Hållbarhet och hälsa eller fortsatt tillväxt?

The great accelaration, Wikipedia

Neanstående text återfinns med tydligare länkar i FAKTABLAD från Archie Duncanson http://www.alternativ.nu/hushalla/Hallbarhet_halsa_tillvaxt.pdf

 

Hållbarhet och hälsa eller fortsatt tillväxt?

Aktuell forskning konstaterar att tillväxt påverkar hållbarheten negativt, bl a genom klimatförändringen. Vidare att hållbarhet och hälsa kräver åtgärder som minskar konsumtionen, ökar kretsloppen inom jordbruket och industrin, fasar ut teknologier med giftiga/främmande ämnen och återställer, bevarar och bygger upp naturen. Utvecklingen kan vändas med en kraftfull hållbarhetspolitik som prioriterar hälsa.

Alla växer vi upp i den fasta tron att ekonomisk tillväxt ger ett gott liv, jobb och högre löner. Men detta är bara halva sanningen. När vi tittar på helheten, hela planeten, framträder en annan bild.

Senare års forskning (bl a Planetary Boundaries) såväl som äldre (Limits to GrowthArrow 1995) visar att stadig tillväxt under två sekel nu hotar planetens klimat och livsuppe­hållande system och därmed vår hälsa och välmående. I korthet tar vi för mycket resurser i anspråk och lämnar ifrån oss alltför mycket avfall. Se The Great AccelerationAnthropoceneScientists’ WarningWWF SverigeOver­devel­op­ment, Overpopulation, Overshoot och Tillväxten kommer vara ett minne blott.

Vidare går tillväxtens vinster mest till de rika, som knappast behöver mer, medan medelklassen bara får lite och den fattiga halvan av mänskligheten förblir undernärd, outbildad och fattig (Picketty).

I stället för fridfullt välmående lider alla av ökande kostnader för klimatförändring, resurskonflikter, migration, stress, föroreningar och hot mot hälsan (IPCC Special Report 1.5°CNF 1.5°CoriaEconomist).

Nya långsiktiga mål: hälsa, välmående och biosfärens överlevnad

Forskares budskap är tydligt: det är dags att ändra inriktning från tillväxt till våra primära mål: hälsa, välmående och biosfärens överlevnad (GuardianCome On!,DonutekonomiEkonomi för AntropocenJackson och bortombnptillvaxt.se)En enorm mängd forskning visar vägen. Här är ett axplock med exempel.

Energi: ClimateActionRoadmapLaestadius:1Anderson:1, Nature, Hansen, SDSN DDP, IEA, McKinseyPollin m fl skissar vägen till en fossilfri, elektrifierad lågenergiekonomi som klarar Parisavtalet. För detta måste vi minska koldioxid­utsläppen med ca 10% årligen med början nu (RockströmAnderson,Laestadius:2Mission2020). Åtgärder inkluderar ett pris på koldioxid, skatt på naturresurser och avveckling av klimatskadliga subventioner (Rockström: RoadmapNFGreenpeace). Energi kan bli dubbel så dyr.

Men det räcker inte med ren och dyrare energi, vi måste omvandla hela vår ekonomi och livsstil.

Medicinsk forskning säger oss att klimatförändring, fattigdom och föroreningar är hälsans fiender (UNEP: Healthy Environment, Healthy People, Lancet: Health and climateWHO: Preventing DiseasePerera, Evengård, Lanphear, EHN). Vi måste lösa dessa utan tillväxt dvs utan att öka trycket på biosfären.

Tre viktiga faktorer påverkar biosfären: folkmängdkonsumtionsnivå och teknologi (IPAT equation). Teknologi svarar här för både resurseffektivitet och föroreningar. Vår hälsa och vårt välmående är också beroende av samhällets jämlikhet, institutioner, lagar/regleringar, arbetsmarknad mm.

Minskad konsumtion reducerar föroreningar och stabiliserar klimatet. De flesta lever över en hållbar nivå på 1-2 ton koldioxid per person och år och kan lätt reducera sitt fotavtryck utan att minska sin livsglädje (Naturvårdsverket, SEI, faktablad FlygresorLess meat, more biodiversityWorried about the planet? Avoid that extra kid). Skatter, stöd och vänner/kollegor påverkar oss (UNEP: Fostering Sustainable Lifestyles). Vilka länder är goda modeller för en hållbar ekonomi? SeCosta RicaA Good Life for All Within Planetary Boundaries, HappyPlanetIndexGlobal Footprint Network och O’Neill.

