Bilaga 2 Hela enkäten med kommentarer till poängsättning

1. Namn:

 

2. Parti:

 • V

 • S

 • MP

 • C

 • FP

 • KD

 • M

 • SD

 • F!

   

 

3. Vilken plats står du på i kommunlistan för ditt parti

 • 0-10

 • 10-20

 • 20-

 

4. ”Klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen”, sa Fredrik Reinfeldt 2006. Håller du med?

 • Ja, klimatfrågan är vår tids viktigaste politiska fråga. 3 poäng

 • Ja, klimatfrågan är bland de viktigaste frågorna. 2 poäng

 • Nja, klimatfrågan är viktig, men inte bland de viktigaste. 1 poäng

 • Nej, klimatfrågan är inte så viktig. 0 poäng

De politiker som tycker att klimatfrågan är den viktigaste politiska frågan har givetvis högre sannolikhet att driva klimatfrågor inom kommunen.

 

5. Tycker du att kommunen gör ett bra klimatarbete?

 • Ja, kommunen gör ett bra klimatarbete. 1 poäng

 • Ja, men det finns mer man skulle kunna göra. 2 poäng

 • Nej, kommunens klimatarbete är otillräckligt, man skulle behöva göra mycket mer för klimatet. 3 poäng

 • Nej, kommunens klimatarbete är alltför ambitiöst. 0 poäng

Uppsala kommun har förvisso ett klimatarbete, där man gör en hel del, men i ljuset av forskningen om klimatförändringarna är detta ej tillräckligt. Klimataktion anser att Sverige bör nå i princip nollutsläpp 2035. Inom kommunen så har man som mål att minska utsläppen med 50 % per capita mellan 1990 och 2020. På grund av befolkningstillväxten innebär detta dock enbart 35% i verklig minskning. Vi ser inte heller att man gör tillräckligt för att uppnå dessa mål, därför anser vi inte att man som klimatmedveten politiker kan säga att kommun gör ett bra klimatarbete.

 

6. Enligt kommunens prognos så kommer andelen av transporterna i Uppsala som sker med cykel i Uppsala minska från 29 till 24% fram till 2030, delvis som en följd av ökad kollektivtrafik. Vad tycker du om nivån på kommunens satsningar på cykeltrafik i dagens läge?

 • Dagens nivå är för hög. 0 poäng

 • Dagens nivå är rimlig. 2 poäng

 • Dagens nivå är för låg. 3 poäng

 • Vet ej. 1 poäng

Uppsala är en stad där cykelinfrastrukturen är kraftigt underdimensionerad och underfinansierad i relation till cykelingens andel av transporterna och dess positiva inverkan på klimatet. Detta har förbättrats något de senaste åren, men från en extremt låg nivå. Att inte veta hur stora satsningar som kommunen genomför tolkar vi i första hand som ett ointresse för frågan, men utan direkt motvilja därför får man en poäng.

 

7. Tycker du att kommunen ska sätta mål för minskad biltrafik och arbeta för detta med olika styråtgärder?

 • Ja. 2 poäng

 • Nej, men däremot ett mål för minskade utsläpp från biltrafiken genom fler fossilfria bilar. 1 poäng

 • Nej, det är inte kommunens sak att försöka påverka trafiken. 0 poäng

Kommunen har makten över planläggning av bostadsområden, parkeringar, vägar mm. Vi anser att man bör använda denna makt för att minska utsläppen från biltrafiken. Fossilfria bilar är önskvärt men inte tillräckligt för att lösa problemen med utsläpp från transportsektorn. Tillverkningen av bilar, vägar och drivmedel fortsätter att vara en stor utsläppskälla oavsett drivmedel. Det finns idag inte heller något alternativ till bensinbilen som är ekonomiskt och ekologiskt realistiskt som masstransportmedel. Därför anser vi att kommunen bör sätta mål för minskad biltrafik, speciellt inom städer där kollektivtrafik och cykel är fullgoda alternativ för den stora majoriteten.

 

8. Etableringen av externa köpcentrum har ökat mycket i Sverige de senaste åren. Så också i Uppsala. Utredningar visar att detta leder till ökade transporter. Tycker du att man från kommunens håll, bör förhindra etableringen av externa köpcentrum, såsom Fullerö Park?

