Uppmaningar till AP-fonderna och regeringen efter Riksrevisionens granskning

AP-fonderna bör vidta åtgärder för att det förvaltade pensionskapitalet ska bidra till Sveriges mål  om en hållbar utveckling och regeringen bör se till att det ställs lagkrav på alla AP-fonderna, visar Riksrevisionens granskning som presenterades den 3 juni.  

Med anledning av Riksrevisionens granskning vill vi lyfta fram några problematiska områden för AP fondernas investeringar, som genom åren mötts av kritik och diskussion. Vi är tolv  civilsamhällesorganisationer som i många år bevakat AP-fondernas investeringar och regeringens  uppföljning av fonderna. De flesta av oss är medlemmar i nätverket Schyssta pensioner. 

Riksrevisionens granskning 

Vi välkomnar Riksrevisionens granskning, som tar upp flera viktiga frågor angående AP-fondernas  investeringar. AP-fonderna förvaltar det allmänna pensionskapitalet och är därigenom verksamma  som investerare och ägare. Vid utgången av 2020 förvaltade de tillsammans runt 2 400 miljarder  kronor, vilket är ett betydande belopp. Detta medför ett stort ansvar. 

Lagkrav för alla AP-fonderna 

Riksrevisionen pekar på att sedan 2019 har Första-Fjärde AP-fonderna ett lagstiftat hållbarhetskrav  på sig, och att ett regelverk för Sjunde AP-fonden är på gång. Men Sjätte AP-fonden omfattas inte av  dessa regler eller processer. 

Liksom Riksrevisionen anser vi att alla AP-fonderna måste omfattas av lagkrav. Vi välkomnar att  regeringen påbörjat processen för ett regelverk för Sjunde AP-fonden och att en proposition kommer  i höst. Processen behöver dock påskyndas. Exempelvis har Sjunde AP-fonden fortfarande mycket  stora innehav i fossila bolag. En process för ett regelverk även för Sjätte AP-fonden måste skyndsamt  påbörjas. Det är inte rimligt att vissa AP-fonder omfattas av lagkrav medan andra inte gör det.

Ägarstyrning och dialoger  

Angående ägarstyrning, konstaterar Riksrevisionen att möjligheterna att mäta slutliga effekter i form  av till exempel ändrade beteenden hos bolag, där det också finns ett klarlagt samband mellan AP fondernas agerande och förändringen, saknas. Riksrevisionen anser att redovisningen av AP fondernas arbete med ägarstyrning bör förtydligas så att det enklare går att följa upp vilka resultat  det har givit. Riksrevisionen pekar också på att få bolag väljs bort på grund av brott mot  internationella konventioner. I stället prioriteras dialog med bolagen i syfte att uppnå förändring. Riksrevisionen anser att AP-fonderna behöver säkerställa att deras ägarstyrning fokuseras på bolag  och områden där de har störst möjlighet att påverka och gör störst nytta. 

I de fall där AP-fonderna har valt att ha kvar sina innehav i fossila bolag för att kunna föra en aktiv  dialog med dem och få dem att ställa om sin verksamhet, ställer vi oss väldigt tveksamma till  möjligheterna att få dessa bolag att ställa om sin verksamhet. Ännu har inga av de stora oljebolagen  lyckats minska utsläppen i takt med målen i Parisavtalet. Det är orimligt att anta att de stora kol-,  olje- och gasbolagen planerar att göra en hållbar omställning i den takt som klimatmålen kräver.  Bolagens affärsmodeller grundar sig på att utvinna fossila bränslen vilket gör det osannolikt att det  ska gå att påverka dem att ställa om. Att ställa om verksamheten skulle kräva en helt ny affärsmodell. 

Vi har genom åren påpekat svårigheterna i att få insyn i hur effektiva AP-fondernas dialoger med  olika bolag är och vilka resultat de leder till. I flera fall gör andra investerare en annan bedömning huruvida dialogerna leder till resultat eller inte. Den oberoende tankesmedjan Carbon Tracker  Initiative har kartlagt de 70 största olje- och fossilgasbolagens investeringar i projekt som redan är  beslutade eller i beslutsstadiet. Kartläggningen visar tydligt att bolagen fortsätter att planera för  fossil utvinning. Eftersom bolagen inte gör tillräckligt för att leva upp till målen i Parisavtalet  beslutade det danska pensionsbolaget MP Pension 2019 att fasa ut flera av fossiljättarna, däribland  BP och Shell. Men Tredje och Fjärde AP-fonden har alltjämt kvar sina investeringar i BP och Shell.  

