Klimatförändringarna kan få allvarliga följder lokalt

Översvämning
Havsnivån kommer höjas i kustnära områden

Temperaturen ökar mer i Sverige än globalt i de pågående klimatförändringarna. Ett varmare klimat riskerar att få allvarliga följder lokalt, visar en ny rapport som SKL låtit göra.

– Sverige måste kraftsamla på två områden parallellt. Utsläppen av koldioxid måste minska snabbt samtidigt som vårt samhälle rustas mot de klimatförändringar som redan påbörjats, säger Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fortsatt ökade utsläpp gör Sverige fem grader varmare

Rapporten som SKL publicerar i dag baseras på underlag från SMHI och tre utvalda kommuner. SMHI redovisar klimatscenarier beroende på om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka som i dag eller om de minskar kraftigt. För varje grad varmare vår planet blir, ökar temperaturen i Sverige med ungefär 1,5 grader. Vid fortsatt ökande utsläpp är vårt land cirka 5 grader varmare i slutet av seklet och följande lokala scenarier uppstår, enligt SMHI:s beräkningar:

  • Norrköping har en medeltemperatur över 20 grader 50 dagar om året. Det är en ökning med över 300 procent jämfört med snittet för de senaste decennierna. Det är också fler än 2018, vars sommar var extrem i dagens klimat. Risken för bränder, torka och värmeböljor ökar markant.
  • Snösäsongen i Vemdalen, en av flera skidorter i Härjedalens kommun, varar i 3,5 månader. Det är nära en halvering jämfört med snittet för perioden 1961-1990 då säsongen varade 6 månader. Detta innebär bland annat ekonomiska risker, eftersom skidturismen är viktig källa till skatteintäkter.
  • Havsnivån ökar med närapå en meter medan kraftiga skyfall återkommer oftare samtidigt som de blir starkare. Risken för översvämningar ökar påtagligt för Malmö och andra kustkommuner.

Betydligt mindre konsekvenser vid minskade utsläpp

I ett scenario där utsläppen av koldioxid istället minskar kraftigt och uppvärmningen i Sverige stannar vid cirka 3 grader i slutet av seklet, blir dagarna med hög värme nästan hälften så många i Norrköping jämfört med om utsläppen fortsätter att öka som i dag. Antalet dagar med snö i Vemdalen minskar hälften så fort och extrema skyfall i Malmö blir inte lika frekventa och starka. De negativa konsekvenserna blir betydligt mindre.

– Världens länder har enats om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, helst 1,5 grader. Då stannar temperaturökningen i Sverige under 3 grader. SMHI:s beräkningar visar hur viktigt det är att nå dessa mål för att begränsa lidande, skador och kostnader, säger Carola Gunnarsson.

Många åtgärder måste till

En klimatpolitisk beredning på SKL har tidigare lämnat 82 förslag om hur kommuner, regioner och staten kan förbättra klimatanpassningen och minska utsläppen. De bör ingå i en kraftfull omställning. Vad gäller klimatanpassning handlar förslagen bland annat om bättre planeringsunderlag från myndigheter, nya finansieringslösningar och ökade incitament för fastighetsägare att vidta åtgärder. Förslagen om minskad klimatpåverkan fokuserar bland annat på insatser för klimatsmarta upphandlingar, hållbara transporter, teknikutveckling och fossilfri uppvärmning och elproduktion.

– Kommuner och regioner behöver höja sina insatser och är redo att göra det. Samtidigt måste understödet från staten bli bättre. Offentlig och privat sektor måste både samarbeta och växla upp sitt arbete rejält för att klimatomställningen ska nå sin fulla potential, säger Carola Gunnarsson.

Artikeln på SKL där hela rapporten kan laddas ner