Arkiv och historik

Klimataktion Stockholm bildades 2008 samtidigt som riksföreningen. Stockholmsföreningen drivs av en ideell styrelse (se ovan) och engagerade medlemmar, aktiva inom olika områden. Genom åren har föreningen arbetat i arbetsgrupper med varierande verksamhet. Många av aktiviteterna arrangeras i samarbete med Klimataktion Riks, eller organisationer inom nätverket KlimatSverige och andra nätverk där Klimataktion är med. Exempel på arbetsområden och grupper :

Läs mer om arbetsgruppernas historik.

Stockholmsavdelningens Arbetsgrupper och verksamhetsområden:

 • Samhällsplanering/Trafik Gruppens
  medlemmar har koncentrerat sig på trafikfrågor genom Nätverket Stoppa
  Förbifarten och Österledengruppen. Under sommaren 2016 genomfördes en
  direkt aktion mot FS kallad Vägs Ände, initierad av Planka och
  Jordens Vänner och med Klimataktion som medarrangörer. Många i nätverket
  liksom lokala föreningar och boende deltog aktivt. En av
  arbetsplatserna utanför Akalla ockuperades under en dag under fredliga
  former. Det medförde inga konsekvenser eller resultat men blev
  uppmärksammat i media. En grupp från nätverket med sju föreningar
  bildade en arbetsgrupp för att påbörja ett arbete kring
  Österleden/Östlig förbindelse. Ett seminarium anordnades i oktober på
  ABF som var mycket välbesökt, och ett remissvar skickades kring ett
  samråd om miljökonsekvenser för de föreslagna dragningarna. Ett andra
  välbesökt seminarium hölls i februari 2017. Inriktningen på det
  fortsatta arbetet för att stoppa en ny motorled är också att peka på
  behovet av alternativ t ex bättre och utökad kollektivtrafik, och en
  bättre samhällsplanering som inte utgår från privatbilismen. Efter valet
  2018 har den sittande majoriteten i Stadshuset kommit överens om att
  inte driva planeringen av vägprojektet Östlig förbindelse vidare. Vi
  håller oss dock ajour med utvecklingen för att kunna vara beredda att
  agera om ändringar sker. Trafikverket fortsätter att driva frågan, de
  ignorerar politikernas beslut och har t.o.m. anställt ny personal för
  att arbeta med Österleden. Kontaktperson är Karin Wahlgren:
  karin.wahlgren9 (at) gmail.com
 • Stockholms stad/Värtangruppen En
  kampanj mot kolkraftvärmeverket i Värtan startade i maj 2016
  tillsammans Jordens Vänner, Fossil Free och Skiftet. Kravet var att
  kolet skulle avvecklas till 2018, politikerna i Stockholms stad hade som
  krav 2020 och bolaget Fortum Värme menade att det var möjligt först
  2030. Politikerna uppvaktades i samband med ett appellmöte utanför
  Stadshuset, debattartiklar skrevs och en namninsamling startade. En
  kartläggning av kranskommunernas beroende av eltillförseln från
  Värtanverket genomfördes genom en enkät till dessa kommuner. Kontakter
  togs med ledningen för Värtanverket och en uppvaktning var planerad till
  mars 2017. I februari offentliggjordes en överenskommelse mellan staden
  och bolaget som går ut på att kolet ska vara avvecklat till 2022. Vi
  betraktar det som en seger för kampanjen. Den har nog medfört att frågan
  blivit mer offentlig än tidigare. Klimataktion Stockholm har också
  lämnat in remissvar på ”Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm
  2040”. Det är ett omfattande program där vi gav detaljsynpunkter, men
  rent allmänt menade vi att staden bör ha en högre ambition, och
  tidigarelägga fossilfriheten till 2030. Vi har fortsatt att pressa på
  Fortum Värme (numera Stockholm Exergi) och politikerna, genom att bevaka
  deras uttalanden och ageranden. Dels för att garantera nedläggningen
  2022, och om möjligt tidigarelägga denna. Vårt mål på kolstopp för
  Värtan 2018 är passerat, men den ändrade majoriteten efter valet 2018
  skulle kunna påverka nedläggningsdatumet. Enligt ett nytt besked skulle
  kolet fasas ut under 2020, men elbrist i början av 2021 har skapat
  problem och det är i dagsläget oklart om utfasningen av kolet är
  genomförd. Kontaktperson för gruppen är Karin Wahlgren: karin.wahlgren9
  (at) gmail.com.
 • Indiengruppen Utvecklingssamarbete
  med Srushtidnyan, en indisk miljö- och klimatorganisation i Mumbai,
  står i fokus för Klimataktions Indiengrupp. Arbetet sker främst genom
  opinionsbildning i Mumbai och Stockholm, och gentemot elever i  tre
  landsbygdsskolor och sju Mumbaiskolor. Samarbetet äger även rum direkt
  mellan indiska och svenska skolor, inom projektet. Efter ett antal
  framgångsrika år har föreningen Framtidsjorden tagit över
  administrationen av projektet. Flera personer inom Klimataktion är dock
  fortfarande aktivt engagerade i samarbetet och är ansvariga för