 • Nej. 0 poäng

 • Ja, främst av klimatskäl. 2 poäng

 • Ja, främst av andra skäl. 1 poäng

Ökade transporter kommer att leda till ökade utsläpp, oavsett transportmedel, men det är ju uppenbart att de externa köpcentra är planlagda för biltrafik. Biltrafiken är idag en stor utsläppskälla och kommer att fortsätta att vara det under många år framöver även om man skulle förbjuda nyproduktion av fossildrivna bilar idag. Givetvis kan det finnas många andra goda skäl till att motverka externa köpcentrum. Som klimatorganisation tycker vi dock att klimatskälen är de viktigaste.

 

9. Enligt FN rapporten ”Livestock’s long shadow” står kött och animalieproduktionen för 18 % av de globala växthusgasutsläppen. I Sverige har köttkonsumtionen ökat kraftig de senaste årtiondena. I flera svenska städer har man infört köttfria dagar i de kommunala bespisningarna. Tycker du att man ska införa en sådan dag även i Uppsala?

 • Ja. 2 poäng

 • Nej, men man ska på andra sätt försöka minska köttkonsumtionen tex genom mindre matsvinn. 1 poäng

 • Nej, man behöver inte från kommunens håll försöka minska köttkonsumtionen. 0 poäng

Detta är en utsläppskälla som man absolut måste försöka minska. Att styra kommunala bespisningar är en av relativt få saker man kan göra från kommunens sida. Givetvis kan det finnas andra sätt för kommunen att motverka köttkonsumtionen, och att man svarar ja på frågan utesluter givetvis inte att man även arbetar på andra sätt.

 

10. Hur tror du att du som politiker mest effektivt kan motverka klimatförändringarna?

 • Genom att uppmana människor att ta sitt ansvar och konsumera och leva mer klimatvänligt. 1 poäng

 • Genom att använda politiska styrmedel som leder till ett mer klimatvänligt samhälle. 2 poäng

 • Båda ovanstående. 3 poäng

 • Jag behöver inte göra någonting alls. 0 poäng

Att som politiker enbart uppmana människor att ta ansvar anser vi vara bra men inte tillräckligt för att för att förbättra klimatet. Klimatfrågan kan inte lösas genom enbart uppmaningar om individuella val lika lite som vi skulle kunna finansiera välfärden genom att politiker kravlöst uppmanade medborgarna att skänka pengar till skatt. Det finns också flera exempel på att effektiva styrmedel haft större effekt än enbart informationsinsatser, ett bra sånt exempel är trängselskatten i Stockholm.

 

11. Bör kommunen ställa krav på byggföretag att bygga mer energisnålt än vad Boverkets föreskrifter kräver när man upplåter kommunens mark för byggande.

 • Ja. 2 poäng

 • Nej. 0 poäng

Givetvis kan man önska att Boverkets föreskrifter för energisnålhet vore mer strikta. Men det är inget som kommunen har makt över. På marken som kommunen själv äger kan man givetvis ställa högre krav. Det görs också redan av ett flertal kommuner. Husen som byggs idag kommer stå kvar i många år. Potentialen för att minska energiåtgången är stor genom energieffektivt byggande. Boverkets föreskrifter för flerbostadshus är 90 kWh/kvm och år för södra Sverige (inkl Uppsala). Att jämföra med danska mål där man sätter 20 kWh/kvm som standard från och med 2020. Enligt EU-direktiv så bör byggnader som uppförs efter 2020 vara nära nollenergibyggnader.

 

12. Vilken av dessa frågor kommer du att vara med och driva för att uppnå en klimatvänlig elkonsumtion i Uppsala? (flera möjliga att välja)

 • Investeringar i egen förnyelsebar elproduktion för att täcka kommunens elkonsumtion (så som man gjort med vindkraft i exempelvis Knivsta). 1 poäng

 • Höja kraven på energiminskningen i kommunens fastigheter från nuvarande mål på ungefär 2 % till 4 % per år. 1 poäng

 • Börja ställa krav på upphandlade verksamheter att de måste uppfylla samma mål för energieffektivisering som kommunens verksamhet. 1 poäng

