Bilaga 1 Metod för enkäten

Enkätens syfte och genomförande

Vi ville
– uppmärksamma klimatfrågan i kommunalvalet,
– ge underlag för personval baserat på inställning i klimatfrågan

För att nå ut med enkät till alla kandidater på listorna i valet till kommunfullmäktige behövde vi få hjälp från respektive partis kansli. Vi kontaktade alla de partier som nu är företrädda i kommunfullmäktige samt F! Och Piratpartiet. Medan F! ville medverka så fick vi aldrig något svar från Piratpartiet angående medverkan.

Eftersom vi hade valt att göra en webbenkät så behövde partierna bara skicka ut ett följebrev med en länk till enkäten och en bakgrund. Enkäten presenterades på följande sätt i följebrevet och i våra kontakter med partierna:

Information till deltagarna

”Enkäten vänder sig till alla partiers kandidater på listorna för kommunalvalet och genomförs med stöd av respektive partis kansli.

Uppsala blev ju utsedd till bästa svenska klimatstad 2013 av Världsnaturfonden. Vi tycker det är glädjande och vill ytterligare stärka denna utveckling. Forskningen är entydig om att klimathotet har blivit alltmer akut och att kraftfulla insatser är nödvändiga idag.

Vi vill lyfta fram klimatfrågan i valet och uppmärksamma både partierna och de enskilda kandidaterna på dess betydelse.

Frågorna handlar om vad du vet  om klimatfrågan och hur du ställer dig till kommunala angelägenheter som har betydelse för klimatet. Det är en enkät av måttlig omfattning med 13 flervalsfrågor.
Resultaten från enkäten kommer att publiceras i Uppsalatidningen och vi kommer förstås även att informera UNT, radio och TV.

Vi kommer att redovisa en slags ”klimatdeklaration”, sammanvägd för varje parti, men också för de enskilda kandidaterna. Detta är intressant för väljarna och skulle också ge dem möjlighet att kryssa för kandidater som de uppfattar som särskilt bra i klimatfrågan, oavsett partisympati i övrigt.”

Genomförande

Den 27 mars skickade vi ett brev till partikanslierna där vi bad dem skicka vidare det bifogade följebrevet om enkäten till alla kandidater på deras listor till kommunfullmäktige. Vi angav den 24 april som sista svarsdatum.

Vi gjorde påminnelser den 2 april och den 14 april. Den 23 april gjorde vi ytterligare en påminnelse samt förlängde svarstiden till den 9 maj. Vi har bekräftelse av att följebrevet om enkäten verkligen gått ut från alla partier utom från Sverigedemokraterna, från vilka det heller inte kom något deltagande i enkäten. Bortsett från detta har således alla partiers kandidater haft samma möjligheter att medverka i enkäten.

Analysen

Vi fick in 102 svar via vårt webbformulär. Ett svar visade sig vara en person som fyllt i två gånger, ett annat svar hade bara fyllt i första frågan. Båda dessa exkluderades från enkäten. Kvar fanns 100 svar.

Vi räknade samman poängen för varje svarande enligt ett i förväg bestämt poängsystem med mer poäng för mer klimatvänliga svar. För mer information se hela enkäten och poängsättning (Bilaga 2). Totalpoäng för varje svarande räknades sedan samman. Några enskilda hade ej svarat på enskilda frågor. Alla som svarat på minst 10 av 13 frågor räknades med i enkäten. Att inte ha svarat på en fråga räknades som 0 poäng. Genomsnittspoäng per parti samt svarsfrekvens per parti räknades sedan samman. 3 personer från folkpartiet upplevde att frågorna var för svåra att svara på men gjorde sig ändå besväret att maila oss och lägga fram sin syn på våra frågor varför de inkluderades såsom svarande i svarsfrekvensen för folkpartiet men utan att vi kunde räkna ut någon poängsumma för dessa tre.