  medfinansiering av projektsamarbetet. Kontaktperson är Eva Avner:
  eva.avner (at) gmail.com
 • Kulturgruppen
  Kulturgruppen
  drev Klubb Artivist på Restaurang Magnolia i Stockholm under hösten
  2016. Under våren 2017 flyttade Klubb Artivist till det betydligt
  rymligare Laika, där det arrangerades kultur & klimat-klubbar varje
  tisdagkväll under april och maj, med ett mer uttalat tematiskt upplägg.
  Utöver Klubb Artivist bidrog Klimataktions kulturverksamhet till
  kulturinslagen under Klimatriksdagen som arrangerades 4-6 maj 2018 på
  Stockholms universitet. Kulturgruppen har även varit aktiv med program
  till Kulturfestivalen i Stockholm och genom arrangerandet av
  Klimatfilmfestivalen ToFutureWithLove, som har fokus på att visa
  klimatrelaterade filmer. Vidare är gruppen delaktig i musikarrangemang
  under klimatmanifestationer. Kontaktperson för gruppen är Samuel
  Jarrick: samueljarrick (at) gmail.com.
 • Medborgarutredningen, Så ett frö av tvivel, Att så ett frö av tvivel och Frön för framtiden 
  ”Medborgarutredningen
  för ett samhälle inom jordklotets gränser” var Klimataktions stora
  satsning när det gäller information, folkbildning, opinionsbildning och
  politisk påverkan, inledningsvis med en rad seminarier och efterföljande
  studiecirklar. I studiecirklarna bearbetades de frågor som seminarierna
  lyft upp med syfte att i rapportform föreslå olika lösningar för att
  uppnå ett hållbarare samhälle. Studiecirklarna redovisades i textform
  och lämnades till politiker och andra opinionsbildare. Stina Oscarson
  var ständig moderator under seminarierna och arbetade utifrån det
  framtagna materialet fram en text som gestaltades av skådespelare i form
  av teaterpjäsen ”Så ett frö av tvivel” i mars 2017. Teaterpjäsen
  bearbetades i sin tur vidare av Stina och filmades därefter med Stina
  som regissör. Filmen ”Att så ett frö av tvivel” hade premiär på
  biografer i slutet av 2018 och kan köpas i sin helhet eller ses gratis
  som en serie av kortfilmer på ETC:s webbplats. Filmen är i en form som
  passerar hjärnan och berör hjärtat direkt. Även en utställning ”Frön för
  framtiden” har tagits fram delvis baserat på materialet, som turnerar
  landet runt under 2018-2019. Det finns handledningsmaterial för
  diskussioner kring filmen och man kan visa både filmen och utställningen
  i sin kommun. De passar perfekt för skolor och bibliotek. Intresserad?
  Kontakta Elisabeth Lundqvist: vilja_o (at) hotmail.com Vill ni låna
  utställningen? Kontakta Varis Bokalders: varis (at) ekokultur.nu
 • Bokcirkeln
  Bokcirkeln
  varvar intressanta TED-talks med diskussioner om litteratur som tar upp
  klimatfrågan och välkomnar nya deltagare. En del av böckerna som har
  lästs köps in och rekommenderas till andra genom Bokbordsgruppens
  försäljning (se nedan). Kontaktperson för gruppen är Ulla Björklund:
  arstabacke.16 (at) gmail.com
 • Bokbordsgruppen I
  samband med seminarier, föredrag, nätverksmöten och större
  sammankomster har Klimataktion klimatrelaterad litteratur till
  försäljning. Syftet är att erbjuda facklitteratur, både nyutkomna och
  ständigt aktuella böcker, för att ge information, väcka intresse, ge
  tillfälle för fördjupning och stimulera till diskussion. Gruppen köper
  ibland även in begagnade klimatböcker, som säljs eller delas ut gratis.
  Bland böckerna finns även klimatrelaterade böcker för ungdomar och barn.
  Det viktigaste för gruppen är inte att gå med vinst, utan att sprida
  klimatfrågan. Kontaktpersoner för gruppen är Christiane Fürnkranz och
  Ulla Björklund: christiane.furnkranz (at) gmail.com och arstabacke.16
  (at) gmail.com
 • Jan Carlsons Minnesfond Två
  stipendier har delats ut varje år sedan 2013. Medlemmar i Klimataktion
  kan nominera kandidater, i enlighet med minnesfondens riktlinjer (Läs mer om minnesfonden). Kontaktperson för fonden är Anders Berndes: andersberndes (at) gmail.com.
 • Biodiversitetsgruppen Biodiversitetsgruppen
  är en grupp som bildades under 2017. Gruppen har anordnat seminarier
  och varit medarrangör av Biologiska Mångfaldens Dag varje år sedan
  starten av eventet 2017. Kontaktperson är Nina Naim: naim.nina (at)
  gmail.com.
 • Mediagruppen Mediagruppen
  är en grupp som ofta samarbetar i nätverk med andra organisationer.
  Gruppens medlemmar är aktiva inom Internet, sociala medier, skriver
  insändare, debattartiklar och pressmeddelanden. Arbetet innefattar även
  strategier för påverkan och lobbyism. Om du vill arbeta med Twitter,
  Instagram, Facebook, webbproduktion eller mediebearbetning är det här
  gruppen för dig. Kontaktperson är Torbjörn Vennström: tv (at)
  tvennstrom.se

