Debatt: Stoppa avverkningar i skyddade områden

Debatt i Altinget 20201001

DEBATT. Det är oacceptabelt att omfattande avverkningar för närvarande tillåts av regeringen, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna som bekämpningsåtgärd av granbarkborrar i nyckelbiotoper och värdekärnor, skriver 23 miljöorganisationer.

Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram vägledning för att bekämpa granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Hittills har delar av naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats för att minska spridningen av granbarkborrar.

I exempelvis reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland har ett flertal nyckelbiotoper och värdekärnor avverkats och till och med markberetts efter avverkning med granbarkborreangrepp som förevändning.

Stockholms län ska dispens ges för avverkning av granar i 168 naturreservat. Länsstyrelsen i Kalmar län har ändrat föreskrifterna och skötselplanerna i 25 naturreservat för att möjliggöra avverkning som åtgärd för att minska risken för spridning av granbarkborre.

”Det är oacceptabelt”

Vi uppmanar regeringen att:

  1. Ändra uppdraget att bekämpa granbarkborrar för att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas.
  2. Ge i uppdrag åt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att ta fram ett gemensamt program för hur skogar ska kunna motstå granbarkborreangrepp och återhämta sig efter sådana angrepp, det vill säga bli mer resilienta, och hur naturskogar ska bevaras.

Det är oacceptabelt att omfattande avverkningar för närvarande tillåts av regeringen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen som bekämpningsåtgärd av granbarkborrar i nyckelbiotoper och värdekärnor. Staten subventionerar därmed avverkning av några av de värdefullaste skogarna som vi har i Sverige.

Biologiska mångfalden

Granbarkborrar är en del av det naturliga skogsekosystemet. De är nyckelarter som gynnar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. Granbarkborren skapar död ved vilket är en bristvara för många lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar i dagens skogslandskap. Granbarkborreangrepp i en naturskog är positivt för den biologiska mångfalden eftersom det behövs mer död ved i skogen.

Granbarkborren är viktig som föda för många skogsarter såsom hackspettar, rovlevande flugor, skalbaggar och parasitsteklar. Det är därför viktigt att gynna dessa arter och bevara deras livsmiljöer för att minska risken för allvarliga massförekomster av granbarkborre i framtiden. Död ved som plockas bort från skogen kan förvärra situationen eftersom den döda veden är viktig för granbarkborrens naturliga fiender.

Gynnar granbarkborren

Granbarkborren måste ha tillgång till färsk innerbark och är inte intresserad av döda träd utan bark av lövträd eller tall. I en naturskog finns vanligtvis flera olika trädslag i olika åldrar och storlekar. Det gör att avståndet mellan lämpliga granar för granbarkborren i naturskogar kan vara förhållandevis stort och att det blir svårare för insekten att etablera sig. Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborren en sällsynt art i en riktigt stor naturskog.

Eftersom en stor del av dagens skogslandskap består av likåldriga och täta granbestånd gynnar detta granbarkborren. De gynnas bland annat av vindfällda träd i hyggeskanter eller fristående träd som lämnats på hyggen. De lockas även till färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder.

En stor del av granbarkborrarna övervintrar dessutom i marken och blir kvar i skogen om avverkning utförs under vintern och våren.

Kan strida mot EU-direktiv

Bekämpningsåtgärder mot granbarkborrar kan stå i strid med EU:s art och habitatdirektiv och fågeldirektiv. EU-domstolen slog fast att bekämpning av granbarkborrar i värdefulla Bialowiezaskogen i Polen stred mot EU-direktiven vilket ledde till att avverkningarna stoppades.

Hela 14 av 15 skogliga naturtyper i EU:s habitatdirektiv bedöms ha otillfredsställande eller dålig kvalitet i Sverige. Förlust av livsmiljöer är en stor bidragande orsak till att cirka 2 000 skogslevande växt-, svamp- och djurarter är rödlistade i dag.

Krävs nytt regeringsuppdrag

Det behövs inte regeringsuppdrag för att bekämpa spridningen av granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Vi vill se ett nytt gemensamt regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att bevara naturskogar, gynna resilienta skogar och fasa ut den ensidiga satsningen på barrträd.

Skogen behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade bland- och lövskogar. Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster.

”Inte råd att förlora”

Vi uppmanar regeringen, riksdagsledamöter och myndigheter att genast agera för att stoppa avverkningar på grund av granbarkborre i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden. Regeringsuppdraget måste ändras för att förhindra att skogar med höga naturvärden riskeras eller går förlorade.

Vi har inte råd att förlora de sista och kvarvarande spillrorna av skyddsvärd skog i Sverige.
Julian Klein
Talesperson, Skydda skogen
Mikael Sundström
Ordförande, Jordens vänner
Marcus Lidström
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbotten
Nora Lundblad
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen
Björn Abelsson
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Västernorrland
Jenny Olsson
Ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg
Mattias Ahlstedt
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Dalarna
Margareta Wikström
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Rättvik
Carina Frost
Medlem, Naturskyddsföreningens Ljusdalskrets och Skogsnätverk
Sten Brodén
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Strömstad
Tove Lönneborg
Ordförande, Fältbiologerna
Per Darell
Biolog, Kronoberg skogsgrupp
Jan Brenander
Ornitolog, Skogsgruppen i Oskarshamn/Oskarshamnsbygdens fågelklubb
Åke Nilsson
Ordförande, Östra Smålands ornitologiska förening (ÖSOF)
Larsgunnar Nilsson
Ordförande, Tjust fågelklubb
Gunilla Winberg
Ordförande, Framtiden i våra händer
Robin Zachari
Kanslichef, Skiftet
Jens Hansen
Medlem, Gävleborgs Botaniska sällskap
Tomas Hallingbäck
Ordförande, Mossornas vänner
Martin Westberg
Ordförande, Svensk lichenologisk förening
Pia Björstrand
Talesperson, Klimataktion
Karin Kali Andersson
Leg.psykolog, Klimatpsykologerna
Johan Lind
Ordförande, Naturfotograferna