Klimataktion i Klimatpolitiska rådet: Ökad ambitionsnivå nödvändig!

Klimataktions talespersoner Samuel Jarrick och Pia Björstrand har idag deltagit i Klimatpolitiska Rådets samtal om transportsektorns klimatomställning. Klimatpolitiska Rådet kommer i mars 2019 att komma med en utvärderingsrapport av regeringens klimatpolitik och kommer då att fokusera på transporter. Inför denna rapport har rådet bjudit in näringsliv, myndigheter och ideella organi­sationer för att komma med synpunkter på vad som är viktigt. Som enda närvarande ideella organisation tryckte Klimataktion på att regeringens mål är för lågt satta och att den politik som har förts än så länge inte har sänkt utsläppen. Vi lyfte frågan högre för att påminna om att det här arbetet i slutändan handlar om mänsklighetens överlevnad. Vissa organisationer, som t ex  Trafik­verket och Svensk Kollektiv­trafik, har enligt vår mening alltför lågt satta ambitioner där de utgår från vad som de anser kan vara politiskt realistiskt istället för vad som skulle behövas för att klara målen. Från Klimataktions sida anser vi, i enlighet med vad klimatforskningen säger är nödvändigt, att inga ytterligare fossila investeringar ska ske från och med nu, att de investeringar som redan har påbörjats – som Förbifart Stockholm och utbyggnad av flygplatser – ska stoppas omedelbart, att kraft­fulla åt­gärder måste sättas in för att minska bilismen och godstransporter överlag och att satsa på kollektivtrafik och cykeltransporter. Talespersonerna lyfte bland annat fram en rapport från Trafikverkets egna experter som visar att klimatmålen inte kommer att kunna nås enbart genom att förlita sig på teknikskiften utan att kraftfulla politiska åtgärder krävs för minskad bilism. Det är tyvärr många aktörer som inte är inne på det spåret utan man tror på biobränslen och ökad effektivitet, vilket inte har visat sig sänka utsläppen hittills. Däremot var det tydligt att alla de deltagande, även de som representerar åkare, är inställda på att utsläppen ska minskas samt att myndigheter som tex Trafikverket behöver prioritera klimatfrågan, vilket är positivt.