Uppmaning till SVT: Ge klimatkrisen större utrymme

Med glädje ser vi att klimatfrågan får allt mer utrymme både i tv-tablån och i nyheterna i SVT! Men med tanke på den planetära kris vi står inför, är rapporteringen för torftig. Den samlade klimatvetenskapen säger att vi måste agera kraftfullt och snabbt. Det är viktigt att rapporteringen i public service visar helheten och inte enbart en ”synvinkel”. Risk finns annars att svensken tror att det fortfarande finns ”olika åsikter i frågan” och därför stannar kvar i passivitet.   

Få svenskar är medvetna om att den pågående klimatkrisen är ett ofantligt större hot än coronakrisen. Många tror att det räcker att sopsortera och att som kompensation för en thailandsresa äta lite mer vegetariskt. Digital News Report 2020 från Reuters Institute och Oxford University visar att Sverige har flest klimatförnekare i världen, näst efter USA. Orsaken till detta förklaras av att alternativa medier är skickliga på att effektivt sprida villfarelser om just klimatfrågan (1). Ansvaret för att ge en vetenskaplig syn på denna avgörande fråga ligger hos trovärdiga medier och politiker.   

I måndags kväll, den 30 november, berättad​e SVT i Aktuellt att utsläppen i EU har minskat med 24 %, vilket översteg målet som var 20 %. Fantastisk nyhet! Men det är viktigt att inte stanna reportaget där, eftersom många riskerar att tro att klimatkrisen är löst. Det hade varit bra om ni hade nämnt att dessa utsläpp bara avser de ”territoriella utsläppen”, dvs det som släpps ut inom EU. Som jämförelse släpper en svensk varje år ut i genomsnitt 9 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) inklusive de ”konsumtionsbaserade utsläppen”, dvs import av varor och utlandsresor. Om vi ska klara att hålla oss inom max 1,5 °C global uppvärmning kan vi släppa ut max 1 ton CO2e per världsinvånare och år. Om alla skulle konsumera som vi svenskar skulle det behövas 4,2 jordklot.   

Ni hade även ett reportage om Polen som lämnar kolkraft för att gå över till kärnkraft. I analysen efter reportaget konstaterades att utsläppen globalt har ökat med 3 %. Erika Bjerström ansåg att detta var positivt eftersom Kina hade satt mål om netto-nollutsläpp 2060. I realiteten behöver vi minska utsläppen med 7-8 % per år för att halvera utsläppen till 2030.  

Vår vädjan till er är att ni:  

  • Inför stående Klimatnyheter, så som görs inom ekonomi-, kultur och sportnyheter.  
  • Fortsätter bevaka och öka rapporteringen om klimatet i allmänna nyheter.  
  • Utser fler klimatreportrar, som har utbildning i frågan.  
  • Rapporterar helheten och inte bara delar, som kan missförstås, med tanke på det skrala kunskapsläget bland svenskar.  

Bästa hälsningar,  
Petra Palmén  
Mamma, initiativtagare till brevet och kontaktperson, SaturdaysForFuture, Stockholm. 

Pia Björstrand, talesperson Klimataktion, advokat, mamma till två barn

Erik Huss, pappa till två barn, forskarutbildad geograf och glaciolog, Ellagård, Täby

Sandra Mandel, Järva området, Husby, SaturdaysForFuture

Carl-Göran Saxerbo, morfar, FridaysForFuture Halmstad

Desiree Ivares Osmark, mamma, leder Promenadklubben för klimatet, Östermalm

Susanne Danielsson, mamma, naturvetare, FridaysForFuture Ängelholm

Adam Srigely, FridayForFuture Norrköping

Ann Ardelius, Bromma

Helen Rosell, författare, Alingsås

Anna Bokström, mamma, FridaysForFuture Malmö

Roger Orwén, fil mag i sociologi och utvärderingskonsult, Höör

Maria Bergström, fil.lic, landskapsekolog, naturguide och mamma till två barn

Gunnar Westling, Klimatgruppen Oskarshamn

Gunilla Strinning, mamma, morförälder, biolog, naturälskare och orienterare, FFF Munkedal

Hans Strinning, pappa, morförälder, biolog, naturälskare och orienterare, FFF Munkedal

Malin Andersson

Anders Dahlner, pappa, fil dr i matematik och aktivist, Malmö

Lena Nyblom Malmberg, FridaysForFuture, Stockholm

Martina Svensson, mamma, lärare matematik och naturkunskap, Hindås

Mats Danielsson

Lisa Gerdin, mamma och civilingenjör inom energisystem

Johan Westberg, pedagog, Stockholm

Sune Nordström, morfar, SaturdaysForFuture, Stockholm

Emelie Ekson, Folkhögskolelärare For Future, Höör

Jim Werngren, pappa, utredare och mikrobiolog på statlig myndighet

Kerstin Sagström, Linköping

Åsa Sohlgren, mamma, KlimatNytt.org, Stockholm

Mejlet skickades till

  • Hanna Stjärne, vd, SVT 
  • Charlotta Friborg, programchef, SVT Riksnyheter 
  • Jan Helin, mediedirektör, programledningen SVT