Flera svenska storbanker, såsom Handelsbanken, SEB och Nordea, har sålt sina innehav i JBS,  världens största köttproducent med dokumenterade kopplingar till skogsskövling i Amazonas. Men  Etikrådet skriver i sin årsrapport för 2020 att dialogen med JBS avseende hälsa och säkerhet har gett  resultat. 

Regeringens utvärdering av AP-fonderna 

Den 27 maj presenterade regeringen sin skrivelse till riksdagen om AP-fonderna, där regeringen  utvärderar fondernas verksamhet under förra året, inklusive deras hållbarhetsarbete. I år innehöll  skrivelsen dessutom en särskild utvärdering av fondernas investeringar i fossil energi, i enlighet med  en överenskommelse i Januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna. Riksrevisionen  rekommenderar att regeringens rapportering till riksdagen om pensionsförvaltningens hållbarhet bör  utvecklas. 

Regeringen understryker i skrivelsen att finansiella aktörer har ”en central roll” att spela för att styra  om investeringar till en mindre fossilberoende ekonomi och att förbrukningen av fossil energi har en  direkt avgörande roll för möjligheten att nå Parisavtalets mål. Regeringen uppmanar AP-fonderna att  

fortsätta sitt arbete för att investeringarna ska vara i linje med Parisavtalets mål. Trots att Första Fjärde AP-fonderna har minskat sina fossila innehav, har Tredje och Fjärde AP-fonderna fortfarande  betydande investeringar i fossil verksamhet, visar regeringens skrivelse. Eftersom det är bråttom att  styra om investeringar från fossil energi till en hållbar utveckling för att inte ytterligare elda på  klimatkrisen, så borde regeringen vara ännu tydligare med att alla AP-fonderna måste fasa ut fossila  investeringar.

Några exempel på problematiska områden för AP-fondernas investeringar 

Fossila investeringar 

Även om AP-fonderna har minskat sina innehav i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen,  har de fortfarande kvar betydande innehav i världens största fossilbolag. Enligt en rapport från  Naturskyddsföreningen hade AP-fonderna vid årets början investeringar till ett värde av 15,7  miljarder kronor i 66 av de 200 bolagen i världen med störst kol-, olje- och gasreserver.  

Under förra året meddelade Första och Andra AP-fonderna att de beslutat att sälja sina innehav i  fossilbolag och de har uteslutit ett stort antal bolag som utvinner och framställer fossila bränslen.  Men Tredje och Fjärde AP-fonderna har fortfarande investeringar på 4 miljarder kronor i fossil  verksamhet. Innehaven fördelar sig på 32 respektive 9 fossila bolag och uppgår till två miljarder  kronor per fond. Sjunde AP-fonden har fortfarande mer än 11 miljarder kronor i 25 fossila bolag,  enligt Naturskyddsföreningens rapport. 

Biologisk mångfald 

AP-fonderna har investeringar i flera företag med kopplingar till skogsskövling i Amazonas.  Storskalig sojaodling och uppfödning av köttdjur i Brasilien är två av de främsta orsakerna till  skövlingen av regnskogen. AP-fonderna har investeringar i företag som är verksamma inom  kött- och sojaindustrin i Brasilien, bland annat JBS och Bunge. JBS är världens största  köttproducent. Företaget har kritiserats för brister i sina spårningssystem och för att de säljer kött  från boskap som har betat på mark där skogen skövlats illegalt. Förutom att bidra till avskogning med  stora effekter för den biologiska mångfalden och klimatet, så hotar företagets verksamhet urfolks  rättigheter och kränker mänskliga rättigheter, exempelvis finns rapporter om undermåliga  arbetsvillkor på rancherna och arbete under slavliknande förhållanden. Urfolken trängs bort från sina  traditionella territorier och deras överlevnad och försörjning hotas när skogen avverkas. Flera  banker, såsom Handelsbanken, SEB och Nordea, har sålt innehav i JBS.  

Bunge har kritiserats för att de köper soja från producenter som är ansvariga för en stor andel av  avskogningen i brasilianska Cerrado. Bunge är den största köparen av soja från skövlade områden  efter livsmedelsjätten Cargill. Enligt Etikrådets årsrapport för 2020, rör sig Bunge i rätt riktning och  dialogen med bolaget avslutades under 2020. Bunge har offentligt åtagit sig att upphöra med  avskogningen i sin globala leverantörskedja senast 2025. Men många aktörer menar att detta är  alldeles för lång tid och att bolaget måste sluta köpa soja från skövlade områden omedelbart.  

