Verksamhetsplan 2021 – utgången

Ladda ner verksamhetsplan för Klimataktion 2021

Våra mål

  • Aktion
  • Information
  • Interaktion
  • Inspiration

Vi informerar, utbildar och aktiverar människor för att engagera fler i klimatfrågan och få en klimatpolitik som ligger i linje med vetenskapen. Det gör vi genom 

  • aktioner som medvetandegör klimatfrågan
  • information som föreläsningar, workshops, studiecirklar m m, 
  • interaktion med våra medlemmar och utomstående, som t ex möten med politiker, debattartiklar och samverkan med andra organisationer, 
  • att sprida inspiration och aktivt hopp i klimatfrågan genom tex vår klimatinspiratörsutbildning. 

Klimataktions verksamhet utgår från föreningens plattform, stadgar och övriga beslut fattade av årsmöte. Verksamhetsplanen är i första hand ett styrdokument för föreningens styrelse, men ger också allmän vägledning åt det självständiga arbetet i föreningens lokala och övriga nätverk. Verksamhetsplanen beslutas av årsmötet. 

Vi är en liten organisation som tar stora initiativ. Vi har höga ambitioner mot bakgrund av det klimatpolitiska läget i Sverige. Samverkan med andra organisationer är en motor och en nödvändighet i vårt arbete. Men vi behöver också själva växa och bli fler. För verksamhetsår 2021-2022 föreslår vi följande: 

Klimatinspiratörsprojektet

Klimataktion har fått projektmedel till projektet Klimatinspiratör, som drivs i två år med två halvtidstjänster. Syftet med projektet är att sprida kunskap om klimatfrågan och att kunna växa som organisation. Klimataktion planerar att under år 2021 genomföra minst 20 klimatinspiratörsutbildningar, 2 utbildningar för utbildare och nå ut till minst 40 skolklasser. Målet är att klimatmedvetenhet och aktivism ska sprida sig som ringar på vattnet och förändra samhället underifrån. 

Klimatstrejkerna; Skolstrejker, skostrejker, 11thHourforClimate
Klimataktion har hjälpt till med tex. samordningen av klimatstrejkerna globalt.  Det är ungdomarna och gräsrötterna som tar initiativet och ibland är det viktigt att det finns andra organisationer som stöttar där de vill att vi hjälper till. När de frågar efter hjälp kommer vi att fortsätta att stötta där det efterfrågas. 

Organisation

Vi kommer att arbeta med att förbättra förutsättningarna för styrelsearbete så att engagemanget för våra styrelsemedlemmar blir hållbart och utvecklande. Vi hoppas också kunna utveckla en mer långsiktig strategi för att bli bättre på att nå våra mål. 

Lokalorganisationer

Vi kommer att arbeta på att förbättra kommunikationen med våra lokalorganisationer. Vi vill också bli fler lokalorganisationer. 2020 bildades en ny lokalförening, Klimataktion Kalmar. Målet för 2021 är att minst tre nya föreningar ska bildas. 

Aktioner

Vi kommer att ta initiativ till och medverka i olika aktioner i syfte att väcka uppmärksamhet och medvetenhet i klimatfrågan och att få en politik som är i linje med vad vetenskapen kräver. 

Vi hoppas kunna bilda en aktionsgrupp som kan genomföra olika aktioner och arbeta med en inspirationsbank för människor som vill genomföra aktioner. Vi kommer också att uppmuntra och stötta våra lokalföreningar att genomföra aktioner. 

Medlemmar

Vi vill ta bättre hand om våra medlemmar. Vi kommer att fortsätta med våra medlemsbrev och kommunikation med medlemmarna på sociala medier. Utöver det vill vi undersöka hur vi kan stötta våra medlemmars aktivism på bästa sätt. 

Kommunikation

Vi ska fortsätta med regelbundna nyhetsbrev och uppdateringar på hemsidan och på sociala medier. Vi finns på facebook, Instagram och Twitter. På facebook har vi nu över 3 000 medlemmar vilket innebär att informationen vi lägger ut sprids till många fler än våra egna medlemmar. Givetvis kommer vi även att fortsätta att medverka i den allmänna debatten kring klimatfrågan. 

Politiska frågor i fokus

Vi föreslår att Klimataktion under år 2021 särskilt fokuserar på att få politikerna att utlysa klimatnödläge och agera därefter. Jämförelsen vi gör är med Coronakrisen. Eftersom klimatkrisen är en mycket allvarligare kris måste politikerna tala sanning om vad som händer, informera allmänheten, be medborgarna att göra vad de kan för att minska utsläppen och vidta akuta åtgärder för att få ner utsläppen nationellt.  

Klimatsverige och andra samarbeten

Klimataktions initiativ till en bred men också djup samverkan med andra miljöorganisationer fortsätter och har utgjort en viktig grund för att kunna samarbeta med Klimatriksdagen och andra projekt. Vi fortsätter att verka för att nätverket Klimatsverige ska hållas vid liv och fortsätta att driva på en radikal klimatpolitik framöver. Klimataktion ska verka för att klimatrörelsen ska bygga egen styrka och utarbetar egna program. Vi kommer också att fortsätta med våra övriga samarbeten som Schyssta Pensioner, Välfärdsalliansen, Grön Rättvis Nystart m m.  

Bevakning och påverkan av nationell klimatpolitik

Klimataktion kommer att fortsätta att bevaka klimatpolitiken och driva på för en snabbare omställning av Sverige, med en rättvis tillämpning av vad vetenskapen kräver för att hindra en skenande global uppvärmning.  

Medlemsvärvning 

Klimataktion ska under år 2021 fortsätta att fokusera på medlemsvärvning. Vi kommer att vända oss både till tidigare medlemmar, de vi har och se till att fler medlemmar vill gå med och bli aktiva. Översyn och rensning av medlemsregistret är också fortsatt nödvändigt.