Klimatet behöver mogna politiker

Pixabay Catharina77
Foto: Pixabay Catharina77

Debattartikel i Opulens 1 oktober 2019

KLIMATET. Sveriges klimatpolitik är visserligen mer ambitiös än många jämförbara länders. Men katastrofal för mänskligheten och livet på jorden. Greta och skolstrejkarna kräver att de storslagna ambitionerna motsvaras av handling från vuxenvärlden. Det är nu upp till den svenska regeringen att handla, skriver Klimataktions talespersoner Pia Björstrand och Samuel Jarrick.

Greta Thunbergs mycket laddade utmaning till världens ledare vid FN-mötet i måndags har fått en hel värld att haja till.

Donald Trumps hånfulla respons på Twitter får honom och hela hans fossilfinansierade administration att för alltid förpassas till historiens skräckkabinett.

I ljuset av detta haveri framstod Stefan Löfven med sitt lågmälda tal strax efter Greta som den “vuxne i rummet”. Han sade att alla samhällssektorer måste vara med i omställningen, att arbetet måste inledas nu samt att Sverige kommer att fördubbla sitt stöd till gröna klimatfonden.

Verkligheten ger Löfven rätt i att läget är akut och att åtgärder krävs omedelbart. Den akuta krisen för både klimatet och den biologiska mångfalden blir allt tydligare.

Igår kom ännu en rapport från FN:s klimatpanel som slår fast att klimateffekterna vad gäller frekvensen av extrema marina värmeböljor och havsnivåhöjningar överträffar tidigare beräkningar. Dessutom smälter och tinar nu permafrost och torvmossar över hela den arktiska regionen, vilket riskerar att frigöra mycket stora mängder bundet kol i form av det i närtid cirka 80 gånger mer potenta metanet.

Löfven kan även luta sig mot den snabbt växande klimatrörelsen och den svenska klimatlagen. Men glappen mellan målen och vad som krävs, samt mellan målen och den faktiska politiken är ännu gigantiska.

I klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket anges att Sverige ska ha netto nollutsläpp 2045 för utsläpp orsakade inom landet. Samtidigt säger sig regeringen vilja hålla jordens medeltemperatur under 1,5 grader.

Dessa bägge mål har dessvärre ingen realistisk koppling till varandra. För att Sverige ska ge sitt rättvisa bidrag till en global politik som ens ger en rimlig chans att hålla jordens medeltemperatur under 1,5 grader och därmed undvika skenande klimatförändringar behöver utsläppen fasas ut i en takt av ca 10-15 procent per år. Regeringen behöver alltså kraftigt skärpa själva målen.

Men mål i sig räddar förstås inte planeten. För att genomföra en omställning i linje med vetenskapen behöver frågan prioriteras före i princip allt annat. Regeringen behöver utlysa klimatnödläge och i samarbete med forskare och medborgare omedelbart inleda en transformation av hela ekonomin.

Fossildriven massbilism och sjöfart och behöver fasas ut och ersättas med stora investeringar i tåg- buss- och cykelkommunikationer. Idag finns inga hållbara alternativ för flygbränsle, varför flyget åtminstone temporärt i princip helt behöver överges som transportlösning.

Energisystemet behöver omedelbart reformeras så att förnybar elproduktion premieras och fossildriven el- och värmeproduktion fasas ut. Dessutom behöver stora åtgärder vidtas för att minska den totala energianvändningen.

All industri behöver åter omfattas av en ökande koldioxidskatt och sektorer som inte förmår övergå till fossilfri produktion kommer att behöva lägga ner verksamheten.

Eftersom ungefär hälften av Sveriges klimatpåverkan beror på konsumtion av varor som producerats utomlands behöver staten även införa styrmedel för att reducera den totala konsumtion, genom skattereformer och minskade konsumtionskrediter. Dessutom behövs olika former av riktad beskattning, ransonering eller förbud för varor med extra stor klimatpåverkan, som rött kött, elektronik eller kläder.

Markanvändningen behöver reformeras i grunden. Det storskaliga jord- och skogsbruket är till största delen helt ohållbart. Hyggesbruk, monokultur, användning av konstgödsel och bekämpningsmedel samt förstörelsen av viktiga värdetrakter behöver upphöra och ersättas av ökat skydd för biologisk mångfald samt satsningar på småskaligt, ekologiskt brukande av marken samt stöd till växtbaserad matproduktion på bekostnad av animalisk.

Finanssektorn behöver reformeras så att inte våra pensionspengar investeras i fossilbolag och aktiebolagslagen skrivas om för att inte företagens vinstkrav ska stå i vägen för omställningen.

En “grön ny giv” behöver introduceras, med ett helhetsgrepp på hur arbetslivet kan reformeras och gröna jobb skapas på ett rättvist och socialt hållbart sätt.

I Greta Thunbergs redan historiska tal inför FN:s generalförsamling sade hon bland annat att “Vi befinner oss mitt i en klimatkatastrof, och allt de kan prata om är pengar och sagor om evig ekonomisk tillväxt”.

I Stefan Löfvens tal avslöjade han att han ännu inte är mogen uppgiften, när han betonade “att klimatomställningen går att förena med växande ekonomier och konkurrenskraft”. Här ligger troligen en av orsakerna till politikernas oförmåga att agera i proportion till krisen: De är inte beredda att överge “tillväxtsagan”.

Men ska världens hittills största kris avvärjas går det inte att äta kakan och ha den kvar. Då behöver samhället anpassa sig till naturens gränser – oavsett vad det kostar.

Klimataktion uppmanar därför Stefan Löfven och Sveriges regering följa Greta Thunbergs uppmaning och lyssna på vetenskapen och agera i linje med den.