 • Inget av ovanstående. 0 poäng

Man får mer poäng, max 3, ju fler man kryssat i. Genom ökad förnyelsebar elproduktion skulle Sverige och Uppsala kunna bli en exportör av ren energi till den fossilberoende europeiska elmarknaden. Flera kommuner har gått före med detta. Kommunen har krav på energiminskning för egen verksam, vi tror att potentialen är mycket större och för att nå nära nollutsläpp 2035 krävs kraftiga minskningar i energikonsumtionen likaväl som satsningar på förnyelsebar energi för den energidel som blir kvar. 2 %:s minskningstakt ger bara 26 %:s minskning på 15 år. Det behövs en högre takt om vi ska minska utsläppen inom säkra nivåer och samtidigt tillåta utvecklingsländerna att inte behöva minska i samma takt. I ögonfallande med dagens politik att man arbetar en del med egen verksamhet men inte ställer några som helst krav när man upphandlarverksamhet, något som tycks inkonsekvent.

 

13.Vad tycker du om planerna på att starta civilflyg på Ärna flygplats?

 • Det är en bra idé. 0 poäng

 • Det är en dålig idé, jag vill som kommunpolitiker försöka motverka det. 2 poäng

 • Det är en dålig idé, men inget som jag som kommunpolitiker kan påverka.1 poäng

En ny flygplats kommer att kunna öka konkurrensen mellan flygplatserna i Mälardalen, sänka priserna och öka bekvämligheten och tillgängligheten för flyg vilket skulle öka antalet flygresor totalt och därmed öka utsläppen. Regeringen har förvisso fattat beslut om att inte förbjuda en civilflygplats men vi tror ändå att kommunen med sin planläggning, makt över infrastruktur med mera skulle kunna motverka etableringen av en civilflygplats på Ärna.

 

14. Utsläppen från uppsalabornas långväga resande beräknas enligt kommunen statistik kunna stå för ca 20 % av invånarnas totala växthusgasutsläpp. Detta är utsläpp som ökat kraftigt de senaste decennierna. Tycker du att kommunen bör försöka påverka invånarnas långväga resande i en klimatvänlig riktning?

 • Ja. 2 poäng

 • Nej. 0 poäng

Utsläppen från långväga resande, främst flyg ökar i snabb takt. Kommunen har förvisso begränsad makt över detta. Vi tycker ändå att man bör göra vad man kan för att motverka detta med bland annat informationsinsatser.

 

15. Vad tror du orsakar störst utsläpp i Uppsala kommun? (enligt kommunens egen statistik)

 • Uppvärmningen. 2 poäng

 • Transporter inom kommunen. 0 poäng

 • Matproduktionen inom kommunen. 0 poäng

Utsläppen från uppvärmningen är något större än utsläppen från trafiken senaste året som det finns redovisad fullständig statistik, 2010, enligt kommunens hållbarhetsbokslut. Vi satte först detta som rätt svar. Senare har dock statistik framkommit som visar att för 2011 och 2012 så är sannolikt trafikens utsläpp större, siffrorna dock inte helt fastställda. Vi bestämde oss därför för att ge 2 poäng för båda dessa svar. Att veta om det eller ta sig tid att leta reda på svaret medan man fyller i enkäten visar på ett intresse för frågan.

 

16. Hur mycket ska utsläppen minska per person i Uppsala kommun fram till 2020 jämfört med 1990 enligt beslut av kommun av kommunstyrelsen 2014?

 • 30 % 0 poäng

 • 50 % 2 poäng

 • 60 % 0 poäng

Att vara insatt i kommunens mål och nuvarande klimatpolitik anser vi visar på ett intresse för frågan och är en förutsättning för att kunna föra en bra kommunpolitik. Svaret kan också letas upp relativt lätt medan man svarar på frågorna, att ha gjort det visar ändå på ett visst intresse av att lägga ned tid och energi på frågan.

 

Ytterliggare kommentarer till frågorna

 

Generella kommentarer till poängsättningen: Vi har inte varit helt eniga kring poängsättningen i alla frågor, och vissa frågor kan vi uppleva som kontroversiella även om vi i det stora hela varit väldigt eniga. Vi menar därför att små skillnader om enskilda poäng sannolikt inte har någon större betydelse för huruvida en person är en bra klimatpolitiker eller inte. Däremot tror vi att poängssummorna i stora drag speglar engagemang och intresse för frågan.