29 juli 2021 – Overshoot Day är tillbaka på 2019 års nivå

Den ekologiska skuldens dag, Overshoot Day, är den dag då mänskligheten gjort av med årets budget av de förnybara resurser som det tar jorden ett år att producera. I år infaller dagen den 29 juli, 24 dagar tidigare än 2020 då datumet flyttades till 22 augusti på grund av Coronapandemin. Men nu är vi tillbaka till 2019 års nivåer. Detta innebär att från och med den dagen och fram till årsskiftet lever vi på naturtillgångar vi egentligen inte har. Vi “lånar” med andra ord av kommande generationer.

– För att jordens resurser ska räcka och för att bromsa klimatförändringarna behöver vi snabbt ställa om till en hållbar, cirkulär konsumtion som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det ställer krav på en förändrad konsumtion hos oss alla och en mer effektiv användning av våra resurser, säger Alexandra Davidsson, Generalsekreterare på Medveten Konsumtion.

En viktig del av omställningen är att tänka cirkulärt och minska sin användning av naturresurser, el, kemikalier, prylar osv. Med andra ord att reducera, återanvända och återvinna. Det är därför vi på Medveten Konsumtion jobbar med att få människor att bli cirkulenter. En cirkulent är en person som har ett tankesätt och en livsstil där det alltid finns en långsiktig och kvalitativ tanke vid behovet av en ny sak/ett nytt inköp. En cirkulent anser sig vara en användare och inte en ägare av en saks livscykel. Ambitionen är att optimera användandet av saken under dess livstid. Cirkulenten hyr i första hand produkter vid behov, köper återbrukade varor och lagar det som är trasigt. Det primära beteendet är att låna, byta, hyra, laga och återbruka istället för att alltid köpa nytt. Vid införskaffandet av något nyproducerat har cirkulenten ett generationsperspektiv och tänker främst på produktens livslängd, möjlighet till rekonsumtion och materialval. Cirkulenten ser behov och funktion framför begär.

Överutnyttjandet av jordens resurser leder bland annat till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Vi har under alltför lång tid tagit för lite hänsyn till planetens gränser vilket har lett till de stora globala utmaningarna vi står inför idag. Det är nu över 50 år sedan vi först gick över gränsen för jordens årliga resurser och de senaste åren har dessa resurser förbrukats i snabbare takt vilket innebär att den ekologiska skuldens dag har infallit allt tidigare. Idag lever vi globalt som om vi hade 1,6 planeter till vårt förfogande och trots en hög miljömedvetenhet lever vi i Sverige som om vi hade cirka 4 planeter. Sveriges Overshoot Day inträffade redan den 6 april! I Sverige ser vi inte alltid miljöpåverkan från vår konsumtion eftersom produktionen sker i andra länder, men om resten av världens befolkning konsumerade som vi gör i Sverige skulle resurserna vara slut nu.

Overshoot Day har inte alltid existerat och det fanns en tid när jordens resurser räckte hela året. Vi kan återgå till det genom att värdesätta och använda de resurser vi redan har. Alla kan göra något för miljön och dina val i vardagen har betydelse – hur du bor, vad du handlar, vad du äter och hur du reser.

– Genom att göra val som att cykla, gå eller åka kommunalt istället för att åka bil, reparera istället för att köpa och dela istället för att kasta kan vi gemensamt flytta fram datumen för de kommande årens Overshoot Dag, säger Alexandra Davidsson.

Earth Overshoot Day beräknas av forskningsinstitutet Global Footprint Network.

Mer info finns på medvetenkonsumtion.se