Plattform

Antagen den 18 maj 2008, reviderad  2009,  2010 och 2016.

Den globala uppvärmningen går fortare än de flesta trott. Vetenskapen är entydig. Risken är överhängande för katastrofala klimatförändringar. Förlust av biologisk mångfald, obalans i fosfor- och kvävecykeln, avskogning och annan förändrad markanvändning med flera hot mot planetens ekologiska och biologiska gränser håller också på att förstöra livets förutsättningar. Resursbrister riskerar att leda till konflikter och krig.

Det nuvarande klimatarbetet går dock alltför långsamt, både i Sverige och i världen. I stället ser vi hur investeringar sjösätts i ännu mer långlivad infrastruktur för förbränning av fossila bränslen. Effektiva politiska lösningar dröjer. Ingen tid finns längre att förlora.

Klimataktion vill att Sverige och andra rika länder går före i en snabb och rättvis global omställning till ett samhälle som respekterar planetens gränser. Vi föreslår i första hand följande åtgärder men kan ställa oss bakom även andra åtgärder som leder till målet.

Förslag till åtgärder

1. Inför årliga mål för utsläppsminskningar

Alla länder har inte samma möjligheter att snabbt ställa om till ett fossilfritt samhälle. Rika länder har en skyldighet att gå före. Stater, näringssektorer och sociala grupper med störst ekologiska fotavtryck måste minska växthusgasutsläppen mest. Sverige har goda förutsättningar att minska sin klimatpåverkan och har ett stort ansvar att bidra till rättvisa globala lösningar. Utsläppsminskningarna bör planläggas i en årlig klimatbudget med regelbundna avstämningar. Regioner, kommuner och näringsliv ska ta sina respektive delar av ansvaret. Sverige måste vara fossilfritt senast år 2030. Utgångspunkten måste vara effekten av samlad konsumtion och produktionsförhållanden. Även varuimport och flygresor måste inkluderas.

2. Utveckla ett transportsystem utan klimatpåverkan

Samhället behöver sikta på radikalt minskade fossildrivna transporter och övergång från privatbilism till kollektivtrafik i olika former, i första hand i storstäder och tätorter. Trafiksystemet ska utvecklas genom attraktiv och effektiv spårtrafik, biobränslebussar, kollektivbilism, cykelleder, främjande av gående med flera lösningar. Motorvägssatsningar måste slopas och flygtrafiken begränsas. De snabbt växande utsläppen från lastbils- och flygtransporterna måste stävjas. En relevant miljöbeskattning bör införas.

3. Ställ om till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel

Maten har blivit en klimatbov. Industriell livsmedelsproduktion med storskalighet, långa transporter och uppdriven produktionstakt orsakar stora utsläpp, hotar den biologiska mångfalden och utmanar etiken i människans förhållande till djuren. Det krävs kraftigt minskad konsumtion av kött, främst nötkött, fungerande kretsloppsjordbruk, närhetsodling, säsongsproduktion, minskning av matsvinnet och en hållbar och etisk djurhållning. Kompostering av matavfall och biogasproduktion ska eftersträvas.

4. Utveckla en fossilfri energisektor och fossilfri produktion samt främja klimatsmarta innovationer

Olika slag av förnybar energi och en betydligt effektivare energianvändning måste främjas. Satsningarnas andel av BNP har dock minskat kraftigt världen över. Det krävs en svensk energivända.  Småskalig egenproduktion av el är en viktig del av lösningarna. Kärnkraft är inget alternativ då den är både farlig och icke förnybar. Det måste bli totalstopp för all prospektering efter fossila bränslen. Subventionering av fossil energi måste upphöra. Men även det totala energiuttaget måste minskas, liksom andra ohållbara uttag av naturresurser. Passivhusbyggande ska eftersträvas. Investeringar i klimatsmarta innovationer måste stödjas både av det offentliga och av privat näringsliv. Svenska företag, inte minst den energikrävande basindustri, bör också gå före i utveckling av teknik som snabbt kan ställa om till fossilfri produktion.

5. Driv på för ett förbättrat globalt klimatavtal

Parisavtalet (dec 2015) anses ha en hög ambitionsnivå i och med 1,5-gradersmålet. Det är dock orealistiskt om det inte kopplas till kraftfulla och omedelbara åtgärder. En rapporteringsstandard är bra för öppenhet och jämförelser. Dock saknar avtalet bindande nivåer och sanktioner liksom bindande formuleringar om rika länders bidrag till fattiga. Avtalet siktar på nollutsläpp alltför långt fram i tiden. Klimat- och miljörörelsen liksom medborgarna måste därför ligga på för att snabba upp dessa processer och driva fram förbättringar av avtalet.

6. En genomgripande omställning är nödvändig – i Sverige och i världen

En global lösning på klimat- och resurskriserna måste leda till drägliga villkor för alla världens invånare. En fortsatt materiell tillväxt är inte hållbar, tvärtom behövs minskat resursuttag och färre miljöskador. Mot materiell tillväxt måste ställas social och kulturell tillväxt. Samtidigt måste världens fattiga få en rejält ökad del av välståndet.

Dagens politisk-ekonomiska ordning måste därför ifrågasättas som oförenlig med hållbarhet och rättvisa. Individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar kommer inte att vara tillräckligt för att lösa klimatkrisen. Fossilindustrins styrka, den globala ekonomins svårkontrollerbarhet, de politiska systemens oförmåga att föra en adekvat och faktabaserad diskussion gör att klimatrörelsen behöver bygga egen styrka och utarbeta egna program. För att politiken ska drivas framåt krävs folkrörelser som insisterar på handling. Klimataktion vill tillsammans med andra miljö-, sociala- och rättviseorganisationer utgöra en viktig del i denna folkrörelse och ser samarbete och nätverksbygge som en avgörande del av vårt arbete, både nationellt och internationellt. En annan värld är möjlig.

SLUT