Stockholm

Välkommen till Klimataktion Stockholm!

Här nedanför hittar du våra olika temagrupper. Hör gärna av dig om du vill engagera dig! Vi behöver vara många.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required

Intuit Mailchimp

Aktuellt

Temagrupper

 • Hållbara finanser, m_thedin@hotmail.com, se kampanjen Klimatklok pension.
  • Vi tror på kraften av divesteringar, att flytta pengar från utsläppare till företag som jobbar med klimatpositiva investeringar. Gruppen fokuserar framför allt på tjänstepensionen, ett eftersatt område där enorma summor hanteras!
 • Indienprojektet, karin.wahlgren9@gmail.com, läs mer om projektet här.
  • Klimataktion Stockholm har ett nu 10-årigt samarbete med den indiska klimat- och miljöorganisationen Srushtidnyan. Fokus är dels klimatutbildning till skolelever och lärare, dels hållbar matproduktion på landsbygden. Projektet finansieras till 90 procent med statligt utvecklingsbistånd och till 10 procent av insamlade medel från Klimataktion Stockholm.
   Vår arbetsgrupp jobbar framför allt med att få till stånd den medfinansiering som krävs, hålla kontakt med det arbetande teamet, och vara en aktiv vängrupp i Framtidsjorden, den ramorganisation som förmedlar och administrerar medlen för detta utvecklingsbistånd.
 • Trafikingegerdjansson45@gmail.com
  • Gruppen jobbar bland annat med bilpooler och tvärförbindelse Södertörn.
 • Bokbordgunnel.a.m.lindstrom@telia.com
  • Bokbordsgruppen planerar att, under hösten 2023, ha ett bokbord för
   Klimataktion varannan lördag på Medborgarplatsen. Dessutom ställer vi upp detta bokbord vid olika workshops, föreläsningar och träffar som Klimataktion genomför. Vi kontaktar bibliotek för att göra böcker om klimat och miljö mer synliga. Ger också önskemål om bokinköp. Vi behöver bli fler i gruppen för att kunna bli ännu mer aktiva och
   hitta sätt att agera!
 • Kommundialoglisbeth.johnels@gmail.com
  • Gruppen kartlägger Stockholms stads insatser för klimatet, undersöker hur uppföljningen av stadens mål går till och hittar olika nyckelpersoner som kan vara viktiga att föra diskussioner med. Målet är att vara en blåslampa på den förda klimatpolitiken i kommunen.
 • Folkbildningsilvija.simic7@gmail.com
  • Gruppen har som syfte att öka medvetenheten kring klimatförändringar och hur kan man anpassa sig till dem. För att sprida kunskap om vad kan man göra för att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till förändringarna, kommer gruppen att använda sig av två verktyg: en klimatworkshop för föräldrar samt en tv-serie (för att åskådliggöra hur familjelivet kommer att se ut utan olja och med ett varmare klimat, dels för en familj med lantbruk och en annan i storstad) med hopp att fler människor kommer att ta ansvar för vår planet och bidra till en hållbar framtid.
 • Fossila bränslenivar.backlund2@gmail.com
  • Gruppen fokuserar på användningen av fossila bränslen och tillförseln av CO2 och andra växthusgaser till atmosfären som leder till att jordens temperatur ökar och klimatet blir mer instabilt. Vi bestämmer gemensamt inom gruppen hur vi vill arbeta med Fossila bränslen på kort och lång sikt.

Andra grupper

Välkomna till Klimatbiblioteket

Klimatbiblioteket är tillgängligt för alla medlemmar i Klimataktion Stockholm, mer information hittar du här.

Välkomna på MILJÖL

MILJÖL är en återkommande måndagspub en gång i månaden på Scandic Grand Central, Vasagatan i Stockholm, där en kunnig person inom miljö- eller klimatrörelsen är inbjuden som talare.