Tidigare årsmöten

2024: Årsmöte

2024: Årsmöte för Klimataktion Stockholm hölls den 20 mars

Tid: Onsdagen den 20 mars 2024, kl. 18:30-20:00

Plats: Digitalt årsmöte via Zoom och på Rosenlundsgatan 52

Handlingar:

2023: Årsmöte

2023: Årsmöte för Klimataktion Stockholm hölls den 30 mars

Tid: Torsdagen den 30 mars 2023, kl. 18:30-20:00

Plats: Digitalt årsmöte via Zoom och på Rosenlundsgatan 52

Handlingar:

2022: Årsmöte

2022: Årsmöte för Klimataktion Stockholm hölls digitalt den 24 mars

Tid: Torsdagen den 24 mars 2022, kl. 18:30-20:00

Plats: Digitalt årsmöte via Zoom och på Rosenlundsgatan 52

Handlingar:

2021: Årsmöte

2021: Årsmöte för Klimataktion Stockholm hölls digitalt den 24 mars

Tid: Onsdagen den 24 mars, kl. 18:30-20:30

Plats: Digitalt årsmöte via Webex-länk på Klimataktions webbplats

Handlingar:

2020: Årsmöte

2020: Årsmöte för Klimataktion Stockholm hölls på ABF-huset 13 oktober 2020

Tid: Tisdag 13 oktober 2020, kl. 18:30-20:30

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen i Stockholm

Handlingar:

2019: Årsmöte

2019: Informationsmöte med efterföljande Årsmöte för Klimataktion Stockholm hålls den 27 mars

Tid: Onsdagen den 27 mars, kl 18:30-21:00.

Plats: Brantingrummet, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Agenda:
Informationsmöte för klimatengagerade i Stockholm hålls kl 18:30-19:30,
därefter Årsmöte fram till kl 21:00. Mer info om informationsmötet
finns i kalendariet.

Under årsmötet kommer vi bland annat att ta upp följande punkter:

* Klimataktion Stockholms verksamhetsplan för 2019, budget 2019

* Ekonomisk rapport, revisionsberättelse, årsberättelse, reviderad budget och bokslut

* Val av nya styrelsemedlemmar

Både
årsmötet och föredraget är öppet för alla och kostnadsfritt – så ta
gärna med vänner som kan tänkas vara intresserade av att bli medlemmar.

Varmt välkommen!

önskar
styrelsen som under 2018 bestått av Christiane Fürnkranz, David
Jacobsson, Anders Berndes, Tobias Nyblom, Elisabeth Rosenborg, Ulla
Björklund och Rikard Rehnbergh.

Motioner från medlemmar i Stockholmsområdet mejlas till: andersberndes (at) gmail.com

Medlem i Klimataktion kan nominera kandidater eller själv anmäla sitt intresse för att bli styrelsemedlem. Kontakta valberedningen via: karin.wahlgren9 (at) gmail.com för nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning för 2019.

2018: Årsmöte

Föredrag Tisdag 27/3 2018: Klimatriksdagen – ett experiment i medborgardemokrati!

Den
4-6 maj har över 160 organisationer och företag gått samman om en
folkriksdag för klimatet. Ett syfte är att sätta klimat och hållbarhet
på valagendan 2018. Trots att klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga
får den en undanskymd plats i valrörelsen. Samtidigt visar
undersökningar att kimathotet är den framtidsfråga som unga oroar sig
mest för.

De första svenska folkriksdagarna anordnades för att
driva på för allmän rösträtt i Sverige. På 1980- talet samlades
folkriksdagar mot apartheid i Sydafrika – vilket bidrog till att Sverige
utövade en kraftfull bojkott mot varor från apartheidregimen.

Dessa
mobiliseringar är inspiration för Klimatriksdagen 2018. 2014 samlades
600 personer i Norrköping för den första Klimatriksdagen, och nu 2018
siktar Klimatriksdagen än högre bland annat genom att planera in
opinionsarbete ända fram till valdagen i september.

