unga människor för att de ska leda samhället mot en hållbar utveckling.

Samarbetet mellan Klimataktion och Srushtidnyan har pågått sedan 2013. Under perioden 2017 – 2021 sker administration och utvecklingsarbete huvudsakligen genom föreningen Framtidsjorden, med Klimataktion Stockholm som vängrupp. Det är Klimataktions uppgift att ha kontinuerlig kontakt med det arbetande teamet i projektet, och att löpande samla in 10% av projektkostnaden som medfinansiering. Genom Framtidsjordens praktikantverksamhet tar Srushtidnyan sedan 2017 emot svenska praktikanter, hittills tre stycken.

Klimataktions insamling för medfinansiering av vårt projektsamarbete i Indien: Bankgiro 377-4429 (Klimataktion Stockholm), ange ”Indienprojektet”.

Nytt från Klimataktions Indienprojekt, juli 2019

Sist vi hörde av oss var i oktober 2018 när Prashant Shindeoch Vijay Jawlekar, projektchef respektive ordförande i organisationen Srushtidnyan, besökte Sverige med ett digert program som flera av er deltog i. Då var den tredje omgången av de praktikanter som Srushtidnyan tar emot från Framtidsjorden på väg att resa ut. Sofia Brännström och Isabell Carlsson kom hem i maj, och skriver här nedan om sina intryck och upplevelser. Sofia har för övrigt blivit invald till den nya styrelsen för Framtidsjorden! 

I december stod Srushtidnyan värdar för Framtidsjordens asiatiska nätverksmöte med andra indiska NGOs. Då deltog förutom Sofia och Isabell från Sverige även Kirsti och Ariun från Framtidsjordens styrelse. 

I en nyutkommen rapport från nätverkspraktikanterna Sandra och Charlotte finns bra beskrivningar av de indiska organisationernas arbete. Kan laddas ner här

Nyhetsbrev jan 2020 Indienprojektet

Vad jobbar Sruhstidnyan med?

Srushtidnyan har utökat sin projektverksamhet som kan sägas bestå av tre olika delar, som genom sina olika geografiska placeringar innebär mycket resor.

  1. Det pedagogiska skolprogrammet Klimatambassadörer, som har nått och når ett stort antal skolor i Mumbai och Devrukhregionen, ett 20-tal mil söder om Mumbai. Högstadie- och gymnasieelever i första hand. Det involverar elever som blir klimatambassadörer, och ett stort lärarnätverk. Man har kontor i Mumbai.
  2. Landsbygdsutveckling och näringsrik mat i Devrukhregionen. Detta projekt tillkom efter att Srushtidnyan kommit med i Framtidsjordens asiatiska nätverk. Det går ut på att tillföra kunskaper om ekologisk och näringsrik mat, hållbar odling och lokala naturresurser. Når framförallt kvinnogrupper och högskoleelever. Målet är att även nå lokala bönder och inspirera till hållbar samt näringsrik odling. Man har lokal i tätorten Devrukh, där team-medlemmar och praktikanter också kan bo.
  3. Ett projekt för att restaurera mangroveskog, lokaliserat i Sindhudurgh ännu längre söderut, på gränsen till Goa. Denna del tillkom sist, under 2017, och finansieras via en indisk organisation, Bombay Natural History Society. Man har kontor i Devgard, där man också kan övernatta. 

Reflektioner från Sofia och Isabell

Srushtidnyan arbetar intensivt och engagerat med alla tre projekt. Tiden som praktikant på Srushtidnyan har varit givande och lärorik. Det är en passionerad och familjeorienterad organisation. Vi ser att Srushtidnyan alltid strävar efter att bli bättre på vad de arbetar med. De inspireras av andra organisationer inom Framtidsjordens nätverk och utvecklar ständigt sin verksamhet. Baserad på våra personliga erfarenheter som praktikanter på Srushtidnyan har vi följande uppfattning: 

Sangeeta är huvudansvarig för skolprogrammet. Tillsammans med Harish och Tanmay besöker Sangeeta alla samarbetsskolor flera gånger i månaden. De utför workshops i klassrummen med fokus på solpaneler. Praktikanter håller också i workshops med fokus på hållbarhet och klimatförändringar. Detta program når ut till många elever och gör stor skillnad. Vi anser att det är viktigt att lägga tid och resurser på att utveckla utbildningen för lärarna som deltar i programmet. Då skulle arbetsbördan för Srushtidnyan kunna minska. 