Per Ribbing ansvarar för pubarna tillsammans med Ingenjörer för miljön: – Jag vill att alla ska känna sig välkomna! Du behöver varken vara ingenjör eller artist – du behöver inte ens gilla pilsner. Motto: Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.
Klimataktion Stockholm är medarrangör av MILJÖL. Läs mer här: https://www.facebook.com/groups/ingenjorerformiljon

Bli medlem

Genom att bli medlem stöder du Klimataktion ekonomiskt och får samtidigt möjlighet att engagera dig i och påverka föreningens verksamhet. Som medlem får du Klimataktions nyhetsbrev där vi tipsar om aktuella aktiviteter, om du anger din e-postadress när du betalar medlemsavgiften.

Klimataktion Stockholm har bankgiro 377-4429 och Swish 123 132 07 61. Vi tar tacksamt emot bidrag till vårt arbete! Ange ditt namn och adress eller e-postadress så vi vet vem vi ska älska.

Har du mer allmänna frågor om Klimataktion Stockholm? Kontakta oss på: stockholm@klimataktion.se.

Klimataktion Stockholms styrelse

Klimataktion Stockholm valde 30 mars 2023 följande personer till sin styrelse:

 • Caspar Ström
 • Ingegerd Jansson
 • Karin Wahlgren
 • Lena Douglas
 • Silvija Simic
 • Titti Matsson, kassör
 • Samuel Avraham, suppleant

Valberedning för 2023: Eva Avner och Victor Janisels
Revisorer: Bertil Ottoson och David Jacobsson

Årsmöte 2019.

Arkiv och historik

Klimataktion Stockholm bildades 2008 samtidigt som riksföreningen. Stockholmsföreningen drivs av en ideell styrelse (se ovan) och engagerade medlemmar, aktiva inom olika områden. Genom åren har föreningen arbetat i arbetsgrupper med varierande verksamhet. Många av aktiviteterna arrangeras i samarbete med Klimataktion Riks, eller organisationer inom nätverket KlimatSverige och andra nätverk där Klimataktion är med. Exempel på arbetsområden och grupper :

Läs mer om arbetsgruppernas historik.

Stockholmsavdelningens Arbetsgrupper och verksamhetsområden:

 • Samhällsplanering/Trafik Gruppens medlemmar har koncentrerat sig på trafikfrågor genom Nätverket Stoppa Förbifarten och Österledengruppen. Under sommaren 2016 genomfördes en direkt aktion mot FS kallad Vägs Ände, initierad av Planka och Jordens Vänner och med Klimataktion som medarrangörer. Många i nätverket liksom lokala föreningar och boende deltog aktivt. En av arbetsplatserna utanför Akalla ockuperades under en dag under fredliga former. Det medförde inga konsekvenser eller resultat men blev uppmärksammat i media. En grupp från nätverket med sju föreningar bildade en arbetsgrupp för att påbörja ett arbete kring Österleden/Östlig förbindelse. Ett seminarium anordnades i oktober på ABF som var mycket välbesökt, och ett remissvar skickades kring ett samråd om miljökonsekvenser för de föreslagna dragningarna. Ett andra välbesökt seminarium hölls i februari 2017. Inriktningen på det fortsatta arbetet för att stoppa en ny motorled är också att peka på behovet av alternativ t ex bättre och utökad kollektivtrafik, och en bättre samhällsplanering som inte utgår från privatbilismen. Efter valet 2018 har den sittande majoriteten i Stadshuset kommit överens om att inte driva planeringen av vägprojektet Östlig förbindelse vidare. Vi håller oss dock ajour med utvecklingen för att kunna vara beredda att agera om ändringar sker. Trafikverket fortsätter att driva frågan, de ignorerar politikernas beslut och har t.o.m. anställt ny personal för att arbeta med Österleden. Kontaktperson är Karin Wahlgren: karin.wahlgren9 (at) gmail.com
 • Stockholms stad/Värtangruppen En kampanj mot kolkraftvärmeverket i Värtan startade i maj 2016 tillsammans Jordens Vänner, Fossil Free och Skiftet. Kravet var att kolet skulle avvecklas till 2018, politikerna i Stockholms stad hade som krav 2020 och bolaget Fortum Värme menade att det var möjligt först 2030. Politikerna uppvaktades i samband med ett appellmöte utanför Stadshuset, debattartiklar skrevs och en namninsamling startade. En kartläggning av kranskommunernas beroende av eltillförseln från Värtanverket genomfördes genom en enkät till dessa kommuner. Kontakter togs med ledningen för Värtanverket och en uppvaktning var planerad till mars 2017. I februari offentliggjordes en överenskommelse mellan staden och bolaget som går ut på att kolet ska vara avvecklat till 2022. Vi betraktar det som en seger för kampanjen. Den har nog medfört att frågan blivit mer offentlig än tidigare. Klimataktion Stockholm har också lämnat in remissvar på ”Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040”. Det är ett omfattande program där vi gav detaljsynpunkter, men rent allmänt menade vi att staden bör ha en högre ambition, och tidigarelägga fossilfriheten till 2030. Vi har fortsatt att pressa på Fortum Värme (numera Stockholm Exergi) och politikerna, genom att bevaka deras uttalanden och ageranden. Dels för att garantera nedläggningen 2022, och om möjligt tidigarelägga denna. Vårt mål på kolstopp för Värtan 2018 är passerat, men den ändrade majoriteten efter valet 2018 skulle kunna påverka nedläggningsdatumet. Enligt ett nytt besked skulle kolet fasas ut under 2020, men elbrist i början av 2021 har skapat problem och det är i dagsläget oklart om utfasningen av kolet är genomförd. Kontaktperson för gruppen är Karin Wahlgren: karin.wahlgren9 (at) gmail.com.
 • Indiengruppen Utvecklingssamarbete med Srushtidnyan, en indisk miljö- och klimatorganisation i Mumbai, står i fokus för Klimataktions Indiengrupp. Arbetet sker främst genom opinionsbildning i Mumbai och Stockholm, och gentemot elever i  tre landsbygdsskolor och sju Mumbaiskolor. Samarbetet äger även rum direkt mellan indiska och svenska skolor, inom projektet. Efter ett antal framgångsrika år har föreningen Framtidsjorden tagit över administrationen av projektet. Flera personer inom Klimataktion är dock fortfarande aktivt engagerade i samarbetet och är ansvariga för medfinansiering av projektsamarbetet. Kontaktperson är Eva Avner: eva.avner (at) gmail.com
 • Kulturgruppen
