Sveaskog åter i blåsväder

Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet nr 16 2021

Med stöd från Sveriges stora miljöorganisationer kräver samebyar i södra och norra Norrbotten att det statliga skogsbolaget Sveaskog upphör med skogsskövlingen i Sápmi i allmänhet och i deras samebyar i synnerhet. Sveaskog, heter det, ”har i upprepade fall kört över samernas rättigheter” och tillämpar ”utmattningstaktik” för att tvinga till godkännande av avverkning av renbetesmarker. 

Luokta-Mávas och Maskaure samebyar har tidigare kritiserat bolagets avverkningar i skogar viktiga för såväl renarna som rennäringen. I mitten av april skrev samebyar från södra Norrbotten tillsammans med Naturskyddsföreningen ett öppet brev med krav att Sveaskog respekterar samernas rättigheter.

Veckan efter gick Muonio sameby och Greenpeace ut med ett pressmeddelande där Sveaskog framställs och framstår som en statlig ångvält från en annan tid.

– För oss i Muonio sameby utgör Sveaskogs avverkningar en total katastrof. De senaste två åren har Sveaskog avbrutit alla samråd med oss och sedan huggit ned all skog som vi vädjat om att de inte skulle avverka. Om avverkningarna fortsätter blir det slutet för all renskötsel i området, säger Katarina Sevä, renskötare och styrelseledamot i Muonio sameby.

Muonio sameby ligger i Pajala kommun, högt upp i östra Norrbotten, på gränsen till Finland. Samebyns renbetesmarker och tillstånd gäller max 3 900 djur i vinterhjorden och täcker totalt 3 460 kvadratkilometer. Till saken hör att området hyser några av Sveriges ytterst få naturskogar i vilka kalavverkning aldrig skett. Natur- eller gammelskog utgör runt två procent av kvarvarande svensk skog. Urskog, det vill säga helt orörd skog, finns knappt kvar i Sverige i dag.

Till Skogsstyrelsen har Sveaskog lämnat in totalt 101 avverkningsanmälningar om sammanlagt 2 000 hektar för renbetesmarkerna kring Muonio sameby. Arealen motsvarar mer än 2 800 fotbollsplaner. Skogsstyrelsen säger sig ha gjort fältbesök på två – av 101 – planerade avverkningsområden. Det innebär, skriver Greenpeace och Muonio sameby, ”att myndigheten inte vet vilka naturvärden som finns i området”.

Greenpeace har genomfört en undersökning som ger vid handen att en ”överväldigande majoritet” av de skogar som Sveaskog vill avverka är gamla skogar, däribland urskogar, med höga biologiska naturvärden men också avgörande för renskötseln. Minst 40 områden består helt av kontinuitetsskog, som aldrig kalavverkats, och nästan lika många delvis av dito skog. Sveaskog menar att det inte stämmer, att såväl arealen som naturvärdena är mindre än vad som hävdas i undersökningen.

– Vi kan konstatera att det här en del av en större kampanj där man använder Sveaskog för att skapa uppmärksamhet och debatt om svenskt skogsbruk. Vi följer de regler och riktlinjer som finns för svenskt skogsbruk. Vi avverkar ungefär knappt en procent av vår skog årligen och 99 procent får stå kvar. Vi avverkar inte naturskog, menar Sveaskogs kommunikationschef Niclas Brantingson.

Sveaskog har redan hunnit kalavverka flera gammelskogar i området, trots att de är centrala för renbetet. Anmärkningsvärt är att det statliga skogsbolaget avbrutit samtalen med samebyn, enligt pressmeddelandet. Muonio sameby och Greenpeace kräver att Sveaskog ”omedelbart stoppar all avverkning, drar tillbaka alla avverkningsanmälningar i området och återupptar samråden med samebyn”.

– Sveaskogs agerande i området kring Muonio sameby är ett lågvattenmärke för statens eget skogsbolag. Sverige har väldigt lite gammal, riktig skog kvar och de skogar som Sveaskog vill avverka tillhör Sveriges sista naturskogar. Sveaskog måste omedelbart avbryta avverkningarna – dessa skogar måste få stå, säger Dima Litvinov, kampanjledare (och tidigare rysk samvetsfånge) på Greenpeace.

Extinction Rebellion, som gjort sig känt för aktioner med direktdemokrati och civil ohörsamhet, mestadels i urban miljö, har för ändamålet bytt namn till Forest Rebellion och ockuperar flera skogsområden i Pajala respektive Överkalix kommun där Sveaskog är igång med, är i färd med eller planerar att sätta igång med vidsträckta avverkningar. Sammanlagt har ett 20-tal aktivister kedjat fast sig vid skogsavverkningsfordon eller på plattformar uppe i träden.

– Jag gör det här för att jag är jätteorolig för min framtid, säger Elvin Landaeus uppifrån trädet till SVT Norrbotten, jag är 20 år gammal och som det ser ut nu kommer världen att vara en hemsk plats när jag är 40.

Rikard Rehnbergh