Temagrupper

Vi har ett antal olika klimatrelaterade arbets- och temagrupper. Om du är intresserad av att bilda en egen grupp inom Klimataktion Stockholm, mejla oss på stockholm@klimataktion.se.

Hållbara finanser

Kontaktperson: Mårten Thedin (m_thedin@hotmail.com)
Vi tror på kraften av divesteringar, att flytta pengar från utsläppare till företag som jobbar med klimatpositiva investeringar. Gruppen fokuserar framför allt på tjänstepensionen, ett eftersatt område där enorma summor hanteras! Se också kampanjen Klimatklok pension.

Indienprojektet, Srushtidnyan

Kontaktperson: Eva Avner (eva.avner@gmail.com)
Klimataktion Stockholm har ett nu 10-årigt samarbete med den indiska klimat- och miljöorganisationen Srushtidnyan. Fokus är dels klimatutbildning till skolelever och lärare, dels hållbar matproduktion på landsbygden. Projektet finansieras till 90 procent med statligt utvecklingsbistånd och till 10 procent av insamlade medel från Klimataktion Stockholm.
Vår arbetsgrupp jobbar framför allt med att få till stånd den medfinansiering som krävs, hålla kontakt med det arbetande teamet, och vara en aktiv vängrupp i Framtidsjorden, den ramorganisation som förmedlar och administrerar medlen för detta utvecklingsbistånd. Läs mer om projektet här.

Trafik

Kontaktperson:  Ingegerd Jansson (ingegerdjansson45@gmail.com)

Gruppen jobbar bland annat med att förhindra tvärförbindelse Södertörn och att uppvakta politiker.

Bokbord Medborgarplatsen

Kontaktperson: Gunnel Lindström (gunnel.a.m.lindstrom@telia.com)

Bokbordsgruppen planerar att under 2024 ha ett bokbord för
Klimataktion varannan lördag på Medborgarplatsen. Datum kommer!

Dessutom ställer vi upp detta bokbord vid olika workshops, föreläsningar och träffar som Klimataktion genomför. Vi kontaktar bibliotek för att göra böcker om klimat och miljö mer synliga. Ger också önskemål om bokinköp. Vi behöver bli fler i gruppen för att kunna bli ännu mer aktiva och hitta sätt att agera!

Kommundialog

Kontaktperson: Titti Matsson (titti.matsson@gmail.com)

Gruppen kartlägger Stockholms stads insatser för klimatet, undersöker hur uppföljningen av stadens mål går till och hittar olika nyckelpersoner som kan vara viktiga att föra diskussioner med. Målet är att vara en blåslampa på den förda klimatpolitiken i kommunen.

Rundabordsamtal

Kontaktperson: Elisabeth Lundqvist (elisabeth.vilja.lundqvist@gmail.com)

Gruppens syfte är att skapa konkreta framtidsvisioner av personer som redan praktiserar dem. I rundabordssamtal presenteras deras lösningar, diskussionerna filmas och läggs ut på Utbildningsradion/SR eller Youtube.

Gruppen har också planer på att göra en barnbok och ett läromedel som visar på en positiv framtid Hur lever vi då?

Klimatvänner Sundbyberg

Kontakt: klimatvanner@gmail.com

Just nu jobbar gruppen främst med Naturskyddsföreningens kampanj Bryt bilberoendet, i Sundbyberg. Gruppen bevakar också kommunens klimatarbete och kommer att reagera och även vara proaktiva när vi ser att det behövs.