Biodrivmedel är en falsk lösning

Synpunkter på Preem AB:s samrådshandlingar för planerad övergång till förnybara bränslen vid raffinaderiet i Lysekil

Vid Preems raffinaderi i Lysekil planeras att processas ca en (1) miljon m3 förnybara råvaror per år. Någon minskning av mängden råolja planeras inte (11,4 miljoner ton/år).  

Klimataktion instämmer i de synpunkter som har lämnats av Naturskyddsföreningen i Lysekil.  

Klimataktion vill i övrigt tillägga följande: 

I en tid när vi vet att all användning av fossila bränslen riskerar att orsaka oåterkallelig skada på jorden är det djupt oetiskt att fortsätta med verksamhet som orsakar stora utsläpp. Vi ställer oss positiva till att Preem stoppade utbyggnaden och även till viss övergång till förnybara bränslen. Det får dock inte äventyra de få naturskogar som finns kvar i Sverige då dessa har stor betydelse för att binda CO2-utsläpp. Det är också viktigt att det sker en tillväxt av svensk skog då det behövs för att binda kol i så stor utsträckning som möjligt. Vi håller med Natur­skydds­föreningen om att Preem bör verka för att avveckla sin fossila verksamhet och istället hitta andra former av verksamheter.  

Klimatkrisen är akut och utgör ett hot mot nuvarande och kommande generationer. Alla måste drastiskt minska utsläppen av växthusgaser så snart som möjligt. Klimatförändringarna ökar risken för bl a bränder, torka, värmeböljor och översvämningar och havsnivåhöjningar. Detta i sin tur ökar risken för andra problem såsom svält, massutdöende av arter, massmigration samt krig och konflikter 

Biodrivmedel är en falsk lösning. Även biodrivmedel släpper ut koldioxid till atmosfären och bidrar till klimatförändringarna. I Preemraffs ansökan framgår det att de planerar att nyttja olika vegetabiliska oljor som rapsolja och teknisk majsolja, talloljor, UCO (Used Cooking Oil) samt utsmält animaliskt fett som råvara till sin produktion av biodrivmedel. Råvara från raps, majs, UCO och animaliskt fett kan omöjligen täcka en särskilt stor del av behovet. Odling av raps och majs för framställning av biodrivmedel konkurrerar dessutom med matproduktionen. Råvara från skogen kan inte betraktas som klimatneutral eftersom den avverkade biomassan förbränns samt att avverkade ytor avger stora mängder koldioxid de första 20 åren efter avverkning och att det tar 50-100år innan den nya växtligheten kompenserat för dessa utsläpp (https://www.svd.se/myt-om-skogsbransle-leder-klimatarbetet-fel). 

Preemraffs verksamhet påverkar lokalbornas hälsa negativt. Förekomst av leukemi är ungefär dubbelt så vanligt i Lysekil jämfört med normalt (https://www.gp.se/debatt/löfven-stoppa-preem-utsläppen-ökar-cancerrisken-kraftigt-1.33331613). 

Enligt Miljöbalkens första paragraf ska nuvarande och kommande generationers hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.  

Preemraffs verksamhet utgör ett hot mot nuvarande och kommande generationers hälsa och miljö, både lokalt i Lysekil men även på en global skala eftersom den är klimatskadlig. 

Förbränningsmotorer är ineffektiva jämfört med elmotorer (https://www.gronbil.se/elbilens-for-och-nackdelar/). Inom de närmsta åren måste världens fordonsflotta både minska och bytas ut mot i huvudsak eldrivna fordon. Att satsa på en tillfällig övergång till biobränsle riskerar att försena utfasning av förbränningsmotorer avsevärt. 

Klimataktion 
Pia Björstrand, talesperson
Mail: pia.bjorstrand@klimataktion.se