Karin Wahlgren
och Torbjörn Vennström berättar om hur Klimatriksdagen 2018 vuxit fram,
det ideella engagemang som lagts ner och som kommer att bära
Klimatriksdagen i maj, och hur du kan bli en del av detta experiment i
demokrati.

Föredraget äger rum 27 mars kl. 18 – 19 i
Per Albin-rummet i ABF-huset och arrangeras av Klimataktion Stockholm i
samarbete med ABF Stockholm.

Årsmöte 2018 i Klimataktion Stockholm

Tisdag
den 27 mars kl. 19.00 håller Klimataktion Stockholm Årsmöte i Per
Albin-rummet i ABF-huset i Stockholm! Motioner med idéer om vad vi bör
göra under kommande verksamhetsår tas gladeligen emot – v.g. skicka dem
till arstabacke.16@gmail.com

Under årsmötet kommer vi bland annat ta upp följande punkter:

* Klimataktion Stockholms verksamhetsplan för 2018

* Ekonomisk rapport och årsberättelse

* Val av nya styrelsemedlemmar

Både
årsmötet och föredraget är givetvis öppet för alla och kostnadsfritt –
så ta gärna med vänner som kan tänkas vara intresserade av att bli
medlemmar.

Varmt välkommen!

önskar styrelsen som under 2017
bestått av Christiane Fürnkranz, David Jacobsson, Anders Berndes, Tobias
Nyblom, Nina Naim och Rikard Rehnbergh.

Länkar till Dagordning, Verksamhetsberättelse,  BokslutBokslut Indien,  Förslag Budget, Verksamhetsplan

2017: Årsmöte

2017: Årsmöte och seminarium

Tid: Måndagen 27 mars 2017 kl 18.00 – 21.00.
Plats: ABF-huset, Erlandersalen, Sveavägen 41, Stockholm

kl 18: Seminarium om biodiversitet: Se i kalendariet *

kl 19: Årsmöte

Under årsmötet kommer vi bland annat ta upp följande punkter:

 • Ekonomisk rapport och årsberättelse.
 • Klimataktions plan för 2017.
 • Val av nya styrelsemedlemmar.

För alla medlemmar i Klimataktion som bor i Stockholms län.

Motioner välkomnas till tobias.nyblom@gmail.com senast 23 mars.

Kontakta valberedningen via evalenaberlin@hotmail.com för nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning för 2017.

Varmt välkomna!

önskar
styrelsen som under 2016 har bestått av Christiane Fürnkranz, David
Jacobsson, Evangelina Lindberger, Anders Berndes, Tobias Nyblom, Nina
Naim och Rikard Rehnbergh.

Årsmöteshandlingarna
Dagordning
Bokslut 2016
Bokslut 2016 Indienprojektet
Revisionsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017

2016: Årsmöte

2016: Årsmöte och seminarium

Fredag
den 18 mars kl 17.00 – 20.00 är det seminarium och årsmöte för alla
medlemmar i Klimataktion som bor i Stockholms län på ABF, Sveavägen 41.
OBS! ni är också medlemmar i Klimataktion Riks, som håller årsmöte 20
mars kl 13 på Hälsans hus i Stockholm.

Program:

17.00 – 18.00 Inledande seminarium på temat ”Hållbart Stockholm – dröm eller verklighet?”med Gustaf Landahl, avdelningschef Miljöförvaltningen Stockholms stad, och Varis Bokalders ekoarkitekt och författare.

Fredagsmys! Vi bjuder på lättdricka och tilltugg.

18.30
– 20.00 Årsmöte.De viktigaste punkterna är att redogöra för vad som
hänt under 2015, ta beslut om verksamhetsplan och budget 2016, samt
välja styrelse och andra förtroendevalda.

Här nedan hittar du seminarieinbjudan och årsmöteshandlingarna.

Varmt välkomna!

önskar
styrelsen som under 2015 har bestått av Eva Avner, Anders Berndes,
Samuel Jarrick, Marianne Johansson, Anita Leal, Agnetha Liljesköld,
Elisabeth Lundqvist, Nina Naim, Rikard Rehnbergh, Karin Wahlgren.

Seminarieannons-18-mars

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2015

Bokslut 2015

Bokslut Indienprojektet

Utfall 2015 och förslag till budget 2016

Revisionsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

2015: Årsmöte

 2015: Årsmöte

19 mars

Plats: ABF, Sveavägen 41, Branting 1 tr. Program:

Kl 18.00 – 18.30                        Linda Grolander berättar om nätverket KlimatSverige

18.30 – 20.30                            Årsmötet

Vi bjuder på mackor, dricka och frukt.

Det går fortfarande att lämna förslag på styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Kontakta evalenaberlin@hotmail.com.

2014: Årsmöte