Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Klimataktion 2020

Ladda ner verksamhetsplan för Klimataktion 2020

Klimataktions verksamhet utgår från föreningens plattform, stadgar och övriga beslut fattade av årsmöte. Verksamhetsplanen är i första hand ett styrdokument för föreningens styrelse, men ger också allmän vägledning åt det självständiga arbetet i föreningens lokala och övriga nätverk. Verksamhetsplanen beslutas av årsmötet.

Vi är en liten organisation som tar stora initiativ. Vi har höga ambitioner mot bakgrund av det klimatpolitiska läget i Sverige. Samverkan med andra organisationer är en motor och en nödvändighet i vårt arbete. Men vi behöver också själva växa och bli fler. För verksamhetsår 2020 föreslår vi följande:

Kommunikation

Vi ska fortsätta med regelbundna nyhetsbrev och uppdateringar på hemsidan och på sociala medier. På Facebook har vi nu över 3 000 medlemmar vilket innebär att informationen vi lägger ut sprids till många fler än våra egna medlemmar. Givetvis kommer vi även att fortsätta att medverka i den allmänna debatten kring klimatfrågan. Hemsidan har under året fått ett lyft, både genom en teknisk omgörning och tätare uppdateringar. Sidan ska hållas minst lika levande under 2020.

Klimatsverige

Klimataktions initiativ till en bred men också djup samverkan med andra miljöorganisationer fortsätter. Under året har vi haft en mängd samarbeten både kring evenemang och debattartiklar. Detta ska vi fortsätta med.
Klimataktion är och har varit en brobyggare inom klimatrörelsen i Sverige. Ett fortsatt nära samarbete med den övriga miljö- och klimatrörelsen i Sverige är en viktig del i föreningens arbete.  Vi ska också fortsätta att stödja Fridays for futures skolstrejker och andra aktiviteter.

Bevakning och påverkan av nationell klimatpolitik

Klimataktion kommer att fortsätta att bevaka klimatpolitiken och driva på för en snabbare omställning av Sverige, i linje med vad vetenskapen kräver för att hindra en skenande global uppvärmning. Vi deltar i aktuella forum och försöker driva opinion för en radikal klimatpolitik. Klimataktion har här ett ansvar att visa att vi måste genomföra förändringar som i dag inte drivs av någon av de etablerade politiska partierna.

Medlemsvärvning

Klimataktion ska under år 2020 fortsätta att fokusera på medlemsvärvning, både genom att försöka bibehålla tidigare medlemmar och värva nya. Här ingår också en översyn och rensning av medlemsregistret.

Lokalgrupper och aktiviteter

Vi ska arbeta för att skapa mer engagemang på de platser där det finns lokalgrupper eller aktiva medlemmar. Här måste vi fundera över vilka möjligheter vi har för att bäst stödja aktiviteter utanför Stockholm. Det kan exempelvis handla om uppstartspengar för nya grupper, stöd för att arbeta med frågor om klimatnödläge lokalt (se fokusfrågor) eller andra sätt som riksstyrelsen kan stötta lokalt engagemang.

Digitala verktyg

Det finns flera digitala verktyg som föreningen borde kunna använda mer. Exempelvis aktivistverktyget Action Network, där vi också kan erbjuda introduktion i verktyget till lokalavdelningar. Vi ska även se över möjligheterna att nyttja insamlingsverktyget Open Collective.

Fokusfrågor

Klimataktion kommer under 2020 fortsätta att arbeta brett med klimatfrågans olika aspekter. Vi kommer dock att ge tre frågor extra stort fokus.

Klimatnödläge. Att verka för att fler kommuner och organisationer utlyser klimatnödläge, men framförallt att man sätter upp mål som går i linje med det utlysta nödläget. Här finns det kommuner som kan användas som exempel, exempelvis Borås som har satt upp mål om att minska utsläppen med 16 procent om året.

Kritiskt granska klimatlagen och det klimatpolitiska rådets arbete. Klimatlagen slår fast att all regeringens politik ska utgå från klimatmålen. Det klimatpolitiska rådet granskar sedan att detta följs. Klimataktion ska löpande följa detta arbete och ifrågasätta om regeringen inte utgår från klimatmålen när de utformar politik, eller om det klimatpolitiska rådet är för ”för snälla” när de recenserar regeringens politik.

Formulera en vision för Sverige om tio år. Klimatförändringarna och de förändringar som måste ske för att möta detta kommer att förändra vårt sätt att leva. Men hur? Vi behöver formulera en framtidsbild för att tydliggöra att framtiden handlar inte om säck och aska. Ett förändrat livssätt kan på flera sätt också bidra till en högre livskvalitet.

Klimatinspiratörsutbildningar

Efterfrågan på våra Klimatinspiratörsutbildningar ökar stadigt. För att kunna möta denna efterfrågan har Klimataktion utbildat fler utbildare och sökt pengar för ett tvåårigt projekt hos Postkodstiftelsen.

Om vår ansökan beviljas, kommer utbildningarnas kvalitet att stärkas genom bl a uppföljningsdagar, med syftet att de som gått en kurs ska fortsätta med aktiviteter tillsammans och förhoppningsvis bilda lokalorganisation till Klimataktion på sin ort. Utbildarna kommer att få möjlighet att vidareutbildas. Vi kommer vidareutveckla vårt material för heldagskurser och för att kunna användas i skolklasser och studiecirklar. Vi kommer även att bygga en webbsida kopplad till klimataktion.se där utbildare och tidigare kursdeltagare kan uppdatera utbildningsmaterialet.

Projektet tillför så pass mycket resurser och innehåller en egen projektplan vilket gör att klimataktion behöver skapa en egen projektorganisation för detta med projektanställd personal och styrgrupp.

Det blir en huvuduppgift för styrelsen att forma detta utifrån projektgruppens förslag. Om vi inte får de sökta pengarna från Postkodstiftelsen kommer vi att fortsätta att möta efterfrågan efter bästa förmåga, men på en enklare nivå.

Aktioner

Styrelsen vill undersöka om det finns intresse att bilda en arbetsgrupp som planerar och genomför aktioner. I gruppen bör minst en av styrelsens ledamöter ingå. Aktionerna ska vara förankrade i Klimataktions plattform och icke-våldsprincipen ska gälla. De kan med fördel vara humoristiskt-konstnärliga snarare än aggressivt-provokativa.

Aktionerna ska dokumenteras och presenteras på Klimataktions hemsida i en ”aktions-bank” för att fungera som inspiration för medlemmar och lokalorganisationer att kopiera eller vidareutveckla dem till nya koncept. Banken kan även fyllas på av lokalorganisationer.

Stockholm den 28 februari 2020

Styrelsen för Klimataktion