Mer krävs, sänk utsläppen nu!

Klimataktion medverkade  vid Klimatpolitiska Rådets Rapportlansering 2023. Rådet konstaterar att stigande halter av växthusgaser i atmosfären har rubbat balansen i jordens klimatsystem, vilket har medfört en snabbt stigande global medeltemperatur. Den globala uppvärmningen ligger nu på drygt 1,1 grader jämfört med förindustriell tid. Utöver högre temperaturer har detta lett till fler extrema väderhändelser, smältande isar och stigande havsnivåer. De ekologiska, ekonomiska och sociala effekterna av klimatförändringarna blir allt påtagligare.

Rådet konstaterade att Sveriges klimatpolitik har tappat styrfarten och att Sveriges utsläpp behöver minska snabbare än de hittills gjort. Rådet var tydliga med att det kommer att bli svårare att nå i stort sett alla samhällsmål om vi inte klarar klimatomställningen, men framhävde också att en omställning kan  ha många positiva effekter.

Klimatrådet efterlyser en politisk riktning, strategi och mod. Politikerna behöver ha modet att fatta svåra beslut i kristider. När energikrisen kom skulle i Sverige kunnat tala mer och satsa mer på energieffektivisering och sparsamhet istället för kortsiktiga stöd som leder i fel riktning.

Klimatpolitiska Rådet har sammanfattat sin rapport i 10 rekommendationer till politikerna

  • Utforma en klimatpolitisk handlingsplan som leder till en accelererad klimatomställning så att utsläppen minskar i närtid och klimatmålen 2030 uppnås.
  • Se till att handlingsplanen omfattar alla sektorer och utnyttjar hela den samlade politiken för att nå det långsiktiga målet om noll nettoutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp.
  • Säkerställ att genomförandet av handlingsplanen prioriteras och koordineras inom regeringen under ledning av statsministern.
  • Följ årligen upp genomförandet av handlingsplanen i klimatredovisningen till riksdagen.
  • Ge relevanta myndigheter ett stående uppdrag att lämna underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen med förslag som ger utsläppsminskningar som överstiger klimatmålen.
  • Gör samhället mindre känsligt för framtida resursprischocker, till exempel genom åtgärder för effektivare energi-, material- och produktanvändning och diversifierad tillförsel.
  • Bygg upp kompetens och beredskap för att i framtiden kunna utforma och effektivt genomföra kortsiktiga krisinsatser utan att dessa motverkar möjligheterna att nå långsiktiga klimatmål.
  • Fortsätt utveckla goda exempel på planeringsprocesser och samverkansformer som kan bidra till en accelererad omställning och samtidigt bättre ta tillvara synergier och göra avvägningar mellan olika intressen.
  • Genomför under mandatperioden en översyn av relevanta samhällsmål för att säkerställa att mål och styrning är förenliga med klimatmålen, i linje med vad riksdagen tidigare beslutat.
  • Utveckla en tydligare, övergripande berättelse om Sveriges klimatomställning.

Miljöministern Romina Pourmokthari mottog rapporten. Hon underströk att regeringen delar bilden att det är bråttom och går för långsamt. Omställningen ger möjlighet att göra skillnad. Från regeringens sida anser man att ny energiproduktion kommer att bli avgörande för att nå målen till 2045. För att få till de cirkulära systemen behövs mer el. Vi behöver hantera frågan om ny elproduktion på allra bästa sätt för att kunna öka takten i omställningen.

Romina Pourmokthari anförde att politiken måste skapa tillväxt och välstånd i hela samhället. Berättelsen som regeringen vill förmedla är att omställningen innebär en möjlighet för Sverige. Genom att gå före och leda vägen kan Sverige bygga välstånd i en fossilfri ekonomi. För att klimatomställningen ska vara möjlig måste frågan genomsyra den samlade politiken. Regeringen kommer att ha en klimatpolitik som är integrerad i alla samhällsområden. Sverige behöver starka och konkurrenskraftiga företag som kan gå före i omställningen.

Klimataktions uppfattning är att det behövs radikala och konkreta åtgärder för att sänka utsläppen nu. Det är alldeles för lite fokus på energieffektivisering och beteendeförändringar från regeringens sida. Vi ser inte tillräcklig krismedvetenhet från regeringen. Världen befinner sig i ett nödläge. Tyvärr speglar varken regeringens agerande eller rekommendationerna från Klimatpolitiska Rådet situationens allvar.