Öppet brev till regeringen: Stoppa avverkningen i Ore skogsrike!

ÖPPET BREV 2018-02-08.     ( Länk till SvD HÄR)
Till:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Miljöminister Karolina Skog
Kopia till:
Miljö- och jordbruksutskottet, Näringsutskottet, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Sveaskog
Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

Vi undertecknade miljöorganisationer kräver ett omedelbart moratorium (stopp) för avverkning av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende nyckelbiotopsinventering genomförts och samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter artinventerats i fält. Alla skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd.

Ore Skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med en relativt stor andel skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun i Dalarna. Området kartlades och inventerades av Naturskyddsföreningen under 2011-2012. Inventeringsresultaten presenterades i rapporten ”Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun” 2013 där många skyddsvärda skogar pekades ut, inte minst på Sveaskogs marker.

1. Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport ”Ändå hugger man” (2017) visar att Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa skogar sedan
2013.
2,3,4. För att långsiktigt bevara naturligt förekommande arter i livskraftiga bestånd behövs stora sammanhängande skogslandskap som är funktionella och ekologiskt representativa. Därtill behövs spridningsmöjligheter för arter i en så kallad grön infrastruktur. Det räcker därför inte med att ta detaljhänsyn, eller att spara små fragmenterade skogsområden och bedriva naturvårdande skötsel i enskilda bestånd.
5. Riksdagen har antagit etappmål om att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden ska vara bevarade till år 2020. Dessa områden ska vara av särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster och bindas samman inom ekologiskt representativa system av skyddade och välförvaltade områden.
6. Eftersom över 90 % av den svenska produktiva skogen påverkats av skogsbruk på ett eller annat sätt råder det stor brist på biologisk värdefull skog i hela landet. Biologiskt skyddsvärda skogar tillhör tveklöst kategorin ”av särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster”. För att Sverige ska komma närmare att nå nationella och internationella miljömål är det helt avgörande att alla skyddsvärda skogar i Sverige skyddas. Det är en skandal
att skyddsvärda skogar avverkas av staten i unika landskap med en stor koncentration av skogar med höga naturvärden, såsom i Ore Skogsrike. Enligt Metria (2017) ligger två av de tio största kontinuitetsskogsområdena i Dalarna nedan den fjällnära gränsen i Ore Skogsrike.
7. Ore Skogsrike hyser även värdekärnor, d.v.s. skogsområden
som av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp.
8. Att slutavverka dessa biologiskt viktiga skogar och omvandla dem till trädodlingar skulle medföra irreversibla förluster av biologisk mångfald i Ore Skogsrike och undergräver miljömålsuppfyllelsen. Att ge redan befintliga skogar med höga naturvärden ett skydd är dessutom ett långt mer kostnadseffektivt sätt att nå uppsatta mål än att behöva restaurera och återskapa förlorade livsmiljöer.

Vi kräver därför ett omedelbart avverkningsstopp i Ore Skogsrike på Sveaskogs mark och att samtliga nyckelbiotoper, naturvärdeslokaler, värdekärnor, kontinuitetsskogar och värdetrakter med höga naturvärden noggrant kartläggs och därefter ges ett skydd. Regeringen behöver på ett helt annat sätt än vad som varit fallet hittills använda den möjlighet som de statliga ägardirektiven ger för att säkerställa att de fungerande skogsekosystem som finns kvar på statens skogsinnehav förblir fungerande. Den biologiska mångfalden har inte råd att förlora fler värdefulla skogar i Ore Skogsrike.

