Come on, Bok av Anders Wijkman och Ernst von Weizäcker

Den 13 februari anordnade Fores tillsammans med Hagainitiativet ett seminarium som tog avstamp i Anders Wijkmans nya bok ”Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet”, skriven för Romklubbens femtioårsjubileum. Se lyssna på seminariet och Anders Wijkmans tal HÄR

Pressmeddelande: 1972 publicerade Romklubben skriften ”Tillväxtens Gränser”, en skarp kritik av synen på tillväxten som evig. I den nya boken av Ernst von Weizsäcker och Anders Wijkman: ”Come On! – Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet” vidareutvecklas tankarna från ”Tillväxtens Gränser”. Ett centralt budskap är att det inte går att fortsätta öka människans fotavtryck på en ändlig planet.

Utmaningarna idag är både svårare och fler än vid tiden för ”Tillväxtens Gränser”. Den kris vi upplever är en moralisk kris – i form av den ökande ojämlikheten, oförmågan att ge adekvat skydd åt tiotals miljoner människor på flykt men också i form av att vi skjuter akuta miljö- och klimatproblem på framtiden. Med dagens produktions- och konsumtionssystem och politiska ambitioner är chansen mycket liten – om ens någon – att klara Parisavtalet eller nå upp till FN:s hållbarhetsmål.

Även om ny teknik på många områden erbjuder lösningar är det naivt att enbart lita på tekniken. Det behövs en ny modell för samhällsutvecklingen. Att lösa de många problem vi står inför med samma tänkande som skapade dem är omöjligt. Vi behöver en bättre balans mellan människa och natur, mellan kort och lång sikt och mellan privat ägande och konsumtion och det allmänna. I boken riktas stark kritik mot den rådande ekonomiska modellen.

– Obegripligt att en modell som växte fram på 1800-talet, då befolkningen i världen uppgick till en dryg miljard, fortfarande är rättesnöret för hur ekonomin ska organiseras då vi närmar oss åtta miljarder människor. Då var världen ”tom”. Människorna var få, ekonomin var liten och naturtillgångarna obegränsade. Idag är det tvärtom, idag är världen ”full” säger Anders Wijkman.

Även om utmaningarna är enorma så finns det trots allt hopp inför framtiden. I boken beskrivs tekniska lösningar samt politiska och organisatoriska beslut som kan tas inom det nuvarande systemet som skulle vrida utvecklingen mot en hållbar riktning. Effektivare energiteknik, sol – och vindenergi som slår ut fossilenergi, reglerade finansmarknader samt förslag till olika system för styrningen av beslut på global nivå är bara några exempel.