Stadgar

Stadgar

antagna på Klimataktions årsmöte 2017  (Dokumentet i pdf HÄR )

§ 1. Namn

Föreningens namn är Klimataktion.

§ 2. Ändamål

Klimataktion är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för individer och organisationer i syfte att verka för att klimatförstörande utsläpp av växthusgaser, i Sverige och internationellt, i möjligaste mån upphör, och detta så snart som är mänskligt möjligt. Detta ska ske utifrån FN:s klimatkonventions grund: ”Parterna bör skydda klimatsystemet åt nutida och framtida generationer av mänskligheten på grundval av rättvisa och i överensstämmelse med sitt gemensamma, men olikartade ansvar och respektive förmåga. Således bör parter som är industriländer ta ledningen i kampen mot klimatförändring och dess skadliga effekter”. (Artikel 3). Åtgärder för minskade utsläpp ska vara omfattande och rättvisa. Föreningens mål och verksamhet utgår från principen om alla människors lika värde. Föreningens inriktning anges närmare i en plattform.

§ 3. Verksamhet

Föreningen

· informerar om klimatförändringarna och åtgärder mot dessa genom folkbildning, opinionsbildning, publicistisk verksamhet och påverkansarbete.

· bedriver studier kring klimatförändringarna och rättvisa åtgärder mot dessa.

· mobiliserar människor till manifestationer och aktioner mot klimatförändringar och klimatförändrande verksamheter.

· samverkar tätt med andra organisationer, inte minst i den internationella klimatrörelsen, i syfte att nå gemensamma mål.

§ 4. Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom

· årsmöte

· styrelse

· lokalorganisationer

· arbetsgrupper

§ 5. Säte

Föreningens styrelse har sitt säte där kansliet är beläget.

§ 6. Medlemskap och avgifter

Varje person, som fyllt 12 år och stöder föreningens ändamål, verksamhet och plattform samt betalar en av årsmötet fastställd medlemsavgift, kan bli medlem. Medlemskap gäller kalenderårsvis. Medlemskap kan också tecknas på livstid mot en minsta avgift som beslutas av årsmötet. Organisationer som stöder föreningens ändamål kan bli stödmedlemmar, genom att betala en av årsmötet fastställd avgift. Stödmedlemskap innebär bland annat ömsesidigt utbyte av information kring de frågor som faller under föreningens ändamål. Organisationer med stödmedlemskap har yttrande- och förslagsrätt.

§ 7. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad varje år. Kallelse till ordinarie årsmöte ska sändas ut till samtliga medlemmar senast 6 veckor före årsmötet och innehålla följande uppgifter:

· tid och plats för årsmötet

· tillvägagångssätt för att erhålla årsmöteshandlingarna i förväg

· styrelsens propositioner

· sista inlämningsdatum för motioner

Medlemmar – individer eller organisationer – samt lokala nätverk och övriga nätverk som önskar få ett ärende behandlat vid årsmöte lägger en motion, som ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Senast 14 dagar före årsmöte ska medlemmar som så önskar erhålla: förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse, förslag till verksamhetsplan, budget och valberedningens förslag, motioner samt styrelsens yttranden över motionerna.

Följande ärenden ska behandlas vid årsmöte:

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3. Val av två justerare, tillika rösträknare

4. Upprättande av röstlängd

5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

6. Godkännande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om medlemsavgifter och stödmedlemsavgifter

12. Fastställande av budget och verksamhetsplan

13. Behandling av styrelsens propositioner

14. Behandling av inkomna motioner

15. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

16. Val av två talespersoner samt övriga styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen.

17. Val av två revisorer och en suppleant för dessa. Val av valberedning.

18. Övriga frågor

19. Årsmötet avslutas.

§ 8. Rösträtt och beslut vid årsmöte

Medlemmar har yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmöte. Representant för stödorganisation har rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt. Styrelseledamot eller suppleant för denna får inte delta i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut fattas genom acklamation eller votering. Om det vid öppen votering uppstår lika röstetal bör först voteringen göras om. Uppstår åter lika röstetal avgör lotten. Vid personval ska – om någon begär det – omröstningen vara sluten. Vid sluten votering avgör lotten direkt vid lika röstetal. För att bli vald krävs minst hälften av rösterna. Om majoritet inte uppnås sker ny omröstning mellan dem som fått flest röster men ej blivit valda. Vid lika röstetal mellan suppleanter avgör lotten ordningen dem emellan.