  Kulturgruppen drev Klubb Artivist på Restaurang Magnolia i Stockholm under hösten 2016. Under våren 2017 flyttade Klubb Artivist till det betydligt rymligare Laika, där det arrangerades kultur & klimat-klubbar varje tisdagkväll under april och maj, med ett mer uttalat tematiskt upplägg. Utöver Klubb Artivist bidrog Klimataktions kulturverksamhet till kulturinslagen under Klimatriksdagen som arrangerades 4-6 maj 2018 på Stockholms universitet. Kulturgruppen har även varit aktiv med program till Kulturfestivalen i Stockholm och genom arrangerandet av Klimatfilmfestivalen ToFutureWithLove, som har fokus på att visa klimatrelaterade filmer. Vidare är gruppen delaktig i musikarrangemang under klimatmanifestationer. Kontaktperson för gruppen är Samuel Jarrick: samueljarrick (at) gmail.com.
 • Medborgarutredningen, Så ett frö av tvivel, Att så ett frö av tvivel och Frön för framtiden 
  ”Medborgarutredningen för ett samhälle inom jordklotets gränser” var Klimataktions stora satsning när det gäller information, folkbildning, opinionsbildning och politisk påverkan, inledningsvis med en rad seminarier och efterföljande studiecirklar. I studiecirklarna bearbetades de frågor som seminarierna lyft upp med syfte att i rapportform föreslå olika lösningar för att uppnå ett hållbarare samhälle. Studiecirklarna redovisades i textform och lämnades till politiker och andra opinionsbildare. Stina Oscarson var ständig moderator under seminarierna och arbetade utifrån det framtagna materialet fram en text som gestaltades av skådespelare i form av teaterpjäsen ”Så ett frö av tvivel” i mars 2017. Teaterpjäsen bearbetades i sin tur vidare av Stina och filmades därefter med Stina som regissör. Filmen ”Att så ett frö av tvivel” hade premiär på biografer i slutet av 2018 och kan köpas i sin helhet eller ses gratis som en serie av kortfilmer på ETC:s webbplats. Filmen är i en form som passerar hjärnan och berör hjärtat direkt. Även en utställning ”Frön för framtiden” har tagits fram delvis baserat på materialet, som turnerar landet runt under 2018-2019. Det finns handledningsmaterial för diskussioner kring filmen och man kan visa både filmen och utställningen i sin kommun. De passar perfekt för skolor och bibliotek. Intresserad? Kontakta Elisabeth Lundqvist: vilja_o (at) hotmail.com Vill ni låna utställningen? Kontakta Varis Bokalders: varis (at) ekokultur.nu
 • Bokcirkeln
  Bokcirkeln varvar intressanta TED-talks med diskussioner om litteratur som tar upp klimatfrågan och välkomnar nya deltagare. En del av böckerna som har lästs köps in och rekommenderas till andra genom Bokbordsgruppens försäljning (se nedan). Kontaktperson för gruppen är Ulla Björklund: arstabacke.16 (at) gmail.com
 • Bokbordsgruppen I samband med seminarier, föredrag, nätverksmöten och större sammankomster har Klimataktion klimatrelaterad litteratur till försäljning. Syftet är att erbjuda facklitteratur, både nyutkomna och ständigt aktuella böcker, för att ge information, väcka intresse, ge tillfälle för fördjupning och stimulera till diskussion. Gruppen köper ibland även in begagnade klimatböcker, som säljs eller delas ut gratis. Bland böckerna finns även klimatrelaterade böcker för ungdomar och barn. Det viktigaste för gruppen är inte att gå med vinst, utan att sprida klimatfrågan. Kontaktpersoner för gruppen är Christiane Fürnkranz och Ulla Björklund: christiane.furnkranz (at) gmail.com och arstabacke.16 (at) gmail.com
 • Jan Carlsons Minnesfond Två stipendier har delats ut varje år sedan 2013. Medlemmar i Klimataktion kan nominera kandidater, i enlighet med minnesfondens riktlinjer (Läs mer om minnesfonden). Kontaktperson för fonden är Anders Berndes: andersberndes (at) gmail.com.
 • Biodiversitetsgruppen Biodiversitetsgruppen är en grupp som bildades under 2017. Gruppen har anordnat seminarier och varit medarrangör av Biologiska Mångfaldens Dag varje år sedan starten av eventet 2017. Kontaktperson är Nina Naim: naim.nina (at) gmail.com.
 • Mediagruppen Mediagruppen är en grupp som ofta samarbetar i nätverk med andra organisationer. Gruppens medlemmar är aktiva inom Internet, sociala medier, skriver insändare, debattartiklar och pressmeddelanden. Arbetet innefattar även strategier för påverkan och lobbyism. Om du vill arbeta med Twitter, Instagram, Facebook, webbproduktion eller mediebearbetning är det här gruppen för dig. Kontaktperson är Torbjörn Vennström: tv (at) tvennstrom.se

