Verksamhetsplan 2022/23

Ladda ner verksamhetsplan för Klimataktion 2022

Klimataktions verksamhet utgår från föreningens stadgar och övriga beslut fattade av årsmöte.
Verksamhetsplanen är i första hand ett styrdokument för föreningens styrelse, men ger också allmän
vägledning åt det självständiga arbetet i föreningens lokala och övriga nätverk. Verksamhetsplanen
beslutas av årsmötet.
Vi är en liten organisation som tar stora initiativ. Vi har höga ambitioner mot bakgrund av det
klimatpolitiska läget i Sverige.


Klimataktion vill:

  • öka trycket i klimatdebatten och på så sätt få politikerna att agera i riktning mot en klimatpolitik i linje med vetenskapen.
  • verka för nationella, regionala och lokala CO2-budgetar
  • att svenska staten och svenska kommuner utlyser klimatnödläge och agerar utifrån att vi befinner oss i ett nödläge
  • att staten inte längre prioriterar tillväxt av kapital utan prioriterar att uppnå ett fossilfritt samhälle


Det gör vi genom:


● 1. information och opinionsbildning,
● 2. folkbildning och inspiration genom tex vår klimatinspiratörsutbildning.
● 3. aktioner som medvetandegör klimatfrågan
● 4. interaktion med våra medlemmar och samverkan med andra organisationer,


För 2022 planeras följande:


Debatt om tillväxtsamhället


Att föreningen initierar diskussioner om hur den strävan efter ständig tillväxt som vårt ekonomiska
system förutsätter och bejakar kan brytas till förmån för en hållbar, rättvis och mer fridsam utveckling
på vår ändliga planet.
Det kan ske genom studiecirklar, föredrag, artiklar i våra och andras kanaler. Riksstyrelsen initierar
lämpliga aktiviteter.


Klimatinspiratörsprojektet


Klimataktion fortsätter projektet Klimatinspiratör, som drivs i två år med två halvtidstjänster. Syftet
med projektet är att sprida kunskap om klimatfrågan och att kunna växa som organisation.
Klimataktion planerar att under år 2022 genomföra minst 10 klimatinspiratörsutbildningar, 2
utbildningar för utbildare och nå ut till minst 10 skolklasser. Målet är att klimatmedvetenhet och
aktivism ska sprida sig som ringar på vattnet och förändra samhället underifrån. Projektet kommer
också att fira allt engagemang på evenemanget Framtidsforum den 22-23 oktober 2022, som
Klimataktion arrangerar. Dagarna kommer att innehålla spännande workshops, intressanta föredrag
och på lördag kväll blir det en hejdundrande fest. Fokus är hur vi kan påverka till en hållbar framtid.
Hoppas vi ses!


Klimatcoachning


Klimataktions projekt med klimatcoachning har tagit fart och kommer att utökas under året.


Klimatriksdagen, Stockholm +50 och valet 2022


I år är det valår, då har vi alla har möjlighet att påverka vår framtid genom att rösta på de
personer/partier som är insatta i klimatförändringarna och vill ta ansvar. Hoppas du är extra peppad
att engagera dig för klimatet i år!
Lördag till söndag den 2-3 april planerar Klimatriksdagen, https://klimatriksdagen.se/kr22/ en
konferens i Kulturhuset.
I juni är det 50 år sedan FN arrangerade sin första miljökonferens, vilken var i Stockholm. Svenska
regeringen kommer att arrangera Stockholm+50, vilket blir en FN-konferens med miljötema torsdag
och fredag den 2-3 juni.
Det nystartade nätverket Stockholm+50, som har initierats av bl.a. Alternativ Stad och Jordens Vänner
kommer att arrangera en stor klimatdemonstration och -manifestation i Stockholm city onsdag den 1
juni. FridaysForFuture planerar en stor demonstration fredag den 3 juni.
Vidare kommer nätverket att arrangera en ”Folkets Forum”, med seminarier, panelsamtal och
utställningar, samt håller som bäst på att planera för olika miljö-/klimataktioner och aktiviteter, i
samarbete mellan många olika organisationer. Nätverket vill engagera individer globalt, nationellt
och lokalt.
Klimataktion är sponsor och kommer att stötta och medverka i Klimatriksdagen 2022 och Stockholm
+50. Vi genomför egna aktioner och samarbetar också med en mängd andra organisationer under år
2022 för att väcka opinion och sätta tryck på politikerna inför valet 2022.

Organisation


Vi kommer att arbeta med att förbättra förutsättningarna för styrelsearbete. Vi fortsätter också
arbetet med en mer långsiktig strategi för att bli bättre på att nå våra mål.

Lokalorganisationer

Vi fortsätter arbetet med att förbättra kommunikationen med våra lokalorganisationer och att bli fler
lokalorganisationer. 2021 bildades en ny lokalförening; Klimataktion Nyköping, och början på år 2022
bildades även Klimataktion Skåne. Målet för 2022 är att minst två nya föreningar ska bildas. Vi arbetar
för en större samverkan mellan våra lokalorganisationer.

Aktioner

Vi kommer att ta initiativ till och medverka i olika aktioner i syfte att väcka uppmärksamhet och
medvetenhet i klimatfrågan och att få en politik som är i linje med vad vetenskapen kräver. Ett fokus i
år är tillväxtfrågor.
Vi bildar en aktionsgrupp och arbetar med en inspirationsbank för människor som vill genomföra
aktioner.

Medlemmar

Vi kommer att fortsätta med våra medlemsbrev och kommunikation med medlemmarna på sociala
medier.
Klimataktion ska under år 2022 fortsätta att fokusera på medlemsvärvning. Vi kommer att vända oss
både till tidigare medlemmar, de vi har och se till att fler medlemmar vill gå med och bli aktiva.
Översyn och rensning av medlemsregistret är också fortsatt nödvändigt.

Kommunikation

Vi ska fortsätta med regelbundna nyhetsbrev och uppdateringar på hemsidan och på sociala medier.
Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. På Facebook har vi nu över 3 000 medlemmar. Givetvis
kommer vi även att fortsätta att medverka i den allmänna debatten kring klimatfrågan.

Klimatsverige och andra samarbeten

Klimataktions initiativ till samverkan med andra miljöorganisationer fortsätter och vi fortsätter att
stödja olika initiativ när detta efterfrågas, exempelvis i samband med klimatstrejker och andra
evenemang. Vi fortsätter att verka för att nätverket Klimatsverige ska hållas vid liv och fortsätta att
driva på en radikal klimatpolitik framöver. Klimataktion ska verka för att klimatrörelsen ska bygga
egen styrka och utarbeta egna program. Vi kommer också att fortsätta med våra övriga samarbeten
som Schyssta Pensioner, Välfärdsalliansen, Grön Rättvis Nystart, Klimatriksdagen m m.

Bevakning och påverkan av nationell klimatpolitik

Klimataktion kommer att fortsätta att bevaka klimatpolitiken och driva på för en snabbare omställning
av Sverige, med en rättvis tillämpning av vad vetenskapen kräver för att hindra en skenande global
uppvärmning.