Andra AP-fonden har investeringar i jordbruksmark i Brasilien, som i stor utsträckning används till  storskaliga industrijordbruk med grödor som sojabönor och sockerrör. Det senaste decenniet har  efterfrågan på jordbruksmark i Brasilien ökat kraftigt. Andra AP-fondens investeringar ligger bland  

annat i regionen Matopiba i Cerradon, där en snabb utbredning av storskalig soja- och  sockerrörsproduktion sker. En direkt effekt är att många lokalsamhällen förlorar tillgång till mark som  de är beroende av för sin försörjning liksom avskogning och vattenbrist. 

Mänskliga rättigheter 

Riksrevisionen konstaterar att Första-Fjärde AP-fonderna har fått kritik för att de inte genomför en så  kallad Human rights due diligence (en process för att kartlägga risker, förebygga och åtgärda kränkningar av mänskliga rättigheter) inför merparten av sina beslut om investeringar.

AP-fonderna har investeringar i företag som är involverade i tre stora fossilgasprojekt i Cabo Delgado  i norra Moçambique, däribland det franska oljebolaget Total, japanska Mitsui och portugisiska Galp.  Förutom de negativa klimateffekterna och påverkan på den marina miljön som gasutvinningen  medför, har projekten också kritiserats för kränkningar av mänskliga rättigheter. Redan innan gasen  börjat utvinnas har projekten orsakat stora skador. Över 500 familjer från lokalbefolkningen har  tvingats bort från sina hem för att ge plats åt gasinfrastrukturen, och familjerna har förlorat sin  försörjning utan skälig kompensation. Det finns också en utbredd frustration bland lokalbefolkningen  för att gasutvinningen inte har uppfyllt löftena om arbetstillfällen och ett ökat välstånd.  

Cerrejón i Colombia är Latinamerikas största kolgruva och producerar 33 miljoner ton kol årligen.  Brytningen sker i ett öppet dagbrott. Genom åren har gruvan varit starkt kritiserad för kränkningar av  mänskliga rättigheter, tvångsförflyttningar, föroreningar av luft och vatten i närliggande floder som  lett till hälsoproblem och sjukdomar hos lokalbefolkningen i området. Cerrejón Coal Company har  länge ägts av BHP Billiton, Anglo American och Glencore, men i juni 2021 köpte Glencore ut de två  andra bolagen och står nu som ensam ägare. Första till Fjärde AP-fonderna hade 2019 investeringar  till ett värde av drygt 1,3 miljarder kronor i bolagen. OECD:s kontaktpunkter i några olika länder  undersöker nu gruvbolagen efter anmälningar från flera internationella och colombianska  civilsamhällesorganisationer om allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter och omfattande  miljöförstöring. I september 2020 uppmanade FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter och  miljö att gruvdriften skulle stoppas i vissa delar av provinsen på grund av allvarliga effekter för  urfolket Wayúu genom föroreningar från gruvan.  

Vi har följande uppmaningar till AP-fonderna och regeringen: 

AP-fonderna: 

• Alla AP-fonder måste sälja sina innehav i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen  och leva upp till Parisavtalet. 

• AP-fonderna bör sälja sina innehav i bolag som bidrar till skogsskövling i Amazonas. • I de fall det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter kopplat till företags  verksamhet bör AP-fonderna fasa ut dessa bolag. 

• AP-fonderna bör öka transparensen kring bolagsdialogerna, incidenter som föranleder dialog  och resultaten med dialogerna. 

Regeringen: 

• Regeringen måste se till att det ställs lagkrav på alla AP-fonderna. Initiativet till ett regelverk  för Sjunde AP-fonden bör skyndas på och liknande regler för Sjätte AP-fonden behöver  initieras. 

• I enlighet med Riksrevisionens rekommendation bör regeringens rapportering till riksdagen  om pensionsförvaltningens hållbarhet utvecklas och förstärkas. 

• Regeringen måste följa upp och se till att AP-fonderna lever upp till Parisavtalet. 

Läs och se mer:  

Gemensam debattartikel i OmVärlden 
OmVärlden podd om AP-fonderna 
Seminarium om AP-fonderna på MR-dagarna