Tidigare årsmöten

2022: Årsmöte

2022: Årsmöte för Klimataktion Stockholm hölls digitalt den 24 mars

Tid: Torsdagen den 24 mars 2022, kl. 18:30-20:00

Plats: Digitalt årsmöte via Zoom och på Rosenlundsgatan 52

Handlingar:

2021: Årsmöte

2021: Årsmöte för Klimataktion Stockholm hölls digitalt den 24 mars

Tid: Onsdagen den 24 mars, kl. 18:30-20:30

Plats: Digitalt årsmöte via Webex-länk på Klimataktions webbplats

Handlingar:

2020: Årsmöte

2020: Årsmöte för Klimataktion Stockholm hölls på ABF-huset 13 oktober 2020

Tid: Tisdag 13 oktober 2020, kl. 18:30-20:30

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen i Stockholm

Handlingar:

2019: Årsmöte

2019: Informationsmöte med efterföljande Årsmöte för Klimataktion Stockholm hålls den 27 mars

Tid: Onsdagen den 27 mars, kl 18:30-21:00.

Plats: Brantingrummet, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Agenda: Informationsmöte för klimatengagerade i Stockholm hålls kl 18:30-19:30, därefter Årsmöte fram till kl 21:00. Mer info om informationsmötet finns i kalendariet.

Under årsmötet kommer vi bland annat att ta upp följande punkter:

* Klimataktion Stockholms verksamhetsplan för 2019, budget 2019

* Ekonomisk rapport, revisionsberättelse, årsberättelse, reviderad budget och bokslut

* Val av nya styrelsemedlemmar

Både årsmötet och föredraget är öppet för alla och kostnadsfritt – så ta gärna med vänner som kan tänkas vara intresserade av att bli medlemmar.

Varmt välkommen!

önskar styrelsen som under 2018 bestått av Christiane Fürnkranz, David Jacobsson, Anders Berndes, Tobias Nyblom, Elisabeth Rosenborg, Ulla Björklund och Rikard Rehnbergh.

Motioner från medlemmar i Stockholmsområdet mejlas till: andersberndes (at) gmail.com

Medlem i Klimataktion kan nominera kandidater eller själv anmäla sitt intresse för att bli styrelsemedlem. Kontakta valberedningen via: karin.wahlgren9 (at) gmail.com för nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning för 2019.

2018: Årsmöte

Föredrag Tisdag 27/3 2018: Klimatriksdagen – ett experiment i medborgardemokrati!

Den 4-6 maj har över 160 organisationer och företag gått samman om en folkriksdag för klimatet. Ett syfte är att sätta klimat och hållbarhet på valagendan 2018. Trots att klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga får den en undanskymd plats i valrörelsen. Samtidigt visar undersökningar att kimathotet är den framtidsfråga som unga oroar sig mest för.

De första svenska folkriksdagarna anordnades för att driva på för allmän rösträtt i Sverige. På 1980- talet samlades folkriksdagar mot apartheid i Sydafrika – vilket bidrog till att Sverige utövade en kraftfull bojkott mot varor från apartheidregimen.

Dessa mobiliseringar är inspiration för Klimatriksdagen 2018. 2014 samlades 600 personer i Norrköping för den första Klimatriksdagen, och nu 2018 siktar Klimatriksdagen än högre bland annat genom att planera in opinionsarbete ända fram till valdagen i september.

Karin Wahlgren och Torbjörn Vennström berättar om hur Klimatriksdagen 2018 vuxit fram, det ideella engagemang som lagts ner och som kommer att bära Klimatriksdagen i maj, och hur du kan bli en del av detta experiment i demokrati.

Föredraget äger rum 27 mars kl. 18 – 19 i Per Albin-rummet i ABF-huset och arrangeras av Klimataktion Stockholm i samarbete med ABF Stockholm.