§ 9. Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls efter beslut av styrelsen, efter krav från revisorerna eller minst tio procent av medlemmarna. Extra årsmöte får hållas tidigast en månad efter ordinarie årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska sändas ut senast tre veckor före mötet. Endast ärenden som upptas i kallelsen får behandlas.

§ 10. Styrelse

Föreningens löpande verksamhet leds av en styrelse bestående av styrelse bestående av 5-13 ledamöter, som inträder i den ordning de valts. Antalet ledamöter och suppleanter beslutas av årsmötet efter förslag av valberedningen Två av ledamöterna, en man och en kvinna, är av årsmötet utsedda till talespersoner. Styrelsen bör bestå av minst 40 procent av vardera kön. Styrelsen utser inom sig en ekonomiansvarig. Val av ekonomiansvarig avser perioden fram till nästa årsmöte. Den kan även utse ett arbetsutskott. Samtliga val avser perioden fram till nästa årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till mötet och minst hälften av ledamöterna eller för dem tjänstgörande suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal bör omröstningen först göras om. Uppstår åter lika röstetal avgör lotten.

§ 11. Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Två revisorer och en suppleant för dessa utses av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Räkenskaper och styrelseprotokoll ska överlämnas till revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte. Revisionsberättelse ska vara färdig senast fjorton dagar före årsmötet.

§ 12. Firmatecknare

Styrelsen utser firmatecknare.

§ 13. Valberedning

Valberedning består av 3-7 av årsmötet valda medlemmar, varav en är sammankallande. I valberedning, som utses för perioden fram till följande årsmöte, kan ej ingå ledamöter i styrelsen eller revisorer. Valberedning ska inför årsmöte lämna förslag på talespersoner, övriga styrelseledamöter och suppleanter, revisorer jämte suppleanter samt medlemmar i råd. Valberedningens förslag till kandidater ska delges röstberättigade medlemmar i samband med presentation av årsmöteshandlingar på hemsidan.

§ 14 Lokalorganisationer

Medlemmar, såväl individer som organisationer kan, inom kommun eller avgränsad region, bilda en lokalorganisation. Dessa är självstyrande inom ramarna för föreningens ändamål, verksamhet och plattform, med följande undantag: Medlemmar i lokalorganisationen är de som bor eller verkar inom verksamhetsområdet. Alla medlemmar i lokalorganisationen ska kallas till beslutande möten. Lokalorganisationer utser en kontaktperson gentemot styrelsen. Lokalorganisationer kan, men måste inte, välja styrelse och revisorer, vilka i sådana fall utses på årsmöte som samtliga lokalorganisationens medlemmar kallas till senast två veckor i förväg. Lokalorganisationer kan få ekonomiskt bidrag från föreningen genom att ansöka hos styrelsen. Lokalorganisationers tillgångar ska vid upplösning, efter reglering av eventuella skulder, överlämnas till föreningen.

§ 15. Arbetsgrupper

Medlemmar kan bilda arbetsgrupper för att samla kunskap eller bedriva verksamhet på ett visst fält i syfte att främja föreningens ändamål. Dessa arbetsgrupper är självstyrande inom ramarna för föreningens ändamål, verksamhet och plattform. Exempel på arbetsgrupper är olika yrkesnätverk, fackligt nätverk, forskarnätverk, kulturnätverk, näringslivsnätverk eller sakpolitiska nätverk som trafiknätverk. Arbetsgrupperna utser en kontaktperson gentemot styrelsen. Arbetsgrupperna kan, men måste inte, välja styrelse och revisorer, vilka i sådana fall utses på årsmöte som samtliga arbetsgruppens medlemmar kallas till senast två veckor i förväg. Arbetsgrupperna kan få ekonomiskt bidrag från föreningen genom att ansöka hos föreningsstyrelsen. Arbetsgruppernas tillgångar ska vid upplösning, efter reglering av

eventuella skulder, överlämnas till föreningen. Arbetsgruppens ekonomi förvaltas i samråd med föreningens styrelse.

§ 16. Uteslutning

Medlem som i allvarlig omfattning bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen och dess verksamhet, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning kan överklagas till närmast följande årsmöte.

§ 17. Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar krävs två tredjedelars majoritet vid ett årsmöte eller samstämmiga beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Förslag till stadgeändring ska vara upptaget i dagordning och bifogas möteshandlingarna.

§ 18. Upplösning

Upplösning av föreningen kan ske endast om sådant beslut fattas med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, av vilka det ena skall vara ordinarie. Förslag om upplösning av föreningen ska vara upptaget i dagordning och bifogas möteshandlingarna. Föreningens tillgångar ska vid upplösning, efter slutreglering av eventuella skulder, överlämnas till annan