Klimatmanifestet: Call for Action!

En akutplan i EU för klimatomställning – NU!

Vår systerorganisation Klimatriksdagen har  – utifrån tolv motioner – satt ihop ett klimatmanifest med nödvändiga åtgärder inom sex områden som EU bör följa för att nå klimatmålen. Dessa förslag till åtgärder kommer diskuteras på onsdag den 15 maj  då Klimatriksdagen och EU-kommissionen i Sverige bjuder in till debatt med representanter för de svenska riksdagspartier som sitter i EU-parlamentet.

Till eventet Klimatpolitisk EU-debatt >>

God livskvalitet

EU bör arbeta för en omedelbar och snabb omställning för att möta kraftigt växande hot mot hälsa, boende, jobb, infrastruktur, transporter mm. Omställningen måste genomföras på ett sätt som innebär att en god livskvalitet säkras för människor och att de som nu arbetar i miljö- och klimatfarlig verksamhet får nya arbeten och försörjning genom stöd ur EU:s sociala fonder för utveckling av näringsliv och arbetsmarknad.

Klimatpolitiska mål och lagar

EU kan och bör använda sin omfattande rätt att lagstifta för att säkra en snabb och genomgripande omställning.

Hållbar ekonomi

EU kan och bör använda sin ekonomiska styrka för snabb och rättvis omställning mot fossilfrihet.

Hållbara transporter och infrastruktur

Inom transportsektorn ökar fortfarande utsläppen av växthusgaser. EU behöver under mandatperioden genomföra kraftfulla åtgärder och styrmedel för en omställning
till fossilfri klimatneutral transportsektor och infrastruktur.

Hållbar energiförsörjning, industri och byggande

EU kan och bör resolut ställa om till klimatneutralitet genom att ta tag i de största utsläppen, och bland dem börja med de kostnadseffektivaste lösningarna.

Jordbruket, skogen vatten och ekosystem

Hur vi bedriver jordbruket och vad vi äter är avgörande för att nå klimatmålen och det måste gå före lönsamheten. Skogens roll som kolsänka måste stärkas genom ökat skydd och hyggesfritt skogsbruk. Vatten spelar en central roll för upptag och lagring av kol.

Läs hela Call for Action (pdf) >>