Årsmöte 2018 i Klimataktion Stockholm

Tisdag den 27 mars kl. 19.00 håller Klimataktion Stockholm Årsmöte i Per Albin-rummet i ABF-huset i Stockholm! Motioner med idéer om vad vi bör göra under kommande verksamhetsår tas gladeligen emot – v.g. skicka dem till arstabacke.16@gmail.com

Under årsmötet kommer vi bland annat ta upp följande punkter:

* Klimataktion Stockholms verksamhetsplan för 2018

* Ekonomisk rapport och årsberättelse

* Val av nya styrelsemedlemmar

Både årsmötet och föredraget är givetvis öppet för alla och kostnadsfritt – så ta gärna med vänner som kan tänkas vara intresserade av att bli medlemmar.

Varmt välkommen!

önskar styrelsen som under 2017 bestått av Christiane Fürnkranz, David Jacobsson, Anders Berndes, Tobias Nyblom, Nina Naim och Rikard Rehnbergh.

Länkar till Dagordning, Verksamhetsberättelse,  BokslutBokslut Indien,  Förslag Budget, Verksamhetsplan

2017: Årsmöte

2017: Årsmöte och seminarium

Tid: Måndagen 27 mars 2017 kl 18.00 – 21.00.
Plats: ABF-huset, Erlandersalen, Sveavägen 41, Stockholm

kl 18: Seminarium om biodiversitet: Se i kalendariet *

kl 19: Årsmöte

Under årsmötet kommer vi bland annat ta upp följande punkter:

 • Ekonomisk rapport och årsberättelse.
 • Klimataktions plan för 2017.
 • Val av nya styrelsemedlemmar.

För alla medlemmar i Klimataktion som bor i Stockholms län.

Motioner välkomnas till tobias.nyblom@gmail.com senast 23 mars.

Kontakta valberedningen via evalenaberlin@hotmail.com för nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning för 2017.

Varmt välkomna!

önskar styrelsen som under 2016 har bestått av Christiane Fürnkranz, David Jacobsson, Evangelina Lindberger, Anders Berndes, Tobias Nyblom, Nina Naim och Rikard Rehnbergh.

Årsmöteshandlingarna
Dagordning
Bokslut 2016
Bokslut 2016 Indienprojektet
Revisionsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017

2016: Årsmöte

2016: Årsmöte och seminarium

Fredag den 18 mars kl 17.00 – 20.00 är det seminarium och årsmöte för alla medlemmar i Klimataktion som bor i Stockholms län på ABF, Sveavägen 41. OBS! ni är också medlemmar i Klimataktion Riks, som håller årsmöte 20 mars kl 13 på Hälsans hus i Stockholm.

Program:

17.00 – 18.00 Inledande seminarium på temat ”Hållbart Stockholm – dröm eller verklighet?”med Gustaf Landahl, avdelningschef Miljöförvaltningen Stockholms stad, och Varis Bokalders ekoarkitekt och författare.

Fredagsmys! Vi bjuder på lättdricka och tilltugg.

18.30 – 20.00 Årsmöte.De viktigaste punkterna är att redogöra för vad som hänt under 2015, ta beslut om verksamhetsplan och budget 2016, samt välja styrelse och andra förtroendevalda.

Här nedan hittar du seminarieinbjudan och årsmöteshandlingarna.

Varmt välkomna!

önskar styrelsen som under 2015 har bestått av Eva Avner, Anders Berndes, Samuel Jarrick, Marianne Johansson, Anita Leal, Agnetha Liljesköld, Elisabeth Lundqvist, Nina Naim, Rikard Rehnbergh, Karin Wahlgren.

Seminarieannons-18-mars

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2015

Bokslut 2015

Bokslut Indienprojektet

Utfall 2015 och förslag till budget 2016

Revisionsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

2015: Årsmöte

 2015: Årsmöte

19 mars

Plats: ABF, Sveavägen 41, Branting 1 tr. Program:

Kl 18.00 – 18.30                        Linda Grolander berättar om nätverket KlimatSverige

18.30 – 20.30                            Årsmötet

Vi bjuder på mackor, dricka och frukt.

Det går fortfarande att lämna förslag på styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Kontakta evalenaberlin@hotmail.com.

2014: Årsmöte