Sangeeta och Kunal är även huvudansvarig för projektet med landsbygdsutveckling i Devrukh. Där besöker Sangeeta kvinnogrupper eller högskolor och håller workshops om hållbar odling, näring och hirs. Kunal arbetar på en odlingslott med att framställa lokalt ekologiskt ris och hirs. Målet är att sprida frön och inspirera kringliggande bönder till att odla mer näringsrikt och hållbara grödor. 

Att Srushtidnyan nu utbildar grupper på landsbygden om näringsrik och ekologisk mat är ett mycket viktigt område som kan stärkas genom att anställa en lokal person som håller utbildningsverksamheten igång. Möjligtvis kan Srushtidnyans resor mellan Devrukh och Mumbai då minska. Detta diskuteras på Srushtidnyan. Kunals arbete med odlingslotten behöver tid att utvecklas för att kunna ge effekt. Just nu pågår arbetet för fullt att bygga upp detta projekt. Kunal är entusiastisk och har värdefulla kontakter i regionen. 

Prashant är huvudansvarig för mangroveprojektet i Devgard. Lokalbefolkningen (både kvinnor och män) i den lilla byn där mangroven planteras involveras mer och mer i projektet. Mangroverna stärker den biologiska mångfalden och ökar motståndskraften i regionen.

Srusthidnyans anvariga för ekokonomi och administration är Jyoti. Totalt är de alltså 4-5 heltidsarbetande i projekten.

Länkar till artiklar från Framtidsjordens praktikantblogg

Av Isabell Carlsson om mangroveprojektet.

Av Sofia Brännström om matprojektet. 

Av Isabell Carlsson och Sofia Brännström om solpanelsworkshops. 

Organisation och ekonomi

Det ekonomiska verksamhetsstödet handlar huvudsakligen om svenskt utvecklingsbistånd. Sida fördelar medel till några stora ramorganisationer, i vårt fall Forum Syd, som i sin tur fördelar medel till Framtidsjorden, som i sin tur fördelar medel till olika organisationer i Asien och Latinamerika. Framtidsjordens svenska förening består av vängrupper som stödjer sina partnerorganisationer och samlar in 10% av de statliga verksamhetsmedlen. Klimataktion Stockholm utgör som förening en vängrupp till Srushtidnyan, och är medlem av Framtidsjorden. Vi behöver samla in runt SEK 25 000  varje år. Framtidsjorden har ett kansli med från i höst fyra handläggare för programverksamheten (projekten), informationsverksamhet och praktikantverksamhet. Det pågår just nu en programperiod till och med 2021. Under 2014-2016 var Klimataktion Stockholm ensam programansvarig för Srushtidnyans projekt och fick medel direkt från Forum Syd. 

Slutligen

Tack för era regelbundna eller sporadiska bidrag till projektet! Utan den hade vår medfinansiering inte varit möjlig. Just nu skulle det behövas att några fler av er pytsade in lite pengar! Vi hoppas att du vill fortsätta att bidra, eller vill börja igen! 

Bankgiro 377 4429, Klimataktion Stockholm.

Hälsning från Klimataktion Stockholm/vängruppen till Srushtidnyan 

genom Karin, Eva, Isabell och Sofia

Mer info på respektive hemsidor

Shrustidnyan

Klimataktion

Framtidsjorden

Senaste nytt om Klimataktions Indienprojekt i januari 2018

Arbetet för hållbar utveckling fortgår och utvecklas i skolor i Mumbai och landsbygdsskolorna i Devrukhregionen. Nytt inslag är fokus på ett arbete med föräldrar och grannskap kring Anuyogskolan, som ligger i ett slumområde i Mumbai. Ett annat är att till elever och föräldrar i landsbygdsskolorna, bland annat i byarna Kundi och Angavali utanför tätorten Devrukh, sprida kunskap om ”wild vegetables” som finns i skogarna runt omkring, köksträdgårdsodling och hirsodling. Dessa är gamla kunskaper som oftast gått förlorade men som i klimatförändringarnas spår blir nyttiga och nödvändiga igen.