Jobb: För att skapa jobb har politiker alltid stimulerat konsumtion, men det ökar skadorna på biosfären. Ett alternativ är en kortare arbetsvecka som håller syssel­sätt­ningen hög utan att producera mera (Malmaeus: Ekonomi utan tillväxt, UNEP IRP 2016 s 27, Sanne: Hur vi kan leva hållbart 2030)Bas­in­komst är en annan lösning (ForskningSvDBregman). Ökad fritid ger oss ett bekvämare liv, mindre stress och bättre hälsa. Minskad konsumtion ger stabilare klimat och friskare ekosystem.

Cirkulär ekonomi spar resurser och minskar föroreningar genom resurseffektivisering (NVVNFSOU 2017:22Factor Five). Men effektivisering hjälper föga om den äts upp av ökad folkmängd/konsum­tion, som historiskt varit fallet. Ett exempel: bilbränsle­förbruk­ning blir stadigt lägre, men allt fler kör bil.

Kretsloppsjordbruk är en nyckel till att minska samhällets avfall, bevara naturresurser och stärka bered­skapen. Granstedt (Beras projektet, Morgondagens jordbrukvideo) visar hur Östersjöbönder använder lokalt återvunna näringsämnen med få externa inköpGünther (Ruralisation) skissar en decentralise­rings­strategi för resilienta lokala samhällen. UN FAOs Save and Grow program gör detsamma i utvecklings­länder. Se också agroecologyregenerative agriculture ochpermaculture.

Biodiversitet: För att bevara biosfärens funktion och stabilitet, behöver vi minska vår andel brukad mark och avsätta hälften av naturen till reservat (biologen E O Wilson, Half Earth). Mer våtmark, blandskog mm.

Lokal försörjning sparar transporter och ger mat-, vatten-, energi- och infrastruktursäkerhet som tryggar överlevnad och hälsa inför såväl oförutsedda katastrofer som klimatförändring. Se t ex LokalekonomidagarnaBeredskap i krisStockholm Resilience Center, 100 Resilient Cities, C40 Cities, Community-Wealth.org, US Cities SDG Index, Extreme Cities.

Ökad jämlikhet gör att människor oroar sig mindre, stressar mindre och är friskare (Jämlik­hets­andenPickett och Wilkinson). Omfördelning kräver inga extra resurser. Välfärdsstaten har här lyckats väl (Guardian)!

Växande folkmängd stressar mark-, vatten-, livsmedels- och infrastrukturresurser i stort sett alla världens städer (Overstretched CitiesCrist). Mindre befolkning kan förhindra katastrof och minska resurskonflikter, trängsel och ohälsa (Boisen, Norrman: Färre människor på jordenOhlsson: Live­li­hood Conflicts, Brown: Hungerns planet)Familjeplanering och utbildning för alla flickor är självklara åtgärder för att förverkliga en hållbar folkmängd (Bongaarts: Nature 2016, Engelman: Solutions 2011Agonito: The Last Taboo).

Fair trade/internationell jämlikhet: Rika nationer och multinationella företag har brukat handelsmon­opol till att skapa förmögenheter (Hornborg:Nollsummespelet) och konsumera på en skadlig nivå (NVV). Utvecklingsländer vill gärna komma ikapp och uppfylla FNs SDG mål, vilket UNEP IRP beräknar kommer att kräva 3 gånger världens nuvarande samlade resursuttag. Utan att överbelasta planetens ekosystem så får vi rika minska vår konsumtion och i stället finansiera utveckling utomlands (Rees 2017Rees 2014Contract and converge).

Marknader behöver reglering som skyddar vår hälsa, säkerhet och ekosystem (TEEB). Oreglerade glo­bala företag/oligarker överutnyttjar den gemensamma biosfären och hotar vår hälsa (KortenPFASEHN).

Sammanfattning: Att sikta på friska, välmående människor och ekosystem i stället för växande BNP lägger grunden för en stabil, gynnsam utveckling (Raworth). Vi gynnas av varje steg i denna riktning.

Läs vidare: Hälsa: WHOLancetEHN Ekonomi: Donutekonomi (Raworth), Come On! Capitalism (Wijkman)Ekonomi för AntropocenAtt svära i kyrkanGenerationsmåletBeyond Growth(Daly), A Future Beyond GrowthEnough Is Enough (Dietz, O’Neil), Prosperity without Growth (Jackson)Managing Without Growth (Victor), Age of Sustainable Development (Sachs),bortombnptillvaxt.seCASSE, degrowth.org Systemperspektiv: Systemskiss, TankemodellerNär vinden vänder (Bodin), Club of RomeEarth Policy Inst.Potsdam Inst. Folkmängd:ÖverbefolkningTen Billion (Emmott), Befolkningstryck (Norman) HandlingLaestadiusDrawdownClimateActionRoadmapHalf Earth (Wilson), High seas reserve (Sumaila)SDSNWorld Resources Inst., Plan B 4.0 (Brown), Green Gold (film, Liu)Hushålla med jordens resurser.