Med vänliga hälsningar,
Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen
Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna
Margareta Wikström, ordförande i Naturskyddsföreningen i Rättvik
Frode Pleym, chef, Greenpeace Sverige
Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor, Greenpeace Sverige
Kristina Bäck, talesperson, Skydda Skogen
Johan Andersson, ordförande, Fältbiologerna
Andrea Söderblom-Tay, ordförande, Jordens Vänner
Jonas Bane, talesperson, Klimataktion
Robin Zachari, kanslichef, Skiftet
Pella Larsdotter Thiel, ordförande, Omställningsnätverket
Peder Karlsson, ordförande, End Ecocide Sweden
Gunilla Winberg, ordförande, Framtiden i våra händer
Eva Waldemarson, ordförande, Svenska Botaniska Föreningen
Sören Nyström, vice ordförande, Dalarnas Botaniska Sällskap
Martin Westberg, ordförande, Svensk Lichenologisk Förening
Tomas Hallingbäck, ordförande, Mossornas Vänner
Hjalmar Croneborg, ordförande, Sveriges Mykologiska Förening
Anders Janols, sekreterare, Mykologiska Föreningen Skogsriskan i Dalarna
Dan Broström, ordförande, Ovansiljans svampförening
Linda Strand, ordförande, Sveriges Entomologiska Förening
Lars-Ove Wikars, ordförande, Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dennis Kraft, ordförande, BirdLife Sverige
Stig-Åke Svenson, ordförande, Dalarnas Ornitologiska Förening
Anders Geidemark, ordförande, Naturfotograferna
Definitionslista
Kontinuitetsskog är skog som inte har varit kalavverkad och omfattar merparten av alla skogar uppkomna innan
kalhyggesbruket infördes i stor skala under 1950-talet.
9
Nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden och som från en samlad bedömning av biotopens
struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö anses ha en mycket stor betydelse för flora och fauna. Där kan
rödlistade arter förväntas förekomma.
10
Värdekärna är ett skogsområde som av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna
och flora och/eller för en prioriterad skogstyp.11
Värdetrakt är ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt
högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer
än vad som finns i vardagslandskapet.12
1 Naturskyddsföreningen (2013). Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun;
2 Naturskyddsföreningen (2017). Ändå hugger man… Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs
naturvårdsambitioner; https://www.dropbox.com/s/iu4g68dhdv1v4xv/Rapport_Ore_Skogsrike_2017.pdf?dl=0 3 Den svenska miljöcertifierade skogsbruksmodellen i Ore Skogsrike – Fallstudier före och efter avverkning hösten 2017;
kategori/aktuellt/pressmeddelanden/4529-sveaskogs-stora-avverkningar-beroer 5 Angelstam, P., Jonsson, B-G., Tärnblom, J., Andersson, K., Axelsson, R., Roberge, J-M. (2010). Landskapsansats för
bevarande av skoglig biologisk mångfald – en uppföljning av 1997 års regionala bristanalys och om behovet av samverkan
mellan aktörer. Skogsstyrelsens rapport 4:2010; https://shopcdn.textalk.se/shop/9098/art81/4646181-6b7f20-1825.pdf 6 Regeringens proposition 2013/14: En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, antagen av Sveriges
biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster-prop-201314141 7 Ahlkrona, E., Giljam, C. & Wennberg, S. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på uppdrag av
sverige/regeringsuppdrag/2017/bilaga-3-kartering-av-kontinuitetsskog-boreal-region-20170117.pdf 8 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog;
strategi-for-formellt-skydd-av-skog-reviderad-2-2017.docx.pdf
9 Ahlkrona, E., Giljam, C. & Wennberg, S. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på uppdrag av
sverige/regeringsuppdrag/2017/bilaga-3-kartering-av-kontinuitetsskog-boreal-region-20170117.pdf 10 Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B. & Bergengren, I. (2014). Handbok för inventering av nyckelbiotoper.
Jönköping: Skogsstyrelsen;
11 Naturvårdsverket (2017-01-30). Skogliga värdekärnor i Sverige – sammanfattande beskrivning av dataurval och nuläge
sverige/regeringsuppdrag/2017/bilaga-2a-skogliga-vardekarnor-i-sverige.pdf 12 Naturvårdsverket (2017-09-29). Översyn och avgränsning av värdetrakter i skog;