          

Arbetsgruppen består som tidigare av Prashant som leder verksamheten, Sangeeta, Jyoti och Kunal. Tidigare elever som Sumit, Harish och Shariou är med och hjälper till med olika delar.

Genom Framtidsjordens praktikantprogram har Srushtidnyan under 2017 tagit emot tre praktikanter, först Anna under våren, och nu i höst Tova och Zelda, de två senares praktik pågår fortfarande. I november genomfördes Framtidsjordens årliga regionala nätverksmöte mellan projekten i Asien och Sri Lanka. Forum Syds handläggare och Framtidsjordens praktikhandläggare besökte teamet i Mumbai i början av december.

Srushtidnyan bidrar till stärkande av det regionala nätverkets arbete genom att Sangeeta nu deltar i dess samordningsgrupp, som genomför några gemensamma projekt, bland annat tidningen Future Matters. Nina från Klimataktion var också på besök under året.

Strax före jul genomfördes den årliga slutkonferensen ”Climate Ambassadors Students Conference” som är en uppvisning av projektarbeten och utdelande av priser till det tiotal skolor i Mumbai som detta år genomgått programmet.

….. och i här Sverige?

Vi i arbetsgruppen – vängruppen från Klimataktion Stockholm – har ett åtagande att försöka hitta nya partnerskolor i Sverige till någon eller några av de indiska skolorna. Trots ansträngningar har vi tyvärr inte lyckats, men tar nya tag igen med det nya året. Vi hade besök av Prashant i april, han var inbjuden att delta i en utbildning för praktikanthandledare på Sida Forum i Härnösand, och flera träffade honom i samband med ett seminarium på ABF och en träff på Solidaritetshuset. Och inte att förglömma var han en av talarna på Peoples Climate March i Stockholm den 29 april!

Läraren Manisha från M.D. College hälsade på oss och Globala gymnasiet tillsammans med en kollega. Rektor Seema från Pragnya Bodhiniskolan gjorde en blixtvisit tillsammans med tre andra rektorskollegor – de hade fått ett stipendium för att studera Finlands skolväsende och tog båten över till Stockholm! Det är kul att se att våra indiska vänner och samarbetspartners tack vare involveringen i projektet får möjligheter till utveckling och kontakter som de inte hade fått annars.

Bankgiro 377-4429 (Klimataktion Stockholm), ange ”Indienprojektet”. Vi behöver fler som hjälper till att medfinansiera och stötta projektet. Kontakt: karin.wahlgren9@gmail.com

Läs mer Här…..

Läs reseberättelse del 1 från Nina Naim som besöker Klimataktions Indienprojekt och WWFs tigerprojekt HÄR

Läs om en skolaktion i Mumbai i samband med Earth Hour 2016 HÄR

Länkar

Kortfilm om projektet från jan 2017 gjord av praktikanter från Framtidsjorden: https://vimeo.com/212710273

Presentationsbroschyr för svenska lärare HÄR 

Srushtidnyan: http://www.srushtidnyan.org/

Framtidsjorden: http://framtidsjorden.se/srushtidnyan/

Srushtidnyans presentationsbroschyr på engelska HÄR

Klimataktions presentationsbroschyr på svenska  HÄR

Recept på en indisk maträtt: Recipe for making PAVBHAJI

Samarbetande skolor i Indien och Sverige:

Globala gymnasiet: http://globalagymnasiet.stockholm.se/

Youtubelänk till tre kortfilmer, projektarbeten av elever från Globala gymnasiet efter deras besök i Mumbai i februari 2015, finns under Angeläget filmfestival 2014, titlar: What´s your dream, Iskra, Water is our god  https://www.youtube.com/channel/UCakGF637xFxUwib25B8geaQ

Maharshi Dayanand College: http://www.mdcollege.in/

Skarpatorpsskolan: http://skarpatorpsskolan.stockholm.se/

Kärrtorps gymnasium: http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se/

Kp 170501